Miselyum Tabanlı Biyolojik Bir Yapı Malzemesinin Laboratuvar Testleri Aracılığı İle Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi

2018-12-31
Yapı ve yapım sektöründe, çok işlevli, enerji verimli, yenilikçi ve sürdürülebilir yapı malzemelerinin yaygın kullanımına; bu niteliklere sahip yeni yapı malzemelerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Organik/biyotemelli malzemelerden üretilen yapı malzemeleri üzerine yapılan araştırmalar ümit vadedicidir. Bu proje ile bu türden bir araştırma konusu önerilmektedir. Bu çalışma, 2014 yılında Prof. Dr. Melih Pınarcıoğlu ve Doç. Dr. Ali Murat Tanyer tarafından kurulmuş olan MATPUM Biyomalzeme Laboratuvarı’nın geliştirdiği biyo-temelli malzemenin kapsamlı malzeme analizlerini ve bu türden bir malzemenin yapı malzemesi olarak geliştirilmesine yönelik araştırmaları içerir. Önerilen malzemenin var olan yapı malzemelerine kıyasla benzer ya da daha iyi niteliklere sahip olması ve daha ekonomik, sürdürülebilir ve yenilikçi olan alternatif bir malzeme olarak geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Suggestions

YAPI DUVARLARININ NEFES ALMA NİTELİKLERİ VE İÇ HAVA KALİTESİNE ETKİLERİ: ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME
Tavukçuoğlu, Ayşe; Güney, Bilge Alp; Saltık, Emine Nevin(2014-12-31)
Bu araştırma ile nefes alan yapı malzemelerinin binalarda iç ortam hava kalitesine ne ölçüde katkıda bulunabileceği incelenecektir. Bu kapsamda incelenecek olan yapı malzemeleri ve bunlardan oluşan duvar kesitlerinin nefes alma/hava geçirimlilik özellikleri ve bu özelliklerin yeterliği araştırılacaktır.Günümüz yapım teknolojisinde su ve su buharı sızdırmazlık ilkesi, sağlıksız iç ortam havası sorunlarına neden olmaktadır. Pencere ve kapı gibi açıklıkların doğramalarında hava sızdırmaz malzeme ve detay kesit...
Impact of Occupant Behaviour on Energy Consumption in Buildings
Elias Özkan, Soofia Tahira(2016-12-31)
Yapılı çevrede enerji korunumu çalışmaları genel olarak bina kabuğu ve sistem teknolojileri konularında sürdürülmekte olup kullanıcın yapı enerji performansına etkisi az sayıda çalışmalarda incelenmiştir. Bu bağlamda, bu çalışmada kullanıcı davranışının enerji kullanımına etkisini özellikle ısıtma döneminde kullanıcının ısıl konfor koşullarına müdahalesi açısından incelemek ve seçilecek çalışma alanında gerekli verileri toplamak amaçlanmaktadır. Toplanacak olan bu veriler gerçek enerji tüketim karakteri ve ...
Performans temelli bina tasarımında bütünleşik performans analiz araç ve yöntemlerinin araştırılması
Gürsel Dino, İpek(2015-12-31)
Mimari tasarımda bina performansı (özellikle enerji verimliliği ve çevresel faktörler), tasarımın ayrılmaz bir parçasıdırlar. Bütünleşik bina tasarımı anlayışında (whole building design), bir çok disiplinin ortaklaşa gerçekleştirdiği tasarım sürecinde performans kriterlerinin sayısı ve birbirleriyle ilişkilerinin karmaşıklığı gittikçe artmaktadır. Buna çözüm arayan çok sayıda tekil teknoloji ve yazılım araçları olasına rağmen, bunların bütünleşik olarak tasarımda karar verme (design decision-making) konusun...
Günümüz Harman Tuğlasının Performans Özelliklerinin İyileştirilmesi Amacıyla Malzeme Analizleri
Tavukçuoğlu, Ayşe; Erdil, Meltem; Güney, Bilge Alp; Saltık, Emine Nevin(2018-12-31)
Bu araştırma, duvar yapımında kullanılan günümüz harman tuğla teknolojisinin üretim teknikleri ve niteliklerine yönelik malzeme analizlerini kapsamaktadır. Harman tuğlasının daha iyi niteliklere sahip olmasını destekleyecek olan bu çalışmadan elde edilen veriler;-iyi niteliklere sahip harman tuğlasının ham madde, bileşim, pişme ve malzeme özellikleri spesifikasyonlarının tanımlanmasına, -bu konularla ilgili standartların geliştirilmesine yönelik bilgi üretimine, -tarihi/özgün tuğlalarla uyumlu onarım tuğlal...
Sıcak-Nemli̇ İkli̇mde Çi̇ft Kabuk Cephe Enerji̇ Performansının İncelenmesi̇
Göksal Özbalta, Türkan; Yıldız, Yusuf (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-9-25)
In buildings, which have a significant share of energy consumption, the proper construction and design of the building envelope is an important issue on all countries due to environmental problems and energy supply. Therefore, controlling the heat loss/gain from the building envelope is an inevitable necessity when considering the increasing building stock in Turkey. Reducing the amount of energy consumed in both new and existing buildings leads to new environmental and climate-sensitive approaches. Double ...
Citation Formats
A. M. Tanyer et al., “Miselyum Tabanlı Biyolojik Bir Yapı Malzemesinin Laboratuvar Testleri Aracılığı İle Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62025.