Türkiye’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya Dış Yardımı

2018-12-31
Bu proje Türkiye’nin özellikle 2000’lerde artan fakat çok daha önceden başlamış olan Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya dış yardımını ampirik ve kavramsal olarak ele alacaktır. Türkiye diğer bölge dışı aktörlere nazaran bu bölgede dış yardım konusunda yeni bir aktör sayılabilir. 2000’lerde bölgeyle olan iktisadi bağları güçlendikçe bölgeye yönelik dış yardımı da artmıştır. Bu bölgeyle gittikçe gelişen ilişkiler ve bölgeye olan genel ilgi AKP’nin iktisadi ve ideolojik vizyonuyla uyumlu olmuştur. AKP kendisini özellikle Arap dünyası için bir model olarak sunmuş, bölgede yumuşak güç uygulamış ve bölgedeki önde gelen aktörlerden olmaya çalışmıştır. AKP’nin bölgeye yönelik bu politikalarında yardım önemli bir rol oynamaktadır. Bölgeye aktarılan dış yardım 2002’de 70 milyon dolardan 2010’da 1 milyar dolara, Arap Ayaklanmaları sonrasında ise 16 milyar dolara yükselmiştir. Ayaklanmaların başlaması Türkiye’nin bölgeye yardımını, hem devlet hem de sivil toplum örgütleri düzeyinde arttırdı, ayrıca yardımın dağıldığı coğrafi bölgede de değişiklikler oldu. Mısır, Tunus, Libya ve bir düzeyde Yemen yardım alan yeni ülkeler oldular. Suriye’deki olaylar bir iç savaşa dönüşürken Türkiye dünya çapındaki yardımın en aktif aktörlerinden oldu. 2013 yılında Türkiye’nin sağladığı 1.6 milyar dolarlık insani yardım, resmi insani yardım kategorisinde dünyada üçüncü hükümet olmasını sağladı. Türkiye’nin bu alanda artan rolünü tanıyan Birleşmiş Milletler, birinci Dünya İnsani Yardım Zirvesini 2016 yılında İstanbul’da düzenlemeyi kararlaştırdı. Dolayısıyla Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesi, Türkiye’nin dış yardımını çalışmak için çok uygun bir araştırma alanı sunmaktadır. Bu bölgeye yapılan dış yardım politikalarının oluşumu, uygulanması ve yorumlanmasını çalışmak aynı zamanda dış politika ile yardım politikaları arasındaki bağı da çalışmak anlamına gelecektir. Bu bölgede yardım veren aktör olmak sadece dış politika açısından değil, ekonomik ve kültürel olarak bir anlam taşımaktadır. Ayrıca günümüzde Suriye’den gelen mültecilerle Türkiye’nin tecrübesi göz önüne alındığında bu bölgeye yönelik dış yardımı çalışmanın aciliyeti de ortaya çıkar.

Suggestions

Dünya Sisteminde Yeni Bölgesel Güçlerin Yükselişi: Türkiye, BRIC ve MIST Ülkeleri Karşılaştırması
Yalvaç, Faruk(2016-12-31)
Bu araştırmanın amacı Türkiye’nin dünya sistemindeki yeni bölgesel güç gruplaşmaları içindeki yerini belirlemek, Türkiye’nin bu dinamik jeopolitik uzamdaki konumunu açıklamaya çalışmaktır. Soğuk savaş sonrasında dünyanın coğrafi düzenlenmesinde yeni oluşumlar ortaya çıkmıştır ve bu hala devam etmektedir. Kapitalizmin uluslararasılaşması farklı bölgeler etrafında yeni ekonomik güçler oluşturmuştur. Uluslararası uzam soğuk savaşın donmuş yapıları yerine, bölgelerin ön plana çıkmaya başladığı yeni bir şekill...
Türkiye'nin Batılılığı Tartışmaları: Dış Politika Ve Avrupa Birliği Üyeliği Kapsamında Karşılaştırmalı Bir Araştırma
Torun, Zerrin(2013-12-31)
Türkiye'nin Batılılığı Tartışmaları: Dış Politika ve Avrupa Birliği Üyeliği Kapsamında Karşılaştırmalı Bir Araştırma başlıklı bu proje, hem kimlik konusunda hem de dış politika yönelimleri bakımından, Türkiye ve Avrupa Araştırma Alanı'ndaki akademisyen ve araştırmacıları bir araya getirerek, bu konularda değişen ve devam eden trendleri akademik olarak araştırma kapasitesini geliştirecektir. Önerilen projenin amacı, son dönemde yalnızca Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine dair tartışmalarda değil, ge...
TÜRK DIŞ POLİTİKASI ve KAMUOYU 1946-1964
Ünlü Bilgiç, Tuba(2018-12-31)
Bu projenin amacı, 1946 ve 1964 yılları arasında Türkiye’deki çeşitli siyasi grupların ve dolayısıyla kamuoyunun Türk dış politika yapımına etkileri olup olmadığını araştırmaktır.
Türkiye’nin Dış Yardımı: Tarihi, Kurumları ve Dış Politikayla İlişkisi
Altunışık, Meliha; Anıl, Işıl; Bahçecik, Şerif Onur(2016-12-31)
Bu proje Türkiye’nin dış yardımını tarihsel ve güncel boyutlarıyla incelemek, dış politikayla ilişkisini araştırmak ve kavramsallaştırmak ve son olarak AB dış yardım aktörlerinin Türkiye’nin dış yardımına dair algılarını araştırıp, Türkiye’deki aktörlerin algılarıyla karşılaştırmak amacını taşır.
Türkiye ve Küresel Yönetişim
Bahçecik, Şerif Onur(2017-12-31)
Türkiye'nin dış politikası ile ilgili yapılan akademik çalışmalar genel olarak Türkiye'nın yakın bölgesine odaklanmıştır. Ne var ki son 15 yılda Türk dış politikası hem coğrafi olarak kendi bölgesinin ötesine ilgi göstermeye başlamış hem de uluslararası kuruluşları ve hükumet dışı kuruluşları kapsayan küresel yönetişim alanında daha fazla söz sahibi olma iddiasını dile getirmiştir. Bu çalışma Türkiye'nin küresel yönetişim yapıları içerisindeki konumunu ortaya koyarak Türkiye'nin küresel yönelimini anlamayı ...
Citation Formats
Ö. Tür Küçükkaya, F. K. Şahin, and D. Göçer Akder, “Türkiye’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya Dış Yardımı,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61570.