RÜZGARDAN ENERJİ ÜRETİM MEKANLARININ YER SEÇİMİNDE GEÇERLİ SOSYO-EKONOMİK, KÜLTÜREL VE ÇEVRESEL ETKİ ALANLARINA İLİŞKİN "TOPLUMSAL DUYARLILIK" DEĞİŞKENLERİNİN BELİRLENMESİ

2016-12-31
Ataöv Demirkan, Anlı
Demir, Başak
Sürdürülebilirliği bir şemsiye strateji olarak ele aldığımızda, insan-ekoloji ilişkisinin anlaşılması ve bu ilişki sonucu üretilen soyut, insan ile ilgili alanların ve fiziksel mekanların belirlenmesi önem kazanmaktadır. Bu ilişkiler içerisinde sürdürülebilir enerji üretim araçlarının ve teknolojilerinin gelişimi ve toplum ile olan bağının kurulması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Sürdürülebilirliğin pratiğe dönüştürülmesi üzerine düşündüğümüzde bu çalışma, rüzgardan enerji üretim süreçlerinin toplumsal duyarlılıklar ile bağlantısını kurmaya çalışacaktır.Önerilen projenin amacı, ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgarın, enerji üretiminde, rüzgar santrallerinin kurulumu ile ilgili, yerel halkın coğrafi, toplumsal, sosyo-ekonomik, kültürel ve ekolojik alanlara ilişkin toplumsal duyarlılık değişkenlerinin tespit etmektir. Buna bağlı olarak, proje, toplumsal duyarlılık değişkenlerini ortaya çıkarmayı, önceliklendirmeyi ve farklı gruplara göre farklılıklarını ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, projenin temel üst hedefleri, Türkiye'deki rüzgar enerjisi uygulamalarına girdi sağlamak, bir anlamda altlık oluşturmak ve rüzgardan enerji üretimi süreçleri ile ilgili politika üretimine katkı sağlamaktır. Ayrıca, rüzgardan enerji üretiminin ulusal düzeyde yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmaktır.
Citation Formats
A. Ataöv Demirkan and B. Demir, “RÜZGARDAN ENERJİ ÜRETİM MEKANLARININ YER SEÇİMİNDE GEÇERLİ SOSYO-EKONOMİK, KÜLTÜREL VE ÇEVRESEL ETKİ ALANLARINA İLİŞKİN “TOPLUMSAL DUYARLILIK” DEĞİŞKENLERİNİN BELİRLENMESİ,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62018.