TÜRKİYE’DE İŞGÜCÜ PİYASASI DİNAMİKLERİ: İŞGÜCÜ VE ÜCRET KUTUPLAŞMASI VE MESLEKLERİN ARTAN ÖNEMİ

2015-12-31
Son yıllarda endüstrileşmiş ülke işgücü piyasalarında üç eğilim gözlemlenmektedir. 1990’ların ikinci yarısından itibaren belli başlı endüstrileşmiş ülkelerde özellikle iş hizmetleri sektörü istihdamı artmış; yüksek vasıf gerektiren ve vasıfsız işlerde istihdam artışları gözlemlenmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak yüksek vasıf gerektiren ve vasıfsız işlerde ücretler diğer işlere oranla yükselmiştir. İktisat yazınında işgücü ve ücret kutuplaşması olarak isimlendirilen bu eğilimlerin temel nedeni olarak teknolojik gelişme ve küreselleşme gösterilmektedir (Autor, Katz ve Kearney, 2006; Firpo, Fortin ve Lemieux, 2009; Goos, Manning ve Salomons, 2011). Bu araştırmada Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede işgücü piyasasının yukarıdaki dinamiklere benzer eğilimler gösterip göstermediği araştırılacaktır. Bu bağlamda araştırma ilk etapta TÜİK Hanehalkı İşgücü Verisi ve daha sonra Kariyer.net veritabanı kullanılarak yürütülecektir.
Citation Formats
İ. S. Akçomak and E. Erdil, “TÜRKİYE’DE İŞGÜCÜ PİYASASI DİNAMİKLERİ: İŞGÜCÜ VE ÜCRET KUTUPLAŞMASI VE MESLEKLERİN ARTAN ÖNEMİ,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61911.