Bilim Merkezleri’nde Sergilenen Deney Aletleri ile Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespit Edilmesi ve Giderilmesi

2014-12-31
Bilimsel ve teknolojik gelişmeler fen eğitiminin tüm uluslar için ne kadar önemli olduğunu günden güne ortaya koymaktadır. Bununla birlikte bir çok ilköğretim ve lise öğrencisi fen derslerinin sıkıcı, öğrenilmesi zor ve pratik olmadığını düşünmektedir (Barbmy, Kind ve Jones, 2008; Lyons, 2006). Pedretti 2004’te yayımlanan araştırma raporunda bu duruma şaşırmamamız gerektiğini, çünkü fen derslerinin ezberlenilmesi gereken, günlük hayatla ilişkisi kurulmayan bilgiler yığını şeklinde verildiğini ortaya koymuştur. Bu durumun da -gittikçe artan sayılarda- öğrencilerin temel bilimler ve mühendislik bilimlerini neden bir kariyer alanı olarak seçmediğini açıkladığını iddia etmiştir. Halbuki Ulusal Araştırma Konseyi (National Research Council [NRC]) 2000, 2009 yılında yayımladığı raporlarında fen eğitimin toplumun her bir bireyi için ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur. Öğrencilerin fen ve teknoloji konuları hakkında günlük yaşamlarındaki deneyimlerinden yanlış bilimsel bilgilere sahip olduğu da görülmektedir (Griffiths ve Preston, 1992; Osborne ve Cosgrove, 1983; Osborne ve Freyberg, 1985; Yağbasan ve Gülçiçek, 2003). Bazen öğrencilerin kavram yanılgıları bilimsel olarak kabul edilen bilgileri öğrenmelerine ket vumakta, hatta bilimsel olarak doğru yeni bilginin öğrenilmesini imkansız hale getirebilmektedir (Durmuş ve Bayraktar, 2010; Palmer, 1999, 2001; Yılmaz, Tekkaya, Geban ve Özden, 1999). Bu yüzden kavram yanılgılarının tespit edilmesi ve giderilmesi fen ve teknoloji eğitimi için hayati önem taşımaktadır. Okul öğrenimi yanında okul dışı öğrenme yerleri ile bu kavram yanılgıları giderilebilir. Wellington (1990) bir okul dışı öğrenme yeri olarak bilim merkezlerinin çoğunlukla okul laboratuvarlarında bulunmayan bir çok fen ile ilgili deney aleti ve etkinlik içerdiğini ve bunların fen ve teknoloji eğitimine ve fen ve teknoloji okuryazarlığına büyük bir katkı sağlayabileceğini iddia etmiştir. Nitekim Ulusal Araştırma Konseyi’de bu görüşü desteklemiştir (NRC, 2000, 2009).Bu bağlamda, bu proje ile ODTÜ Uygulamalı Bilim Merkezi’nde sergilenen deney aletleri ile öğrencilerin fen ve teknoloji konuları hakkındaki kavram yanılgıların tespit edilmesi ve giderilmesi hedeflenmektedir.

Suggestions

Fen Bilgisi Öğretmenlerin Genetik Okuryazarlık Düzeylerinin, Genetik Okuryazarlığa yönelik Tutumlarının ve Genetik Okuryazarlık Öğretimine ilişkin Algılarının İncelenmesi
Öztekin, Ceren(2013-12-31)
Yaşanan teknolojik gelişmeler, toplumları genetik testler, pre-implemantayon genetik tanı, klonlama ve kök hücre çalışmaları gibi genetik teknolojilerinde yaşanan yeniliklerle yüz yüze getirmektedir. Bu durumda, toplumların bu konularda bilgili, bilinçli ve bu konularla ilgili karar verme süreçlerine aktif olarak katılacak bireylere olan ihtiyacı artmaktadır. Toplumların ihtiyacı olan bu bilinçli bireylerin yetiştirilmesinde öğretmenlere önemli sorumluluklar düşmektedir. Öğrencilerin genetik okuryazar olara...
Suriyeli Mülteci Öğrencilerin Türkiye’de Yükseköğretime Erişimi ve Yükseköğretim Düzeyindeki Deneyimleri
Kondakçı, Yaşar; Kaya Kaşıkcı, Sevgi; Keleş, Elif(2018-12-31)
Göçmen ve mültecilerin eğitim deneyimleri sosyal bilimlerin değişik alanlarında geniş bir şekilde çalışılmış olmasına rağmen yükseköğretim düzeyinde konu nispeten daha az çalışılmıştır. Yükseköğretim düzeyinde, mülteciler eğitim yaşamlarının önemli bir kısmını başka bir ülkede geçirdiklerinden, geldikleri ülkelerin eğitim sistemine erişimleri, hakim uygulamalara alışmaları ve yeni sistemde bir başarı yakalamaları zorlu olmaktadır. Bu çalışma göçmen, sığınmacı ve mültecilerin yükseköğrenime erişimleri ve yük...
Okullarda Sosyal Adelet Liderliği
Kondakçı, Yaşar(2015-12-31)
Toplumdaki sosyal, ekonomik ve kültürel eşitsizlikler okullara yansımakta ve bu okullara devam eden öğrencilerin eğitimden gereğince yararlanmasını engellemektedir. Ekonomik olarak en çok gelişmiş ülkelerin eğitim sistemlerinde bile önemli sayıdaki okulun altyapı ve nitelikli öğretmen bakımından sorunlu olduğu bir gerçektir. Bu durum Türkiye için de geçerlidir. Giderek artan ekonomik ve sosyal sorunlar birçok öğrencinin nitelikli eğitim almasında bir engel oluşturmaktadır. Dünyada ve Türkiye'de bu engelleri...
Internet ve Bilişim Teknolojilerinin Doğru ve Etik Kullanımına yönelik Dijital Öykülerin Tasarlanması, Geliştirilmesi ve Kullanımının Biçimsel Değerlendirilmesi
Yıldırım, İbrahim Soner; Kilis, Selcan(2014-12-31)
Küresel gelişimin belki de en önemli boyutu olan İnternet ve iletişim teknolojilerindeki gelişim bazı toplumsal riskleri de beraberinde getirmiştir. Bu toplumsal riskler özellikle genç nüfus üzerinde ciddi bir tehdit unsuru oluşturmakta, hatta bazen devlet düzeyinde tedbirlerin alınmasını gerektirmektedir. Bu gerçekten hareketle bu projenin amaçları şu şekilde sıralanabilir:1. Okul öncesi ve ilkokul 1 ve 2. Sınıf öğrencileri ve öğretmenlerinin kullanımına yönelik olarak İnternetin ve sosyal ağların doğru ...
Entegre Edilmiş Fen ve Matematik Öğretiminin Hazırlama ve Uygulama Süreçlerinin İncelenmesi
Haser, Çiğdem; Yeniterzi, Betül(2014-12-31)
İlköğretim fen ve matematik programları incelendiğinde, her iki programında öğrencilere kazandırılması gerektiğini vurgulayan ortak kazanımlar ve fen ve matematiğin ilişkilendirilebileceği konular olduğu görülmektedir. Bu durum fen ve matematik arasında ilişki kurmanın önemini göstermektedir. Alan yazınında öğrencilerin hem matematikte hem de fende başarılı olabilmelerinin bu iki disiplinin entegre edilmesiyle sağlanabileceğine yönelik bulgular bulunmaktadır. Fen matematik entegrasyonunun öğrenci başarısına...
Citation Formats
S. Tahancalıo, N. Huvaj Sarıhan, and E. Şentürk, “Bilim Merkezleri’nde Sergilenen Deney Aletleri ile Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespit Edilmesi ve Giderilmesi,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61880.