Doksorubisin Bağlı Kitosan Kaplı Manyetik Nanoparçacıkların Meme Kanseri Hücre Hatları Üzerindeki Etkinliğinin İmmünositokimya Yöntemi İle Belirlenmesi

2015-12-31
Gündüz, Ufuk
Yalcin, Serap
Unsoy, Gozde
Nanoparçacıkların kanser tedavisi, ilaç hedefleme ve kontrollü ilaç salım sistemlerinde kullanımı çalışmaları son zamanlarda artış göstermektedir. Nanoparçacıklar küçük boyutları sayesinde hücre içine kolay alınabilmekte ve çeşitli malzemelerle kaplanarak yüzey özellikleri değiştirilebilmektedir. Tümör hücrelerine hedeflendirilebilen manyetik nanoparçacıklar (MNP) kanser tanı ve tedavisinde kullanılmaktadır. Manyetik özellik taşıyan nanoparçacıklar, manyetik alan varlığında istenilen bölgeye hedeflenebilme özellikleri sayesinde ilaç hedefleme ve kontrollü salıma yeni bir boyut kazandırmıştır. Dışarıdan uygulanan manyetik alan tarafından kolayca kontrol edilebilen bu tür nanoparçacıklar, yeterli miktarda anti-kanser ilacın hücrelere taşınmasında etkili olmaktadır. Bu çalışmada manyetik özellikli kitosan kaplı nanoparçacıkların sentezlenmesi, anti kanser bir ilaç olan Doksorubisin’in nanoparçacıklara yüklenmesi ve in vitro koşullarda nanoparçacıkların MCF-7 meme kanseri hücre hatlarına uygulanması amaçlanmaktadır. Sentezlenen kitosan kaplı nanoparçacıkların merkezinde bulunan manyetit (Fe3O4) demiroksit nanoparçacıklara manyetik özellik sağlayacaktır. Kitosan polimeri ile kaplı olarak sentezlenen MNP’lerin karakterizasyonu yapıldıktan sonra, MNP’lere doksorubisin ilacı yüklenecektir. Oluşturulan yapının karakteristik özellikleri belirlenecek ve in vitro koşullarda istenilen hücrelere yönlendirilebilme özellikleri incelenecektir. MCF-7 meme kanseri hücre hatları üzerindeki toksik etkileri sitotoksisite analizleri ile araştırılacaktır. Projenin son kısmında, Doksorubisin yüklü nanoparçacıkların MCF-7 hücre hatları üzerindeki etkinliği immünositokimya yöntemi ile belirlenecektir.

Suggestions

Antikanser İlaç İçeren Ve Cd 20 Karşıtı Antikor İle Hedefli Lipozomal Sistemin Lösemi Ve Lenfoma Hastalıkları Tedavisinde In Vitro Etkinliğinin Araştırılması.
Keskin, Dilek; Dalgıç, Ali Deniz; Tezcaner, Ayşen(2013-12-31)
Bu projede, kan kanseri (Lösemi) tedavisinde kullanılan ilaçlardan istenilen özellikteki iki ilacın birlikte kullanılmasıyla çift etkili ve aynı zamanda hedefli lipozom ilaç sistemi geliştirilmesi ve özelliklerinin incelenmesi planlanmaktadır. Geliştirilecek sistemin kanserli hücrelere hedeflendirme başarısının optimizasyonu için kanserli ve sağlıklı hücrelerde in vitro araştırmaların yapılması ve konvansiyonel ilaç uygulamaları ile karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Lipozom sistemine eklenecek PEG molekül...
Doksorubisin dirençli ve duyarlı meme kanseri hücre hatlarında hücre yüzey yükü farkının moleküler düzeyde belirlenmesi
Gündüz, Ufuk; Külah, Haluk(2016-12-31)
Literatürde var olan çalışmalar, meme kanseri hücrelerinin elektriksel yüzey yüklerinin, sağlıklı hücrelerden daha yüksek olduğunu göstermiştir. Yapılan son çalışmalarımızdan birinde ise anti-kanser özellikte bir ilaç olan Doksorubisin'e dirençli meme kanseri hücrelerinin yüzey yüklerinin, ilaca duyarlı kanser hücrelerinden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu projede öncelikle MCF-7 meme kanseri ve Doksorubisin dirençli MCF-7 meme kanseri hücrelerinin çeşitli pH’lardaki (asidik, bazik ve nötr solüsyonlard...
Kokain ve Amfetamin ile Regüle Edilen Transkript (CART)´le Etkileşip ERK fosforilasyonunu tetikleyen belirlenmiş on GPCR geninin qRT-PCR ile doğrulanması.
Yanık, Tülin; Kocabıyık, Semra; Son, Çağdaş Devrim(2014-12-31)
CART (kokain ve amfetamin ile regüle edilen transkript) yeme mekanizmalarında, uyuşturucu bağımlılığı, stres, kardiovasküler aktiviteler ve kemik yenilenmesinde görev alan nörohormondur. CART peptidleri beyinde, hipofiz, adrenal bezlerde, pankreasta ve bağırsakta yüksek miktarlarda sentez edilir. Hipotalamusta, yeme mekanizmalarını regüle eden alanlarda yüksek seviyelerde ifade edilen CART´la yapılan davranışsal ve ilaç mekanizmalarıyla ilgili çalışmalar, CART’ın yeme mekanizmasını baskılayıcı etkilerini gö...
Imidaklopridinin Bal Arıları (apis Mellifera L. 1758 ) Üzerindeki Davranışsal Etkisi.
Birand Özsoy, Ayşegül Ceren; Kayim, Mehmet(2013-12-31)
Kapsam: Imidaklopridin çok düşük konstrasyonlarda bal arılarının lokomotor aktivesini (Locomotor Activity, LMA) ne derecede etkilediğini tespit etmektir. imidakloprid arıların lokomotor aktivitesini düşük dozlarda dahi etkileyebiliyorsa, arıların tarlacılık, evedönüş oranları ve kovan içinde çalışmalarının da etkilenebileceği sonucuna varılabilir. 50ppb ve daha düşük dozlar (5 ppb’ye kadar) test edilecektir. Ayrıca lokomotor aktiviteyi ölçmek için kullanılacak yöntem yüksek bir çözünürlüğe sahiptir ve arıl...
Anti Kanser İlaçYüklü Poli-Hidroksibütirat (PHB) Kaplı Manyetik Nanoparçacıkların Kanser Hücre Hatları Üzerindeki Etkinliğinin İmmünositokimya Yöntemi İle Belirlenmesi
Gündüz, Ufuk; Mutlu, Pelin(2015-12-31)
Nanoparçacıklar küçük boyutları sayesinde hücre içine kolay alınabilmekte ve çeşitli malzemelerle kaplanarak yüzey özellikleri değiştirilebilmektedir. Tümör hücrelerine hedeflendirilebilen manyetik nanoparçacıklar (MNP) kanser tanı ve tedavisinde kullanılmaktadır. Manyetik özellik taşıyan nanoparçacıklar, manyetik alan varlığında istenilen bölgeye hedeflenebilme özellikleri sayesinde ilaç hedefleme ve kontrollü salıma yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu çalışmada manyetik özellikli PHB kaplı nanoparçacıkların...
Citation Formats
U. Gündüz, S. Yalcin, and G. Unsoy, “Doksorubisin Bağlı Kitosan Kaplı Manyetik Nanoparçacıkların Meme Kanseri Hücre Hatları Üzerindeki Etkinliğinin İmmünositokimya Yöntemi İle Belirlenmesi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61891.