İskemik inme riski ile kolesterolü metabolize eden sitokrom P450lerin genetik polimorfizimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

2016-12-31
Adalı, Orhan
Demirkaya, Şeref
Öner, Tuğçe
İskemik inme, beyindeki damarların tıkanması sonucu gerekli olan oksijen ve besinin dokulara ulaşamamasıyla oluşan inme türüdür. Beyin damarlarının tıkanması, beyindeki veya boyundaki damarlarda pıhtı oluşması veya vücudun herhangi bir yerindeki pıhtının dolaşım yoluyla beyin damarına ulaşması ve burayı tıkayarak beyne kan iletimini engellemesi sonucu oluşabilir. Beyindeki sinir hücreleri oksijensiz ve besinsiz kaldığında fonksiyonlarını yerine getiremez. Bu inme türü hipertansiyon ve diyabet gibi bazı kronik hastalıklar, genetik ve çevresel faktörler tarafından tetiklenir. İskemik inme dünyada ölüme ve sakatlanmaya yol açan en önemli nedenlerden biridir. Araşidonik asitten eikosanoid üretimi, beyin bölgesindeki kan akışını düzenlemede ve nörovasküler eşleşmede önemli bir rol oynamaktadır. Epoksieikosanoid asitler iltihap söktürücü, ateş düşürücü, antitrombotik ve damar oluşumu başlatıcı özelliklere sahiplerdir. Hücreler siklooksijenaz, lipoksijenaz ve sitokrom P450 reaksiyonları olmak üzere üç ayrı şekilde eikosanoid üretimi yapabilir. Sitokrom P450 reaksiyonlarıyla üretilen epoksieikosatrionik asitlerin beyindeki kan akışını düzenlemenin yanı sıra yukarıda bahsedilen özelliklerinden dolayı iskemik beyin hasarlarını önleyici bir role de sahip oldukları bilinmektedir. İnsanda sitokrom P450 gen ailesi 57genden oluşmaktadır.Bu genler ilaç , yabancı kimyasallar,araşidonik asit ,eikosanoid ve kolesterol metabolizmalarında rol alan enzimleri kodlarlar.Kolesterolden safra asi

Suggestions

Vitamin D metabolizmasında rol oynayan CYP450 enzimlerinin polimorfizmleri ile iskemik inme riski ilişkisinin araştırılması
Adalı, Orhan(2014-12-31)
Epilepsi, merkezi sinir sisteminde kortikal veya subkortikal bölgelerde yer alan nöronların artmış uyarılabilirliğinden kaynaklanan, ani, hipersenkron, yüksek voltajlı, anormal elektriksel deşarjları sonucu gelişen klinik bir durumdur. Epilepsi, tarihi eski çağlara kadar dayanan, hastanın işlevselliği ve yaşam kalitesini etkileyen, yineleyici nöbetlerle karakterize bir hastalıktır. Epilepsi tüm dünyada en yaygın görülen nörolojik hastalıklardan biridir. Nöroloji pratiğinde çocukluk ve ergenlik çağında en sı...
Yaygın kanser tiplerinde transkriptom 3'UTR isoform çeşitliliğinin incelenmesi
Erson Bensan, Ayşe Elif; Can, Tolga(2018-12-31)
Farklı kanserlerin ardında yatan mekanizmaların anlaşılmasında gen anlatım çalışmaları çok öenmli olmuştur. Bu çalışmalar sayesinde anlatım düzeyleri bozulan pek çok mRNA bulunmuştur. Ancak geleneksel gen anlatım çalışmaları mRNA izoformlarının tespitinde ve miktarlarının ölçülmesinde yetersiz kalmaktadır. Bu projenin amacı geliştirmiş olduğumuz özel bir yazılımla en sık görülen kanser tiplerinde mRNA 3'UTR izoform profillerinin ortaya konmasıdır. Beklenen sonuç ise farklı kanser tiplerinde aktive olmuş ort...
ESSİTALOPRAM’IN SPİNGOMYELİN MODEL MEMBRANLARI İLE ETKİLEŞMESİNİN YAPISAL VE İŞLEVSEL AÇIDAN BİYOFİZİKSEL YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI
Severcan, Feride; Ergün, Seza(2013-12-31)
Psikiyatrik bozukluklar değişen yaşam koşulları ve artan stres faktörü nedeniyle günümüzde görülen en yaygın hastalıklar arasında yer almaktadır. Yeme ve uyku bozuklukları, madde bağımlılığı, hareket bozuklukları, şizofreni, bipolar bozukluk (manik depresyon), anksiyete bozuklukları, dikkat ve konsantrasyon sağlama güçlükleri ve depresyon gibi bozukluklar psikiyatrik hastalıkların en bilinen örnekleri arasında yer almaktadır Psikiyatrik hastalıkların, özellikle depresyonun, tedavisi için kullanılan en etkil...
Anti Kanser İlaçYüklü Poli-Hidroksibütirat (PHB) Kaplı Manyetik Nanoparçacıkların Kanser Hücre Hatları Üzerindeki Etkinliğinin İmmünositokimya Yöntemi İle Belirlenmesi
Gündüz, Ufuk; Mutlu, Pelin(2015-12-31)
Nanoparçacıklar küçük boyutları sayesinde hücre içine kolay alınabilmekte ve çeşitli malzemelerle kaplanarak yüzey özellikleri değiştirilebilmektedir. Tümör hücrelerine hedeflendirilebilen manyetik nanoparçacıklar (MNP) kanser tanı ve tedavisinde kullanılmaktadır. Manyetik özellik taşıyan nanoparçacıklar, manyetik alan varlığında istenilen bölgeye hedeflenebilme özellikleri sayesinde ilaç hedefleme ve kontrollü salıma yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu çalışmada manyetik özellikli PHB kaplı nanoparçacıkların...
Anti Kanser İlaç Hedeflemesi Amacı İle Hazırlanmış Polimer Kaplı Manyetik Monoparçacıkların İn Vivo Toksisite Analizleri.
Gündüz, Ufuk; Mutlu, Pelin(2014-12-31)
Kanser tedavisinde uygulanan mevcut kemoterapi yöntemindeki en önemli sorun, kullanılan anti-kanser ilaçların kanserli hücreyi ayırt edici özelliğe sahip olmamaları ve sağlıklı hücrelerin üzerinde de toksik etki göstermeleridir. Bu nedenle, son yıllarda kanser tedavisine yönelik ilaç hedefleme ve kontrollü ilaç salım sistemleri üzerine yapılan çalışmalarda büyük bir artış görülmektedir. Çalışmada amaçlanan, çeşitli polimerler ile modifiye edilmiş manyetik nanoparçacıkların sıçanlar üzerindeki sistemik etki...
Citation Formats
O. Adalı, Ş. Demirkaya, and T. Öner, “İskemik inme riski ile kolesterolü metabolize eden sitokrom P450lerin genetik polimorfizimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61991.