HAYVANSAL GIDALARDA YAYGIN BULUNAN PATOJENLERİN ALT TİPLENDİRİLMESİ

2013-12-31
Soyer, Yeşim
Kyere , Emmanuel Owusu
Zorlucan, Tuğçe Fatma
Ozer, Esra
Toplum sağlığının korunması için gıda güvenliğinin çiftilkten çatala giden tüm zincirin incelenmesi gerekmektedir. Çiftlikten çatala giden zincirde bir çok noktadan insan sağlığını tehdit eden patojenlerin girişi mümkündür. Bu organizmalar hayvan ve hayvan ürünleriyle büyük ölçüde ilişkilidir. Gıda kaynaklı rahatsızlıklara en çok neden olan bakteriler Campylobacter, Salmonella, Listeria monocytogenes ve patojenik Escherichia coli türleri, özellikle E. coli O157:H7’dir. Bu çalışmanın amacı insan sağlığına zarar veren patojenlerden, Salmonella ve Shiga toksin üreten E. coli (STEC)’nın piyasadan temin edilecek hayvan ve hayvan ürünlerinde varlığığının tespit edilmesidir. Sunulan bu çalışmada, Shiga toksin üretebilen E. coli’nin tüm altı virulans genlerinin (stx 1 (shiga toksin 1), stx 2 (shiga toksin 2), eae (intimin), hlyA (hemolysin), rfbE (O157 antigen) and fliC (flagellar antigen)). Ancak Türkiye’deki gıda ürünlerinde bütün bu altı virulans genlerinin tespiti için yayınlanmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. Buna ilavaten, Türkiye’de izole edilen Salmonella ve STEC izolatlarının genotipik çeşitliliğinin belirlenmesi için yeterli düzeyde araştırma bulunmamaktadır. Bilgimiz dahilinde, önerilen araştırma ile Türkiye’deki STEC izolatlarının PFGE ile ayrıştırılacağı ilk çalışma olacaktır. Bu çalışmadan elde edilecek sonuçlar gıda güvenliği açısından çiftlikten çatal giden zincirdeki hasas noktaların belirlenmesinde kullanılabilecektir. Aynı zamanda bu çalışma ile hayvan ürünlerindeki patojenlerin Ankara ve de Türkiye’deki fenotipik ve genotipik çeşitliliğini de belirlenmiş olacaktır. Bu çalışmalar ile birlikte Türkiye’de büyük bir eksik olan aktif referans bir sürveyans sisteminin kurulması gerçekleşecektir.

Suggestions

SALMONELLA’NIN BİYOFİLM ÜRETİMİNİN VE DEZENFEKTANLARLA İLE ETKİLEŞİMİNİN İNCELENMESİ
Soyer, Yeşim(2016-12-31)
Toplum sağlığının korunması için gıda güvenliğinin çiftlikten çatala giden tüm zincirin incelenmesi gerekmektedir. Çiftlikten çatala giden zincirde bir çok noktadan insan sağlığını tehdit eden patojenlerin girişi mümkündür. Bulaşma, insan ve hayvan kaynaklı olabileceği gibi, işlenmemiş üründen de olabilir. Bir gıda işletmesinde kullanılan ekipmanların temizlenmesi ve hijyeninin sağlanması sağlıklı ve güveli gıda üretiminin birinci koşuludur. Dünyada ve ülkemizde bulaşık gıdalardan en çok bakteriyel zehirlen...
Elektroeğirme Yöntemi ile Nanolif Bazlı Aktif Ambalaj Malzemesi Geliştirilmesi Ve Gıda Validasyonu
Uyar, Tamer; Şümnü, Servet Gülüm; Ayhan, Zehra; Şahin, Serpil(2018)
Nanolif elde etmek için kullanılan yöntemler arasında elektroegirme, düzenek kurulumununbasit ve ucuz olması ve kısa islem süresi ile öne çıkmaktadır. Elektroegirme yöntemi ilesentetik maddelerden nanolif üretimi yaygınken, son yıllarda biyopolimer esaslı nanolifüretimine olan ilgi artmıstır. Bu sebeple, ilk olarak farklı konsantrasyonlarda hazırlananbezelye unu, mercimek unu, soya proteini ve hidroksipropil metil selüloz (HPMC) bazlıçözeltilerin reolojik özellikleri ve çözelti iletkenlikleri ölçülmüstür. D...
Salmonella izolatların Vuruşlu Alan Jel Elektroforezi (PFGE) kullanılarak serotiplendirilmesi
Soyer, Yeşim(2018-12-31)
Bu projenin amacı, önceki çalışmalarımızda elde edilen Salmonella izolatlarının vuruşlu alan jel elektroforez (PFGE) kullanılarak serotiplendirilmesidir. Çalışmamızda, çevre ve gıda kaynaklarından toplamda 120 Salmonella izolatının karakterizasyonu yapılacak ve bu örnekler daha sonra kümelere ayrılıp analiz edilecektir. Projede kullanılacak izolatlar Türkiye’nin farklı illerinde atık su örneklerinden toplanmıştır. Ayrıca proje sonucunda elde edilecek sonuçlar laboratuvarımızın databankasında kayıtlı olan ön...
Yüksek Hidrostatik Basınç Uygulamasının Farklı Makro-moleküllerin Yapıları Üzerine Etkisi
Alpas, Hami; Öztürk, Eylül(2017-12-31)
Bu projede, gıda endüstrisinde genellikle pastörizasyon amacıyla kullanılan yüksek hidrostatik basınç (YHB) uygulamasının farklı makro-moleküllerin yapıları üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla makro-molekülleri modellemek için karbonhidrat grubundan nişasta, protein grubundan ise selülaz enzimi seçilmiştir. Bu projenin hedefleri;- Kullanılacak selülaz enziminin, selüloz ve modifiye nişasta örneklerinin yapı karakterizasyonunun yapılması,- Modifiye nişasta, selülaz enziminin farklı ba...
PCR tekniği ile bakteriosin geni amplifikasyonu
Gürakan, Candan; Çataloluk, Osman(1998)
Bu çalışmada öncelikle PCR yöntemi ile bakteriosin genine ulaşılabilirlik araştırılmıştır. Birçok primerin kullanıldığı deneylerde Lactobacillus suşlan bakteriosin üreticisi olarak incelenmiştir. Listeria monositojenes üzerinde etkili Laktobasillus susu bu çalışmanın devamında kullanılmak üzere seçilmiştir. Bakteriosinin amino asit sıralamasına göre primerler sentezlenmiş ve bakteriosin geni fragmantmı amplifıye etmek için kullanılmıştır. Bu organizmanın bakteriosin geni düz ve ters polimeraz zincir reaksiy...
Citation Formats
Y. Soyer, E. O. Kyere, T. F. Zorlucan, and E. Ozer, “HAYVANSAL GIDALARDA YAYGIN BULUNAN PATOJENLERİN ALT TİPLENDİRİLMESİ,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59423.