Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi: Ereğli Eğitim Fakültesi Örneği

2019-06-01
Demirdağ, Seyithan
Sarıcı, Hasan
Bu araştırmanın temel amacı, öğretmen adaylarının üniversitelerindeki yükseköğretim yaşam kalitesine yönelik algı düzeylerini tespit etmektir. Çalışma, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilmiştir. 2017-2018 akademik yılında öğrenim görmekte olan 1196 öğrenciden elde edilen bilgiler araştırma verisi olarak kullanılmıştır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak “Yüksek Öğretim Yaşam Kalitesi Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizine geçilmeden önce normallik analizi yapılmış ve elde edilen verinin normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir. Bu sebeple, öğretmen adaylarının yükseköğretim yaşam kalitesine ilişkin bakış açılarının cinsiyet, program ve sınıf düzeyine göre değişip değişmediği parametrik olmayan analizler kullanılarak tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, araştırma değişkenleri arasında sınıf düzeyi ve bazı programlar açısından öğrencilerin yükseköğretim yaşam kalitesi algıları anlamlı farklılık göstermiştir.
Karaelmas Journal of Educational Sciences

Suggestions

Üniversite Öğrencilerinin İç Hava Kalitesi İle İlgili Algı Ve Bilgileri: İYTE Örneği
Sofuoğlu, Sait Cemil; Bahçevancı, Simge; Sofuoğlu Kılıç, Nilgün; Sakallı, Nuray (2015-10-09)
Ülkemizde uzun yıllardır hava kalitesi standartlarının varlığından da anlaşılabileceği üzere insanlarımızın dış hava kirliliği ve sağlık etkileri konusunda belirli bir algı ve bilgilerinin var olduğunu düşünebiliriz. Ancak, zamanımızın sadece küçük bir kısmını dışarıda geçirdiğimiz için dış havadaki kirliliğe doğrudan maruziyetimiz de göreceli olarak küçük bir orandadır. Bununla birlikte, vaktimizin çoğunda ev ve işyeri/okul gibi binaların içinde çeşitli mikro-çevrelerde bulunuyor olmamıza ra...
An investigation of pre service mathematics teachers views and reflections about elementary mathematics classes instructional issues
Doğan Coşkun, Sümeyra; Işıksal Bostan, Mine; Koç, Yusuf (2013-01-01)
The purpose of this study was to investigate the nature of changes in pre-service mathematics teachers’ views and reflections about instructional issues in elementary mathematics classes as they progress in teacher education program. For this aim, 19 preservice mathematics teachers, making their observations in their cooperating schools for 3 months, wrote and submitted their reports. The reports were analyzed via content analysis. The results indicated that although there was commonality in the views and r...
Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Ondalık Gösterimlerle Çarpma ve Bölme İşlemlerinde Kullandıkları Hesaplamaya Dayalı Stratejiler
Yemen Karpuzcu, Secil; Kandil, Semanur; Işıksal Bostan, Mine (2017-12-01)
Bu çalışmanın amacı ortaokul matematik öğretmen adaylarının ondalık gösterimlerle çarpma ve bölme işlemlerinde kullandıkları hesaplamaya dayalı stratejileri incelemektir. Bu amaçla, öğretmen adaylarının, ondalık gösterimlerle yapılan çarpma ve bölme işlemlerinde ondalık işaretin yerini belirlemeye ilişkin performanslarına, ondalık gösterimlerle çarpma ve bölme işlemlerini yaparken kullandıkları stratejilere ve bu işlemleri yaparken ortaya çıkan hatalarına odaklanılmıştır. Çalışma Ankara’da bir devlet üniver...
Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Yazılı Anlatımlarının Değerlendirilmesi
ULUSOY, MUSTAFA; Altun, Dilek (2018-12-01)
Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının yansıtıcı yazılı günlüklerinin değerlendirilmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara'da bulunan bir devlet üniversitesinin Pedagojik Formasyon kursunda öğrenim gören 70 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada öğretmen adaylarından Eğitim Bilimine Giriş dersindeki notlarını dört başlık altında yazmaları istenmiştir. On dört haftalık süreç boyunca 900 yansıtıcı günlük yazılmış ve içerdikleri düşüncenin düzeyini belirlemek için analiz edilerek sınıflandırılmışla...
Investigating the perceptions of university students and faculty about virtual physics and chemistry laboratory activities
Güler, Hilal; Delialioğlu, Ömer; Department of Computer Education and Instructional Technology (2022-2)
This study aims to investigate the perceptions of university students and faculty about virtual chemistry and physics laboratory activities. The study was carried out in the 2020-2021 academic year with students and faculty members who were registered to general chemistry and general physics courses in 18 different universities in different parts of Turkey. Participants of the study attended virtual laboratory activities on weekly basis as a mandatory part of their courses during the fall and spring semeste...
Citation Formats
S. Demirdağ and H. Sarıcı, “Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi: Ereğli Eğitim Fakültesi Örneği,” Karaelmas Journal of Educational Sciences, pp. 57–73, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: file:///C:/Users/eC49Fitim20f/Downloads/204-1367-1-PB.pdf.