SPINAL KORD YARALANMALI (SKY) BIREYLERDE BARSAK FLORASININ TANIMLANMASI

2014-12-31
Spinal kord yaralanması sonrasında santral sinir sisteminde (SSS) reaksiyonel değişimler meydana gelir (Ankeny ve Popovich, 2009). İmmün sistemin doğal bağışıklık hücreleri (nötrofiller, monositler, dentritik hücreler vs.), oluşan enflamatuar uyaranlara karşı ani savunma cevabını oluştururlar. Buna ilave olarak adaptif immün sistem hücrelerinin de (T ve B-lenfositler) aktivasyonuna yardımcı olmaktadırlar. İnsanlarda yapılan çalışmalar, SKY sonrasında miyelin bazik proteine (MBP) spesifik T-lenfosit klonlarının arttığını ve neredeyse multipl sklerozlu hastalardaki sayılara ulaştığını ortaya koymaktadır (Kil ve ark., 1999). Yapılan çalışmalar, barsak bakteriyel kolonizasyonunun immün ve endokrin sistemler gibi önemli yapıların fizyolojik gelişiminde kritik rol oynadığını, hem hücresel hem de hümoral immun yanıtları belirlediğini, barsak florasının konağın nöral gelişiminin modülasyonuna da etki ettiğini göstermektedir (Sudo ve ark. 2004, Lucas A ve ark.1991). Spinal kord yaralanması sonrasında, hastaların immün profilindeki değişikliklerin barsak florasından bağımsız olması mümkün değildir. Yaralanma sonrasında barsak üzerindeki nöral kontrol ciddi olarak etkilenmekte, barsak motilitesi ve barsak alışkanlıkları değişmektedir. Bu çalışmanın amacı, SKY bireylerde gaitada derin sekanslama tekniği kullanılarak barsak florasındaki değişiklikleri tanımlamak ve bu değişiklikler ile hastalardaki immün profil arasındaki korelasyonu araştırmaktır.

Suggestions

Vitamin D, Vitamin D Reseptörü ve Vitamin D Metabolizmasında Rol Alan CYP450 İzozimlerinin Hayvan Modelinde Multipl Skleroz (MS) Hastalığının Patofizyolojisine Etkilerinin Moleküler Düzeyde Araştırılması
Adalı, Orhan; Evin, Emre; Evin, Emre; Durukan, Özlem(2016-12-31)
Multipl skleroz (MS), santral sinir sistemi beyaz cevherinin karmaşık, tekrarlayıcı, sıklıkla progressif seyirli inflamatuar demiyelinizan hastalığıdır (Noseworthy, Lucchinetti, Rodriguez, & Weinshenker, 2000). Hastalık 20-40 yaş arasında, kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülmektedir. Hastalık riski ekvatoral kuşaktan uzaklaştıkça artmaktadır ve prevalansı 100.000 de 2 ile 200 arasında değişmektedir (World Health Organisation, 2008). Ekvatoral kuşakta MS hastalığının prevalansının düşüklüğünün güneş ı...
ESSİTALOPRAM’IN SPİNGOMYELİN MODEL MEMBRANLARI İLE ETKİLEŞMESİNİN YAPISAL VE İŞLEVSEL AÇIDAN BİYOFİZİKSEL YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI
Severcan, Feride; Ergün, Seza(2013-12-31)
Psikiyatrik bozukluklar değişen yaşam koşulları ve artan stres faktörü nedeniyle günümüzde görülen en yaygın hastalıklar arasında yer almaktadır. Yeme ve uyku bozuklukları, madde bağımlılığı, hareket bozuklukları, şizofreni, bipolar bozukluk (manik depresyon), anksiyete bozuklukları, dikkat ve konsantrasyon sağlama güçlükleri ve depresyon gibi bozukluklar psikiyatrik hastalıkların en bilinen örnekleri arasında yer almaktadır Psikiyatrik hastalıkların, özellikle depresyonun, tedavisi için kullanılan en etkil...
Vitamin D metabolizmasında rol oynayan CYP450 enzimlerinin polimorfizmleri ile iskemik inme riski ilişkisinin araştırılması
Adalı, Orhan(2014-12-31)
Epilepsi, merkezi sinir sisteminde kortikal veya subkortikal bölgelerde yer alan nöronların artmış uyarılabilirliğinden kaynaklanan, ani, hipersenkron, yüksek voltajlı, anormal elektriksel deşarjları sonucu gelişen klinik bir durumdur. Epilepsi, tarihi eski çağlara kadar dayanan, hastanın işlevselliği ve yaşam kalitesini etkileyen, yineleyici nöbetlerle karakterize bir hastalıktır. Epilepsi tüm dünyada en yaygın görülen nörolojik hastalıklardan biridir. Nöroloji pratiğinde çocukluk ve ergenlik çağında en sı...
Kokain ve Amfetaminle Regüle Edilen Transcript (CART) ile uyarılan fare hipofiz bezi hücre hattında p-ERK yanıtının incelenmesi
Son, Çağdaş Devrim; Mimiroğlu, Didem; Kocabıyık, Semra; Doğan, Musa; İzgü, Kadri Fatih(2017-12-31)
CART santral ve çevresel sinir sisteminde yaygın olarak eksprese edilen, sinir ileticileri ve endokrin faktörleri olarak bilinmektedir. CART beslenme davranışını, ödül mekanizmasını, stres ve endişeyi, kardiyovasküler fonksiyonlarını kontrol etmektedir. Önemli fizyolojik fonksiyonlara sahip olan CART´ın henüz reseptörü bulunamamıştır.CART’ın reseptörüne bağlanmasıyla ilgili yapılan çalışmalarda, CART’in kinaz (ERK) 1 ve 2’ nin doz ve zamana bağlı aktivasyonunu indüklediği tespit edilmiştir. Ayrıca, CART I ...
Doksorubisin Bağlı Kitosan Kaplı Manyetik Nanoparçacıkların Meme Kanseri Hücre Hatları Üzerindeki Etkinliğinin İmmünositokimya Yöntemi İle Belirlenmesi
Gündüz, Ufuk; Yalcin, Serap; Unsoy, Gozde(2015-12-31)
Nanoparçacıkların kanser tedavisi, ilaç hedefleme ve kontrollü ilaç salım sistemlerinde kullanımı çalışmaları son zamanlarda artış göstermektedir. Nanoparçacıklar küçük boyutları sayesinde hücre içine kolay alınabilmekte ve çeşitli malzemelerle kaplanarak yüzey özellikleri değiştirilebilmektedir. Tümör hücrelerine hedeflendirilebilen manyetik nanoparçacıklar (MNP) kanser tanı ve tedavisinde kullanılmaktadır. Manyetik özellik taşıyan nanoparçacıklar, manyetik alan varlığında istenilen bölgeye hedeflenebilme ...
Citation Formats
M. Gürsel, “SPINAL KORD YARALANMALI (SKY) BIREYLERDE BARSAK FLORASININ TANIMLANMASI,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61878.