Günümüz Harman Tuğlasının Performans Özelliklerinin İyileştirilmesi Amacıyla Malzeme Analizleri

2018-12-31
Bu araştırma, duvar yapımında kullanılan günümüz harman tuğla teknolojisinin üretim teknikleri ve niteliklerine yönelik malzeme analizlerini kapsamaktadır. Harman tuğlasının daha iyi niteliklere sahip olmasını destekleyecek olan bu çalışmadan elde edilen veriler;-iyi niteliklere sahip harman tuğlasının ham madde, bileşim, pişme ve malzeme özellikleri spesifikasyonlarının tanımlanmasına, -bu konularla ilgili standartların geliştirilmesine yönelik bilgi üretimine, -tarihi/özgün tuğlalarla uyumlu onarım tuğlalarının üretimine,-bu sayede, tarihi tuğla teknolojilerinin sürdürülmesi ve günümüz malzeme teknolojisinin geliştirilmesine katkı sağlayacağı beklenmektedir. Uzun yıllar boyunca ayakta kalmış olan ve geçmişte kazanılmış malzeme, yapı ve yapım teknolojilerine dair bilgileri içinde barındıran tarihi yapıların, korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerekir. Harman tuğlası teknolojisi ile üretilen onarım tuğlalarının özgün/tarihi tuğlalar ile uyumlu tuğlalar olarak üretilebilmesi, kültürel varlıkların korunması kapsamındaki onarım çalışmalarına da katkıda bulunacaktır.

Suggestions

Gerçek Ölçekli Burkulması Önlenmiş Çelik Çapraz Elemanların Deneysel İncelenmesi
Topkaya, Cem(2015-12-31)
Bu projenin temel amacı 2008 yılında BAP desteği ile yapılan ve başarılı sonuçlar veren küçük ölçekli BÖÇ elemanların gerçek ölçekli denenmesi ve üretilmesidir. Türkiye’de her hangibir üretim olmamasına rağmen bu tür çapraz elemanlar ülkemizde kullanılmaya başlanmıştır. Halihazırda revizyonu yapılan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğin bir sonraki versiyonunda burkulması önlenmiş çelik çaprazlı perdelere yer verilecektir. Özellikle çelik yapıların sayısındaki artış sonucu burkulması ...
Türkiye uçucu küllerinin farklı incelik aralıklarına ayrılıp karakterize edilmesi
Akgül, Çağla; Seyedian Choubi, Sepehr(2018-12-31)
Uçucu kül, kazanlarda pulverize kömürün (ve varsa ikincil yakıtların) yakımı sonucunda açığa çıkan baca gazları içerisinde sürüklenen tozsu parçacıkların elektrostatik veya mekanik filtreler yardımıyla toplanması sonucu elde edilen bir yan üründür. 2015 itibari ile dünya yıllık uçucu kül üretimi 800 milyon tonu aşmıştır. Türkiye’de uçucu kül üretimine, geri kazanımına ve bertarafına ilişkin veriler oldukça sınırlıdır. 2015 üretim miktarının 19 milyon ton civarında olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemizde uçucu...
Gecekondu Alanları için Önerilen Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Kentsel Isı Adaları Üzerine Etkileri
Çakmaklı, Ayşem Berrin; Baş Bütüner, Funda(2018-12-31)
İnsan faaliyetleri nedeniyle çevresindeki kırsal alanlardan önemli ölçüde daha sıcak olan metropol alanlar bu iklim değişikliğine sebep olmakta ve Kentsel Isı Adası olarak tanımlanmaktadır. Kent içindeki ve çevresindeki doğal peyzajın taş ve beton yüzeylerle yer değiştirmesi, kentleşme ve sanayileşme ısı ve su döngüsünü etkilemekte ve kent iklimi kırsal alandan farklılaşmaktadır. Bu tartışma çerçevesinde Ankara, ilk planlandığı dönemde sahip olduğu yeşil altyapı; sonrasında 1950’li yıllardan itibaren yaşadı...
Mevcut binalar için güçlendirme yöntemleri geliştirilmesi
Tankut, Tuğrul; Akyüz, Uğurhan; Ersoy, Uğur; Özcebe, Güney; Karadoğan, Faruk; İlki, Alper; Yüksel, Ercan; Özden, Şevket; Baran, Mehmet; Özdemir, Gökhan; Demir, Cem(2005)
Bugün ülkemizde ve diğer ülkelerde yaygın olarak uygulanan "sistem iyileştirmesi" yöntemi, dayanımı ve rijitliği yetersiz çerçevelerin bazı gözlerinin betonarme dolgu ile doldurularak yeni bir yatay yük taşıyıcı sistemi olmuşturulması olarak tanımlanabilir. Ülkemizde bugün karşılaşılan en önemli sorunlardan biri de hasar görmemiş ve kullanılmakta olan çok sayıda zayıf binanın depreme dayanıklı duruma getirilmesidir. Bu binaların güçlendirilmesinde, "sistem iyileştirmesi" yönteminin ...
Deprem Tehlikesine Maruz Bina Envanterinin İstatistiki Yöntemler ile İncelenmesi
Ay, Bekir Özer; Erberik, Murat Altuğ(2016-12-31)
Sismik tehlike bir coğrafyanın sismo-tektonik yapısına bağlıdır. Sismik risk hesapları ise, o coğrafyada bulunan yani yerel yapıların performansını ve tehlike hesaplarını birlikte değerlendirir, belirli bir süre içerisindeki muhtemel yapısal hasarı ve kayıpları tahmin etmeye çalışır. Bu yüzden sismik risk çalışmalarında bilhassa yerel yapı özelliklerini dikkate alan olasılık esaslı hasargörebilirlik ve kayıp modellerinin kullanılması gerekir. Ayrıca deprem olayının rassal doğası ve yapıların depremde göster...
Citation Formats
A. Tavukçuoğlu, M. Erdil, B. A. Güney, and E. N. Saltık, “Günümüz Harman Tuğlasının Performans Özelliklerinin İyileştirilmesi Amacıyla Malzeme Analizleri,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58929.