Hide/Show Apps

E Devlet Uygulamalarının Kamu Kuruluşu Çalışanları Tarafından Değerlendirilmesi.

Bu çalışmada e-devletin, kamu kuruluşu çalışanlarının iş yüküne, kamu hizmet kalitesine ve maliyetine, vatandaş memnuniyetine, ve vatandaşlar ve diğer kamu kuruluşlarıyla olan ilişkilerine olan etkileri, kamu görevlilerinin bakış açısından araştırılacaktır. Araştırma aynı zamanda kamu çalışanlarının e-devlet uygulamalarıyla ilgili tutumlarını ve görüşlerini etkileyen kişisel, örgütsel, ve çevresel faktörleri de belirlemeyi amaçlamaktadır. Önerilen çalışma, Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatı çalışanlarını konu almaktadır. Araştırma metodu olarak web anket yöntemi uygulanacak ve istatistiksel analizler SPSS ortamında yapılacaktır. Çalışmanın, e-devletin Turkiye’deki kamu kuruluşlarındaki çalışma prensiplerine, vatandaşlarla olan etkileşimine, ve kamu kuruluşlarının birbirleriyle olan ilişkilerine ne gibi etkilerde bulunduguna ışık tutması beklenmektedir. Ayrıca, araştırmanın sonuçlarının, Turkiye’de e-devlet uygulamalarıyla hedeflenen amaçların ne derece gerçekleşebildiğinin anlaşılmasına, problem alanlarının belirlenmesine, ve e-devlet uygulamalarıyla ilgili etkili kamu politikaları üretilmesine yardımcı olması amaçlanmaktadır.