Poli(eter sülfon) bazlı antimikrobiyel membranların hazırlanması ve biyokirlenme özelliklerinin incelenmesi

2015-12-31
Membran kirlenmesi membranlı filtrasyon süreçlerinin yaygınlaşmasının önündeki en önemli engeldir. Farklı nitelikte kirlenme türlerinin arasında en zorlayıcı olanı ise biyokirlenmedir. Biyokirlenme membran yüzeyinde biriken mikroorganizmaların salgıladıkları hücre dışı polimerik maddelerle biyofilm oluşturmasıdır. Bu projede biyokirlenmeyi önlemeye yönelik olarak modifiye edilmiş poli(eter sülfon)'dan faz değişimi yöntemi ile membranlar üretilecektir. Poli(eter sülfon)'un önce nitrasyon ardından da indirgenme reaksiyonu sonucunda aromatik gruplarına amin grupları eklenecektir. Bu gruplar polimerin hipoklorit ortamında bekletilmesi ile NCl2 gruplarına dönüşecek, bu gruplar da sulu ortama verdikleri klor iyonları sayesinde membrana antimikrobiyel özellik katacaktır. Membranların antimikrobiyel özellikleri statik ve dinamik şartlarda incelenecektir.

Suggestions

Polietersülfon Bazlı Kovuklu Elyaf Tipi Ultrafiltrasyon Membranlarının Hazırlanması Ve Karekterizasyonu.
Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep; Kalıpçılar, Halil(2013-12-31)
Projede polietersülfon (PES) bazlı kovuklu elyaf tipi ultrafiltrasyon membranları hazırlanacak, hazırlanan membranların morfolojik özellikleri ve seçilen model çözeltileri ayırma dereceleri karakterize edilecektir. Membranların hazırlanmasında çözmeyen ile faz değişimi yöntemi kullanılacaktır. Membranların hazırlanmasında kullanılacak polimer çözetlilerine polietilen oksit (PEO, veya PEG) grupları içeren çeşitli katkı maddeleri eklenerek bunların membran özelliklerine etkisi incelenecektir. PEO grupları mem...
Membran Filtrasyonunda Kirlenmeyi Temizlemek Amaçlı Uyarana Duyarlı Polimerik Mikrojellerin Kullanımı
Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep(2017-12-31)
Bu projede membran kirliliğinin temizlenmesinde uyarana duyarlı mikrojellerin kullanılması önerilmektedir. Mikrojellerin filtrasyon sırasında beslemeye katılması ve sonrasında temizleme aşamasında uyaran ile boyut değiştirmeleri (büzüşmüş halden şişmiş hale veya tam tersi) sonucunda yüzeydeki kirlilik tabakasının parçalanmasını kolaylaştıracağı öngörülmektedir. Önerilen fikrin uygulanabilirliğinin iki farklı uyarana (sıcaklık ve iyonik güç) karşı duyarlı mikrojeller sentezlenerek farklı tipte kirleticilerin...
Kıvrımlı Kovuklu Elyaf Membranların Üretimi ve Membran Kirlenmesinin Karakterizasyonu
Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep(2017-12-31)
Ultrafiltrasyon işlemi sırasında membranın gözeneklerinden geçemeyen çözünmüş ve asaltı halindeki maddelerin membranın yüzeyinde veya gözeneklerinin içinde birikmesine membran kirlenmesi (membrane fouling) adı verilir. Bu, belli bir ölçüde her ultrafiltrasyon işleminde karşılaşılan bir durumdur ve filtrasyon işleminden mümkün olan en yüksek verimi elde edebilmek için en aza indirgenmesi gerekmektedir. Membran kirlenmesini önlemek için uygulanabilecek yöntemler iki çeşittir. Birinci yöntem membranın yüzeyin...
Alternatif Yöntemler ile İndirgenmiş Grafen Oksit Esaslı Aerojellerin Geliştirilmesi
Bat, Erhan(2018-12-31)
Önerilen proje kapsamında laboratuvarımızda geçmişte Tour yöntemiyle elde edilen grafen oksit kullanılarak üretmeyi başardığımız yüksek yağ emme özellikleri gösteren aerojellerin Tour yöntemine göre daha çevreci (daha az asit ve ağır metal gerektiren) ve daha güvenli (sentez sırasında patlama riski bulunmayan) güncel yöntemlerle (Peng yöntemi ve türevleri) üretilmesi amaçlanmaktadır.
Sıvı Kristal Şablonlu Polimerik Malzemelerin Kimyasal Süreçlere Uygunluğunun Araştırılması
Büküşoğlu, Emre; Akdeniz, Burak(2018-12-31)
Sıvı kristal, sıvılar gibi akışkan, diğer yandan kristaller gibi düzenli yönelimdeki moleküllerden oluşan bir fazdır. Günümüzde sıvı kristal fazların düzenli yapılarını kullanarak düzenli içsel yapılarda polimerik malzemeler sentezlenebilmektedir. Sıvı kristal şablonları kullanarak hazırlanan polimerlerin, düzensiz yapıdaki polimerlere göre optik, taşınım, çevresel etkenlere duyarlılık gibi avantaj sağlayan özelliklerinin yanı sıra kolay mikroyapı tayininine de olanak sağladığı gösterilmiştir. Bu araştırman...
Citation Formats
P. Z. Çulfaz Emecen and A. Akdağ, “Poli(eter sülfon) bazlı antimikrobiyel membranların hazırlanması ve biyokirlenme özelliklerinin incelenmesi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61997.