Nikel – Tungsten Karbür (Ni - WC) Nanokompozitlerin Elektrodepozisyonu

2017-12-31
Eroğlu Pala, Damla
Çolak, Ali Mete
Nikel – tungsten karbür (Ni-WC) kompozitler gösterdikleri yüksek mekanik ve tribolojik özellikler sayesinde otomotiv ve hava-uzay endüstrilerinde ihtiyaç duyulan sürtünmeye dayanıklı metal kaplamalar için büyük önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı sürtünme ve aşınmaya dayanıklı metal kaplamalar için Ni-WC nanokompozitlerin dispersant eşliğinde Watts banyosundan elektrodepozisyonunu karakterize etmektir. Ni-WC elektrodepozisyonu dispersant tipi (anyonik/katyonik) ve dispersant elektrolit konsantrasyonuna bağlı olarak karakterize edilecek, bu kritik parametrelerin WC parçacıkların depozite enkorporasyonuna etkisi araştırılacaktır. Elektrolite parçacıkların kararlılığı için eklenen dispersantlar elektrodepozisyon kinetiğini negatif etkileyebilir. Bu sebeple, WC parçacıkların elektrolitteki kararlılığı ve eklenen dispersantın elektrodepozisyon kinetiğine etkisi eş zamanlı çalışılacaktır. Elde edilen Ni-WC nanokompozitler içerdikleri WC miktarına ve eşdağılımına bağlı olarak karakterize edilecektir. WC parçacıkların elektrolitteki kararlılığını elektrodepozisyon kinetiğini etkilemeden iyileştirmek ve depozitteki WC parçacık miktarını ve eşdağılımını arttırabilmek bu nanokompozitlerin endüstride kullanılacak düzeye gelmesi için kritik bir önem taşımaktadır.

Suggestions

Polimer Değişim Zarlı Yakıt Pili Performansının Katot Katalizör Tabakasına Hidrofobik Malzeme Eklenmesi ile Geliştirilmesi
Eroğlu, İnci; Avcıoğlu, Sevler Gökçe(2014-12-31)
Polimer değişim zarlı yakıt pili performansını etkileyen parametrelerden biri katotta gerçekleşen oksijen indirgenme tepkimesinin kısıtlı oranda gerçekleşmesidir. Bu tepkimeyi kısıtlayan etkenlerden bir tanesi kütle transferi sınırlamalarıdır. Kütle transferi sınırlamaları büyük ölçekte katotta, oksijen indirgenme tepkimesiyle oluşan suyun gaz difüzyon tabakasından atılamaması ve bu nedenle suyun, gaz difüzyon ve katalizör tabakalarının gözeneklerini tıkayarak oksijenin katalizör yüzeyine ulaşmasını engelle...
METAL OKSİT TEMELLİ SÜPERKAPASİTÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU
Ünalan, Hüsnü Emrah(2015-12-31)
Proje teklifinin genel amacı, ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde yürütülecek, teknolojik uygulamalara yönelik fonksiyonel özellikler kazandırılmış ileri malzemelerin geliştirilmesi için hazırlanan yeni bir projeye kaynak ve destek sağlamaktır. Bu kapsamda metal oksit temelli süperkapasitörler geliştirilecek ve karakterizasyonları yapılacaktır.ODTÜ-BAP’tan sağlanması planlanan maddi destek tamamıyla deneysel ve uygulamalı araştırma için gerekli olan kimyasal ve diğer sarf malzemeleri ile labora...
Dizelin Reformlanma Reaksiyonlarında Çalışma Parametrelerinin Optimizasyonu
Sezgi, Naime Aslı(2018-12-31)
Günümüzde, küresel ısınma ve fosil yakıt kaynaklarının tükenmeye yüz tutması nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarına ilgi artmıştır. Hidrojen, alternatif temiz enerji kaynakları arasında önemli bir yere sahiptir ve 21. yüzyılın enerji taşıyıcısı olarak anılmaktadır. Gelecekte hidrojen üretimi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacaktır, fakat bu esnada dağıtım sistemlerinin yerleşik olarak kullanılmakta olması ve halk tarafından kabul gören bir yakıt olması gibi nedenler ile dizel yakıtı hidrojen ...
OPTIMAL BATTERY SIZING FOR ELECTRIC VEHICLES CONSIDERING BATTERY AGEING TO MINIMIZE THE TOTAL COST OF THE POWER TRAIN COMPONENTS AND CONSUMED ENERGY
Gezer, Ali; Ünver, Baki Zafer; Department of Electrical and Electronics Engineering (2021-8-04)
Due to environmental issues such as emission of carbon gases, massive energy consumption, depleting natural resources regarding the internal combustion engine (ICE) based vehicles, electric vehicles (EVs) have caught more and more attention. To make EVs feasible and common, the batteries' high cost and performance degradation problems have to be overcome. The degradation of the battery regarding both energy capacity and power capability is highly dependent on conditions of utilization. Inspired by the liter...
Metalik Nanokatmanlı İnce Filmlerin Üretimi ve Mekanik Karakterizasyonu
Özerinç, Sezer(2017-12-31)
Nanokatmanlı metaller, yüksek akma dayanımları nedeniyle mühendislik uygulamaları için büyük potansiyel vaat eden malzemelerdir. Bu malzemelerin gelecekteki mühendislik uygulamalarında etkin bir şekilde kullanılabilmeleri için, mikroyapısal özellikleri ile mekanik özellikleri arasındaki ilişkinin ayrıntılı şekilde anlaşılması gerekmektedir. Önerilen proje bakır-tantal katmanlarından oluşan nanomalzemelerin yüksek saflıkta sentezini ve bu malzemelerin farklı katman kalınlıkları için mekanik davranışlarını in...
Citation Formats
D. Eroğlu Pala and A. M. Çolak, “Nikel – Tungsten Karbür (Ni - WC) Nanokompozitlerin Elektrodepozisyonu,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62063.