Hide/Show Apps

Okullarda Sosyal Adelet Liderliği

Toplumdaki sosyal, ekonomik ve kültürel eşitsizlikler okullara yansımakta ve bu okullara devam eden öğrencilerin eğitimden gereğince yararlanmasını engellemektedir. Ekonomik olarak en çok gelişmiş ülkelerin eğitim sistemlerinde bile önemli sayıdaki okulun altyapı ve nitelikli öğretmen bakımından sorunlu olduğu bir gerçektir. Bu durum Türkiye için de geçerlidir. Giderek artan ekonomik ve sosyal sorunlar birçok öğrencinin nitelikli eğitim almasında bir engel oluşturmaktadır. Dünyada ve Türkiye'de bu engelleri ortadan kaldırmak için birçok strateji geliştirilmiştir. Bu stratejilerin yanında eğitim liderliği dezavantajlı okulların öğrenci başarısını yukarı çekmeden önemli bir faktör olarak düşünülmüştür. Bu kapsamda bu çalışmanın amacı, okul müdürlerinin dezavantajlı öğrencilere yönelik uygulamalarını ortaya çıkarmaktır. Çalışmada okul müdürlerinin, öğrencilerin sosyo-ekonomik farklılardan kaynaklı dezavantajlarını gidermeye yönelik uygulamaları ortaya çıkarılacaktır. Çalışma çoklu örnek vaka çalışması olarak tasarlanmış ve Ankara'nın Altındağ ilçesinde belirlenen dört ilkokul örnek vaka olarak belirlenmiştir. Bu okullardaki yönetici (müdür ve müdür yardımcısı) ve öğretmenlerle görüşmelerin yanı sıra gözlem ve doküman analizi yoluyla da veri toplanacaktır. Elde edilen bulguların Türkiye'de okullardaki dezavantajlı öğrencilerin durumlarının iyileştirilmesi ve nihayetinde akademik başarılarının arttırılması için yaptıkları uygulamalar ortaya çıkarılacaktır.