Yüksek Hidrostatik Basınç Uygulamasının Farklı Makro-moleküllerin Yapıları Üzerine Etkisi

2017-12-31
Alpas, Hami
Öztürk, Eylül
Bu projede, gıda endüstrisinde genellikle pastörizasyon amacıyla kullanılan yüksek hidrostatik basınç (YHB) uygulamasının farklı makro-moleküllerin yapıları üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla makro-molekülleri modellemek için karbonhidrat grubundan nişasta, protein grubundan ise selülaz enzimi seçilmiştir. Bu projenin hedefleri;- Kullanılacak selülaz enziminin, selüloz ve modifiye nişasta örneklerinin yapı karakterizasyonunun yapılması,- Modifiye nişasta, selülaz enziminin farklı basınç, sıcaklık ve süre değerleri kullanılarak yüksek hidrostatik basınç işlemine tabi tutulması ve yapısal değişikliklerin incelenmesi,- Selülaz enziminin aktivitesindeki değişikliklerin modellenmesidir.

Suggestions

Bitkisel ve Hayvansal Kökenli Polimerlerin Jelleşme Özelliklerinin İncelenmesi
Alpas, Hami; Öztop, Halil Mecit(2018-12-31)
Bu projede, hayvansal ve bitkisel kaynaklı polimerlerin, yüksek hidrostatik basınç (YHB) uygulandığında jelleşme özelliklerindeki değişimlerin tespiti ve bu jellerin karakterizasyonu amaçlanmaktadır.Bu projenin hedefleri;a. Yüksek hidrostatik basınç altında elde edilen polimerin incelenmesi ve karakterizasyonub. Yüksek basınç tekniğinin polimerlerin reolojik yapısı üzerindeki etkisi c. Elde edilen bitkisel ve hayvansal kökenli jel yapılarının kıyaslanması ve parametrelerinin analiz edilmesid. Reolojik yapıl...
Yüksek hidroksit basınç uygulaması ile meyve sularında mikroorganizmaların ve enzimlerin inaktivasyonu
Hızal, Mirzahan; Bayındırlı, Alev; Alpas, Hami(2003)
Bu çalışmada gıdaların işlenmesinde kullanılabilecek yüksek sıvı basınç sistemi tasarlanmış ve kurulmuştur. Bu sistemde ısıl işlemle beraber yüksek sıvı basıncının elma, portakal, kayısı ve vişne suyunda seçilmiş patojenlerden Stapkylococcus aureus 485, Listeria monocytogenes CA, Escherichia coli O157:H7 933 ve Salmonella enteritidis FDA'nın inaktivasyon koşulları belirlenmiştir. Ayrıca elma suyunda polifenol oksidaz ve portakal suyunda pektin esteraz enzimlerinin yüksek sıvı basınç sistemi ile etkisiz hale...
Salmonella izolatların Vuruşlu Alan Jel Elektroforezi (PFGE) kullanılarak serotiplendirilmesi
Soyer, Yeşim(2018-12-31)
Bu projenin amacı, önceki çalışmalarımızda elde edilen Salmonella izolatlarının vuruşlu alan jel elektroforez (PFGE) kullanılarak serotiplendirilmesidir. Çalışmamızda, çevre ve gıda kaynaklarından toplamda 120 Salmonella izolatının karakterizasyonu yapılacak ve bu örnekler daha sonra kümelere ayrılıp analiz edilecektir. Projede kullanılacak izolatlar Türkiye’nin farklı illerinde atık su örneklerinden toplanmıştır. Ayrıca proje sonucunda elde edilecek sonuçlar laboratuvarımızın databankasında kayıtlı olan ön...
Laktik starter suşlarında ribotipleme (Ribotyping) ve veri tabanı oluşturulması
Başağa, Hüveyda; Öğel, Zümrüt; Gürakan, Candan; Dede, Filiz(2002)
Bu çalışmanın amacı Lactobacillus plantarum suşlarının tanımlanmasında PCR ribotipleme yönteminin uygulanabilirliğini araştırmaktır. Alternatif bir yöntem olarak RAPD de kullanılmıştır. PCR ribotipleme 16S-23S rRNA genleri arasındaki bölgede bulunan farklılıkları esas alan bir moleküler tanımlama yöntemidir ve primer çifti bu korunmuş bölgeler kullanılarak tasarlanır. Buna karşın RAPD'de dizilimi rastgele seçilmiş kısa oligonükleotitler kullanılır. Sonuç olarak, RAPD'nin Lactobacillus'ları suş seviyesinde a...
Elektroeğirme Yöntemi ile Nanolif Bazlı Aktif Ambalaj Malzemesi Geliştirilmesi Ve Gıda Validasyonu
Uyar, Tamer; Şümnü, Servet Gülüm; Ayhan, Zehra; Şahin, Serpil(2018)
Nanolif elde etmek için kullanılan yöntemler arasında elektroegirme, düzenek kurulumununbasit ve ucuz olması ve kısa islem süresi ile öne çıkmaktadır. Elektroegirme yöntemi ilesentetik maddelerden nanolif üretimi yaygınken, son yıllarda biyopolimer esaslı nanolifüretimine olan ilgi artmıstır. Bu sebeple, ilk olarak farklı konsantrasyonlarda hazırlananbezelye unu, mercimek unu, soya proteini ve hidroksipropil metil selüloz (HPMC) bazlıçözeltilerin reolojik özellikleri ve çözelti iletkenlikleri ölçülmüstür. D...
Citation Formats
H. Alpas and E. Öztürk, “Yüksek Hidrostatik Basınç Uygulamasının Farklı Makro-moleküllerin Yapıları Üzerine Etkisi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59445.