YAPI DUVARLARININ NEFES ALMA NİTELİKLERİ VE İÇ HAVA KALİTESİNE ETKİLERİ: ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME

2014-12-31
Bu araştırma ile nefes alan yapı malzemelerinin binalarda iç ortam hava kalitesine ne ölçüde katkıda bulunabileceği incelenecektir. Bu kapsamda incelenecek olan yapı malzemeleri ve bunlardan oluşan duvar kesitlerinin nefes alma/hava geçirimlilik özellikleri ve bu özelliklerin yeterliği araştırılacaktır.Günümüz yapım teknolojisinde su ve su buharı sızdırmazlık ilkesi, sağlıksız iç ortam havası sorunlarına neden olmaktadır. Pencere ve kapı gibi açıklıkların doğramalarında hava sızdırmaz malzeme ve detay kesitlerinin kullanımı, bu sorunu arttırmış; önemli insan sağlığı problemlerini de beraberinde getirmiştir. Önerdiğimiz proje ile geleneksel yapılarda varolan iyi nefes alma özelliklerinin ölçülebilir parametrelerle belirlenmesi; bu özelliklerin günümüz yapılarında sağlanabilmesi için duvar kesitini oluşturan malzemelerin seçiminde hava geçirimlilik özelliklerinin rolü ve etkisi deneysel çalışmalarla incelenecek ve tartışılacaktır. Böylece günümüz binalarında ortaya çıkan “niteliksiz ve sağlığa zararlı iç ortam havasını iyileştirme” ve “hasta bina sendromu ile enerji verimliliği de gözetilerek başa çıkma yöntemleri geliştirmek” hedeflenmektedir.Bu çalışmada, kerpiç ve onunla uyumlu kireç sıvalar, gaz beton ve tamamlayıcı alçı ve çimento bazlı sıvalar/levhalar oluşan duvar kesitleri çalışılacaktır.

Suggestions

YAPILARDA/SAHADA YAPILAN KIZIL ÖTESİ ISIL GÖRÜNTÜLEME (IRT) ÇALIŞMALARI İÇİN NİCEL ANALİZ YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Tavukçuoğlu, Ayşe; Saltık, Emine Nevin; Erdil, Meltem; Sayin, Murat; Güney, Bilge Alp(2016-12-31)
IRT yöntemiyle yapı duvarlarının ısıl geçirgenliği, ya da ısı geçirimliliğine direnç özeliklerinin belirlenebilmesi, ısıl sorunlar ve ısı yalıtımlılık durumlarının sınıflandırılabilmesi üzerine nicel analizinin yapılabilmesi gereği vardır. Bu konudaki ilerlemeler, daha ziyade laboratuvar ortamlarında yapılan çalışmalar ve nicel analizleri kapsamaktadır. Arazi ortamında yapılan IRT çalışmaların çoğunda ise nitel değerlendirmeler yapıldığı görülmektedir. Oysa ki arazi ortamında/sahada duvarların ısıl performa...
YAPI BİLİMLERİ PROGRAMI LİSANS DERSLERİ İÇİN DENEY SETLERİ TASARLANMASI VE ÜRETİMİ
Pekeriçli, Mehmet Koray; Kızılkaya Öksüz, Nilüfer; Tanyer, Ali Murat; Ay, Bekir Özer(2018-12-31)
Mimarlık eğitimi, teorik konuların pratikteki uygulamaları ile desteklenmesi gereken bir süreç içermektedir. Pratikteki bu uygulamalar yapı bilimleri ile ilgili konuları ilgilendirmekte ve yapısal dayanım, malzeme, yangın güvenliği gibi konular ile ilgili bilgiler stüdyo eğitimlerinde teorik olarak öğrencilere anlatılmaktadır. Bu süreçteki en önemli eksikliklerden birisi öğrencilere yapı bilimleri hakkındaki kavramların anlatımındaki zorluklardır. Bu projede özellikle yapısal ve malzeme davranış biçimlerini...
Impact of Occupant Behaviour on Energy Consumption in Buildings
Elias Özkan, Soofia Tahira(2016-12-31)
Yapılı çevrede enerji korunumu çalışmaları genel olarak bina kabuğu ve sistem teknolojileri konularında sürdürülmekte olup kullanıcın yapı enerji performansına etkisi az sayıda çalışmalarda incelenmiştir. Bu bağlamda, bu çalışmada kullanıcı davranışının enerji kullanımına etkisini özellikle ısıtma döneminde kullanıcının ısıl konfor koşullarına müdahalesi açısından incelemek ve seçilecek çalışma alanında gerekli verileri toplamak amaçlanmaktadır. Toplanacak olan bu veriler gerçek enerji tüketim karakteri ve ...
Miselyum Tabanlı Biyolojik Bir Yapı Malzemesinin Laboratuvar Testleri Aracılığı İle Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi
Tanyer, Ali Murat; Güney, Bilge Alp; Pınarcıoğlu, Mehmet Melih; Tavukçuoğlu, Ayşe; Saltık, Emine Nevin; Pekeriçli, Mehmet Koray; Erdil, Meltem(2018-12-31)
Yapı ve yapım sektöründe, çok işlevli, enerji verimli, yenilikçi ve sürdürülebilir yapı malzemelerinin yaygın kullanımına; bu niteliklere sahip yeni yapı malzemelerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Organik/biyotemelli malzemelerden üretilen yapı malzemeleri üzerine yapılan araştırmalar ümit vadedicidir. Bu proje ile bu türden bir araştırma konusu önerilmektedir. Bu çalışma, 2014 yılında Prof. Dr. Melih Pınarcıoğlu ve Doç. Dr. Ali Murat Tanyer tarafından kurulmuş olan MATPUM Biyomalzeme Laboratuvarı’nın ge...
YAPI GÖZLEM/KONTROLÜNDE KULLANILACAK OTONOM/YARI OTONOM ROBOTİK SİSTEMLER İÇİN NAVİGASYON ALGORİTMASININ GELİŞTİRİLMESİ
Küçüksubaşi, Fatih; Özgenel, Çağlar Firat; Sorguç, Arzu(2016-12-31)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kampüsü’ndeki yapıların zamanla yaşlanması ve yoğun kullanıma maruz kalması nedeniyle yapı kusurları gözle görülür hale gelmiş durumdadır. Bu bağlamda yerleşke yapılarının sürdürülebilirliği kapsamında yapılacak olan hızlı, sistematik ve son teknolojinin kullanılması ile yapısal sorunların tanılanması ve kataloglanması oldukça önemlidir. Bu projede, yapı gözlem/kontrol aşamalarında kullanılmak üzere yürütülmekte olan yüksek lisans ve doktora çalışmaları kapsamında, otono...
Citation Formats
A. Tavukçuoğlu, B. A. Güney, and E. N. Saltık, “YAPI DUVARLARININ NEFES ALMA NİTELİKLERİ VE İÇ HAVA KALİTESİNE ETKİLERİ: ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58917.