Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi: Ereğli Eğitim Fakültesi Örneği

2019-06-01
Demirdağ, Seyithan
Sarıcı, Hasan
Bu araştırmanın temel amacı, öğretmen adaylarının üniversitelerindeki yükseköğretim yaşam kalitesine yönelik algı düzeylerini tespit etmektir. Çalışma, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilmiştir. 2017-2018 akademik yılında öğrenim görmekte olan 1196 öğrenciden elde edilen bilgiler araştırma verisi olarak kullanılmıştır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak “Yüksek Öğretim Yaşam Kalitesi Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizine geçilmeden önce normallik analizi yapılmış ve elde edilen verinin normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir. Bu sebeple, öğretmen adaylarının yükseköğretim yaşam kalitesine ilişkin bakış açılarının cinsiyet, program ve sınıf düzeyine göre değişip değişmediği parametrik olmayan analizler kullanılarak tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, araştırma değişkenleri arasında sınıf düzeyi ve bazı programlar açısından öğrencilerin yükseköğretim yaşam kalitesi algıları anlamlı farklılık göstermiştir.
Citation Formats
S. Demirdağ and H. Sarıcı, “Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi: Ereğli Eğitim Fakültesi Örneği,” pp. 57–73, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: file:///C:/Users/eC49Fitim20f/Downloads/204-1367-1-PB.pdf.