Sağlıksız , virüslü domates tohumlarının erken tespitinde NMR Relaksometre Tekniğinin Kullanılması

2013-12-31
Dünya nüfusunun hızla artması ve tarım üretim alanlarının sınırlı olması, verimli bir üretimi gerektirmektedir. Küresel ısınmadan kaynaklı iklim değişikleri, temiz enerji elde etmek için mısır ve buğday gibi bitkilerin enerji bitkisi olarak sınıflandırılıp üretim alanlarının bu enerji bitkilerine kaydırılması son yıllarda verimi etkileyen önemli faktörler olmuştur. Diğer taraftan, bakteriyel ve viral hastalıklar, etkin bir mücadele yönteminin olmaması sebebiyle sebze/meyve üretimini olumsuz etkileyen diğer faktörleri oluşturmaktadır. Bu projede bu sorun üzerine gidilecek ve virüsle enfekte edilmiş tohumların ekim yapılmadan önce hastalıklarının kolayca tespit edilebilmesi için yeni bir metot olarak nitelendirebileceğimiz nükleer manyetik rezonans (NMR) relaksometre tekniği kullanılacaktır. Günümüzde, enfekte olmuş ürünlerin tespiti için çoğunlukla, yüksek maliyetli ve zaman gerektiren moleküler genetik teknikleri kullanılmaktadır. Ayrıca tohum kökenli olan hastalıkların her bir tohum veya tohum partisi için yapılması ve belirlenmesi de oldukça güçtür. Bu tip analizler ancak belirli miktarda tohumda veya tohum partisinde yapılarak sonuç alınmaya çalışılmaktadır. Fakat bir tek tohumun bile virüs veya bakteriyel hastalık etmeniyle bulaşık olması yetiştiricilik esnasında tüm bitkileri risk altına sokmaktadır. Tabi ki günümüzde bu hastalıkları belirleme yöntemleri vardır. Bu yöntemler hem maliyetli hem de tüm tohum partilerinin tamamına uygulanma şansı oldukça düşüktür. Güveni

Suggestions

Salmonella izolatların Vuruşlu Alan Jel Elektroforezi (PFGE) kullanılarak serotiplendirilmesi
Soyer, Yeşim(2018-12-31)
Bu projenin amacı, önceki çalışmalarımızda elde edilen Salmonella izolatlarının vuruşlu alan jel elektroforez (PFGE) kullanılarak serotiplendirilmesidir. Çalışmamızda, çevre ve gıda kaynaklarından toplamda 120 Salmonella izolatının karakterizasyonu yapılacak ve bu örnekler daha sonra kümelere ayrılıp analiz edilecektir. Projede kullanılacak izolatlar Türkiye’nin farklı illerinde atık su örneklerinden toplanmıştır. Ayrıca proje sonucunda elde edilecek sonuçlar laboratuvarımızın databankasında kayıtlı olan ön...
HAYVANSAL GIDALARDA YAYGIN BULUNAN PATOJENLERİN ALT TİPLENDİRİLMESİ
Soyer, Yeşim; Kyere , Emmanuel Owusu; Zorlucan, Tuğçe Fatma; Ozer, Esra(2013-12-31)
Toplum sağlığının korunması için gıda güvenliğinin çiftilkten çatala giden tüm zincirin incelenmesi gerekmektedir. Çiftlikten çatala giden zincirde bir çok noktadan insan sağlığını tehdit eden patojenlerin girişi mümkündür. Bu organizmalar hayvan ve hayvan ürünleriyle büyük ölçüde ilişkilidir. Gıda kaynaklı rahatsızlıklara en çok neden olan bakteriler Campylobacter, Salmonella, Listeria monocytogenes ve patojenik Escherichia coli türleri, özellikle E. coli O157:H7’dir. Bu çalışmanın amacı insan sağlığına za...
Bitkisel ve Hayvansal Kökenli Polimerlerin Jelleşme Özelliklerinin İncelenmesi
Alpas, Hami; Öztop, Halil Mecit(2018-12-31)
Bu projede, hayvansal ve bitkisel kaynaklı polimerlerin, yüksek hidrostatik basınç (YHB) uygulandığında jelleşme özelliklerindeki değişimlerin tespiti ve bu jellerin karakterizasyonu amaçlanmaktadır.Bu projenin hedefleri;a. Yüksek hidrostatik basınç altında elde edilen polimerin incelenmesi ve karakterizasyonub. Yüksek basınç tekniğinin polimerlerin reolojik yapısı üzerindeki etkisi c. Elde edilen bitkisel ve hayvansal kökenli jel yapılarının kıyaslanması ve parametrelerinin analiz edilmesid. Reolojik yapıl...
Yüksek Hidrostatik Basınç Uygulamasının Farklı Makro-moleküllerin Yapıları Üzerine Etkisi
Alpas, Hami; Öztürk, Eylül(2017-12-31)
Bu projede, gıda endüstrisinde genellikle pastörizasyon amacıyla kullanılan yüksek hidrostatik basınç (YHB) uygulamasının farklı makro-moleküllerin yapıları üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla makro-molekülleri modellemek için karbonhidrat grubundan nişasta, protein grubundan ise selülaz enzimi seçilmiştir. Bu projenin hedefleri;- Kullanılacak selülaz enziminin, selüloz ve modifiye nişasta örneklerinin yapı karakterizasyonunun yapılması,- Modifiye nişasta, selülaz enziminin farklı ba...
Elektroeğirme Yöntemi ile Nanolif Bazlı Aktif Ambalaj Malzemesi Geliştirilmesi Ve Gıda Validasyonu
Uyar, Tamer; Şümnü, Servet Gülüm; Ayhan, Zehra; Şahin, Serpil(2018)
Nanolif elde etmek için kullanılan yöntemler arasında elektroegirme, düzenek kurulumununbasit ve ucuz olması ve kısa islem süresi ile öne çıkmaktadır. Elektroegirme yöntemi ilesentetik maddelerden nanolif üretimi yaygınken, son yıllarda biyopolimer esaslı nanolifüretimine olan ilgi artmıstır. Bu sebeple, ilk olarak farklı konsantrasyonlarda hazırlananbezelye unu, mercimek unu, soya proteini ve hidroksipropil metil selüloz (HPMC) bazlıçözeltilerin reolojik özellikleri ve çözelti iletkenlikleri ölçülmüstür. D...
Citation Formats
H. M. Öztop and H. Alpas, “Sağlıksız , virüslü domates tohumlarının erken tespitinde NMR Relaksometre Tekniğinin Kullanılması,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61933.