Türkiye'deki UNESCO Dünya Miras Alanlarının Maruz Kaldığı Doğal ve İnsan Kaynaklı Tehlikelerin Mekansallaştırıması

2018-12-31
Küreselleşmeyle birlikte kültürel miras alanlarının karşı karşıya kaldığı tehlikeler artmakta ve çeşitlenmektedir. Bu nedenle hassas ve özgün olan bu alanlar geri dönüşü olmayan zararlar görmekte, kimi zaman da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. UNESCO Dünya Miras Alanları’nın gerek ulusal ölçekte sosyal, ekonomik ve kültürel değere sahip olmaları, gerekse Dünya Mirası olarak ilan edilmeleriyle uluslararası ölçekte öneme sahip olmaları, bu alanların özgün değerleriyle birlikte korunmasını ve geleceğe aktarılmasını gerekli kılmaktadır. Bu özgün alanların deprem, sel gibi doğal tehlikeler; sivil kargaşa, kentleşme, turizm baskısı gibi insan kaynaklı tehlikelere maruz kalması bu gibi tehlikelerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesinden oluşan risk yönetim sürecinin koruma planlamasının bir parçası olmasını gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.Bu kapsamda, bu çalışmada Türkiye’deki 17 UNESCO Dünya Miras alanının karşılaştığı doğal ve insan kaynaklı tehlikeler tespit edilerek mekansallaştırılacaktır. Böylece, bu alanlar için yapılacak diğer çalışmalar için de altlık oluşturacak bir veri tabanı ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.

Suggestions

Türkiye’de Bölgesel Planlamanın Kurumsallaşması: Muğlak Bir Süreci Güncel Kuramlar ile Okumak
Yavuz, Irmak; Kutlay, Ecem; Can, Deniz (2021-05-01)
Türkiye’de bölge planlama pratiği sürecinde içerikler, amaçlar ve kurumsal yapılar sürekli olarak değişime uğramıştır. Oluşan karmaşık sistem, bölgesel planların amaçlarını, karar alma mekanizmalarını, sürecin meşruiyetini ve bu planların genel olarak uygulamadaki başarısını da etkilemiştir. Türkiye’de bölgesel planlamada etkili olan karmaşık ve değişken kurumsal yapıları değerlendirmek ve kurumsallaşma dinamiklerini daha iyi anlamak için kurumlar ile birlikte, kurumların organizasyon mekanizmaları, kurum...
Türkiye'deki Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Projeler Bazında Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi
Ersoy, Melih; Poyraz, Ufuk(2015-12-31)
Bu çalışma, Türkiye genelinde, 2000-2013 yılları arasındaki kentsel dönüşüm proje bazlı verilerinin elde edilmesi sonucunda hem görgül olarak hem de kuramsal olarak kentsel dönüşüm alanında bilgi üretmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda, öncelikli olarak Türkiye genelindeki projeler taranarak bir bilgi bankası oluşturulacak daha sonra burada çekilecek örneklerle konu derinlemesine incelenecektir.
Konuta Ekonomik Erişebilirliğin Analizi ve Ölçüm Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
Özdemir Sarı, Özgül Burcu(2016-12-31)
Ülkemizde yıllardır konut sorununun niceliksel yönüne odaklanmış tartışmalar ve politikalar sorunun niteliksel yönünü görmezden gelmiş, üretilen konut birimlerinin ve yaşam çevrelerinin standartları, hanehalklarının sosyal ve ekonomik yapısındaki değişimlere ve çeşitliliğe cevap verilip verilmediği irdelenmemiştir. Özellikle son 15 yıllık dönemde, inşaat sektörü ekonomiyi canlandırmanın temel aracı olarak görülmüş, ülke çapında bir ‘konut üretim ve kentsel dönüşüm seferberliği’ başlatılmıştır. Bu dönemde hü...
Türkiye’de Bölgesel Planlamanın Kurumsallasması:Muglak Bir Süreci Güncel Kuramlar ile Okumak
Yavuz, Irmak; Kutlay, Ecem; Can, Deniz (2020-9-12)
Türkiye’de bölge planlama pratiği sürecinde içerikler, amaçlar ve kurumsal yapılar sürekli olarak değişime uğramıştır. Oluşan karmaşık sistem, bölgesel planların amaçlarını, karar alma mekanizmalarını, sürecin meşruiyetini ve bu planların genel olarak uygulamadaki başarısını da etkilemiştir. Türkiye’de bölgesel planlamada etkili olan karmaşık ve değişken kurumsal yapıları değerlendirmek ve kurumsallaşma dinamiklerini daha iyi anlamak için kurumlar ile birlikte, kurumların organizasyon mekanizmaları, kurumla...
Iklim Degisikligiyle Mücadele ve Uyum Konusunda Kent Yönetimlerinin Etkinliginin Arttırılması
Gedikli, Bahar; Balaban, Osman(2015-12-31)
İklim değişikliği, sadece ekosistemlerin yok olmasına değil, bu sistemlere bağımlı olan insan yerleşmelerinin de olumsuz bir biçimde etkilenmesine neden olacaktır. Bu sürecin en fazla etkileyeceği yerler, iktisadi ve sosyal faaliyetlerin yoğunlaştığı kentsel alanlardır. Bu nedenle, kent yönetimlerinin iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum konusunda üstlenmesi gereken önemli roller bulunmaktadır. İklim değişikliğinin ciddiyeti karşısında, kent yönetimlerine düşen sorumluluklar, geleneksel yönetim anlayışının...
Citation Formats
M. Şenol Balaban and A. Uluç, “Türkiye’deki UNESCO Dünya Miras Alanlarının Maruz Kaldığı Doğal ve İnsan Kaynaklı Tehlikelerin Mekansallaştırıması,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62159.