EKOLOJİK YERLEŞİMLERDE SOSYAL SÜREÇLERİN ANALİZİ : SOSYO-EKONOMİK VE ÇEVRESEL DENGELER

2016-12-31
Ekolojik yerleşimler bir yanda kabul edilebilir yaşam kalitesi sağlayan, diğer yanda çevresel değerleri ve gelecek kuşakların haklarını dikkate alan mekanlar olarak kurgulanırken, sosyo-ekonomik çıkarlar ile çevreci çıkarlar arası yeni denge arayışları önemli bir sorgulama alanı olarak belirmektedir. Konuyla ilişkili çok sayıda görgül araştırmada ekolojik yerleşimlerin çevre teknolojilerinin uygulama laboratuvarı olma tehlikesini gözler önüne serilmekte, geniş bir perspektiften bakılmadan yapılan ekolojik yerleşimlerin sürdürebilir olmayacağını belirtilmektedir. Bu çalışma, ekolojik yerleşimlerdeki dört önemli soruna odaklanmaktadır. Birincisi, tasarımda ve inşaatta enerji verimliliğine dair yeni teknolojilerin kullanımı ve sosyal kabulleri meselesinde oluşan sorunlardır. İkincisi, kullanıcı davranışlarında ekolojik yerleşimler için istenen gerekli değişiklikler ile ilgilidir. Şu anki karar ve eylemlerde sürekli olarak gelecek nesilleri gözeten, insan merkezli değil doğa merkezli olan yeni insan modelinin hangi koşullarda gerçekleşebileceği önemli bir araştırma konusu olarak karşımızda belirmektedir. Üçüncü konu, yeni insan modeline dayanan bu yerleşimlerin örgütlenebilmesi ve yönetilebilmesi sorunudur. Dördüncüsü, iş piyasası ve yerleşim arasındaki ilişkilerdir. Başka bir deyişle, gelişen, çeşitlilik arz eden ve yenilikçi bir yerel ekonomiyi barındırabilme sorunu burada dikkate alınmaya çalışılacaktır.

Suggestions

Madencilik Sektöründe Örgütsel Risk
Topal, Çağrı; Topal, Çağatay; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut(2016-12-31)
Bu çalışma, örgütlerin yarattığı, insanların sağlığı, ekonomik durumları ve doğal çevrelerini tehdit eden risklerin, bu riskleri yaratan ve denetleyen kurumlarda çalışanlar ve bu risklere maruz kalan toplumsal aktörlerce nasıl anlamlandırıldığını inceleyecektir. Araştırmanın temel sorusu “örgütlerle doğrudan veya dolaylı bir ilişki içinde olan farklı konumlardaki aktörler, bu örgütlerin yarattığı riskleri anlamaya çalışırken hangi farklı fakat birbiriyle ilişkili konulara odaklanmaktadırlar” şeklindedir. Bu...
Kentsel Dönüşümün Mekana Yansıması: Bir Küresel Kent ve Bir Başkent Karşılaştırması
Topal Yılmaz, Aylin; Voyvoda, Ebru(2014-12-31)
Küresel kapitalizmin dünya ölçeğindeki hakimiyeti ve 1980’li yıllarda uygulanmaya başlanan neoliberal politikalarla ulusal ve uluslararası gayrimenkul sektörünce kentsel toprak rantının ve kentsel mekanın kendisinin en önemli sermaye birikim aracı haline geldiği gözlenmektedir. Bu süreç, kent mekanına dönük yoğun ilginin arttığı, küresel kentlerin ve yeni kentsel hiyerarşilerin belirginleştiği bir döneme işaret ederken, büyük kentsel altyapı yatırımları (ulaşım, baraj, vb.) ve büyük kentsel projelerin (alış...
SİYASAL PARTİLER, PARTİ SİSTEMLERİ VE DEMOKRATİKLEŞME: ARAP BAHARI SONRASI ORTADOĞU’DA SİYASAL PARTİLERİN VE PARTİ SİSTEMLERİNİN OLUŞUM SÜREÇLERİ
Tür Küçükkaya, Özlem; Şen, Gülriz(2016-12-31)
Bu çerçevede, bu projenin amacı Tunus ve Mısır örneklerini inceleyerek, Ortadoğu’da demokratikleşme süreçlerinde siyasal partilerin ve parti sistemlerinin doğuş ve oluşum süreçlerini gözlemlemek, bu süreçlerde hangi faktörlerin ön plana çıktığını araştırmak ve hükümet kurulması süreçlerinde demokrasiye ne oranda katkı sağlayabileceklerini analiz etmektir.
Neoliberalizm ve Güvenlik Aygıtlarının Dönüşümü
Bedirhanoğlu Toker, Pınar(2017-12-31)
Bu proje, neoliberal projenin merkezinde yer alan devletlerin güvenlik aygıtlarının yeniden yapılandırılması sürecini küresel, bütünsel ve tarihsel maddeci bir bakış açısıyla değerlendirilmeyi amaçlamaktadır.
GURBETTE ÖLÜM: AVRUPA’DA YAŞAYAN TÜRKİYELİ GÖÇMENLERİN CENAZE HİZMETLERİNE ULAŞIMI VE ANILAN HİZMETLER ÜZERİNDEN ŞEKİLLENEN ULUS-AŞIRI TOPLUMSAL MEKAN.
Zırh, Besim Can(2015-12-31)
Bu proje Türkiye’den Avrupa’ya giden göçmenlerin geride kalan 50 yıl içerisinde geliştirdikleri cenaze uygulamalarını ve bu uygulamalar ışığında anavatan olarak Türkiye ve yeni-vatanlar olarak Batı Avrupa ülkelerini ulus-aşırı yeni bir toplumsal mekan olarak nasıl ilişkilendirdiklerini incelemeyi amaçlar. Göç çalışmalarında çerçevesinde yeterince ilgi görmemiş bir alan olarak ölüm ve cenaze uygulamalarının göç-mekanda kazandığı yeni biçimler bir yandan oldukça antropolojik bir çalışma alanına değerken; diğe...
Citation Formats
M. M. Pınarcıoğlu, A. M. Tanyer, and M. K. Pekeriçli, “EKOLOJİK YERLEŞİMLERDE SOSYAL SÜREÇLERİN ANALİZİ : SOSYO-EKONOMİK VE ÇEVRESEL DENGELER,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61979.