Dizelin Reformlanma Reaksiyonlarında Çalışma Parametrelerinin Optimizasyonu

2018-12-31
Günümüzde, küresel ısınma ve fosil yakıt kaynaklarının tükenmeye yüz tutması nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarına ilgi artmıştır. Hidrojen, alternatif temiz enerji kaynakları arasında önemli bir yere sahiptir ve 21. yüzyılın enerji taşıyıcısı olarak anılmaktadır. Gelecekte hidrojen üretimi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacaktır, fakat bu esnada dağıtım sistemlerinin yerleşik olarak kullanılmakta olması ve halk tarafından kabul gören bir yakıt olması gibi nedenler ile dizel yakıtı hidrojen kaynağı olarak iyi bir alternatiftir. Dizel yakıtı kullanılarak hidrojen üretimi buharlı reformlanma reaksiyonu ile veya ototermal reformlanma reaksiyonu ile sağlanabilmektedir. Dizelin buharlı reformlanma reaksiyonu endotermik bir reaksiyon olması ve enerji gereksinimi duyması nedeni ile yerinde hidrojen üretimi için yerleşik sistemlerde tercih edilebilirken, ototermal reformlanma reaksiyonu mobil sistemlerde kullanılabilmektedir. Bu projede dizelin ototermal ve buharlı reformlanma reaksiyonunda maksimum hidrojen üretmek için optimum çalışma şartlarının bulunması hedeflenmektedir.

Suggestions

Petrol Fraksiyonlarının Buharlı Reformlanması
Sezgi, Naime Aslı(2016-12-31)
Gelişen teknoloji ile birlikte enerji ihtiyacının artması alternatif yakıtların geliştirilmesi ile ilgili çalışmaları hızlandırmıştır. Hidrojen, temiz yanma özelliğine sahip olması nedeniyle çevre dostu bir yakıt olarak düşünülebilir. Ancak, doğada saf hidrojen molekülünün bulunmaması, hidrojen içeren kaynaklardan, hidrojen üretim süreçlerinin geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Hidrojen temiz yanma özellikleriyle yakıt olarak önerilmesine rağmen, yüksek basınçta depolanma zorluğu, taşınmas...
Hidrojen Üretimi için Metal Yüklü Katalizör Geliştirilmesi
Sezgi, Naime Aslı(2016-12-31)
Gün geçtikçe enerjiye olan talep artmakta ve bundan dolayı daha verimli enerji üretim teknolojilerinin geliştirilmesi önem kazanmaktadır. Özellikle hissedilir iklim değişimi ve fosil kaynaklarının tükenmesi enerji sektörünün yeni alternatifler üzerinde yoğunlaşmasına neden olmuştur. Günümüzde harcanan enerjinin azımsanamayacak bir kısmını kişisel ve toplu taşım araçları kullanmaktadır. Bu yüzden otomobil teknolojisinde motor verimi ve atık gazların kontrolü üzerine önemli gelişmeler yıllardır devam etmekted...
DİZELİN REFORMLANMA REAKSİYONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE CeO2 ve W İÇERİKLİ KATALİZÖR DESTEK MALZEMESİ GELİŞTİRİLMESİ
Sezgi, Naime Aslı(2017-12-31)
Günümüzde, küresel ısınma ve fosil yakıt kaynaklarının tükenmeye yüz tutması nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarına ilgi artmıştır. Hidrojen, alternatif temiz enerji kaynakları arasında önemli bir yere sahiptir ve 21. yüzyılın enerji taşıyıcısı olarak anılmaktadır. Ancak, doğada saf hidrojen molekülünün bulunmaması, hidrojen içeren kaynaklardan, hidrojen üretim süreçlerinin geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Hidrojen temiz yanma özellikleriyle yakıt olarak önerilmesine rağmen, yüksek bas...
AZOTLU ORGANİK BİLEŞİKLERİN YÜKSEK SICAKLIKTA Pt/Fe2O3 ve CuO/Fe2O3 KATALİZÖRLERİ İLE KATALİTİK OKSİDASYONU
Karakaş, Gürkan(2015-12-31)
Yüksek sıcaklıkta yakma tekniği (HTC) ile toplam organik karbon vge toplam organik azot tayini atıkların karakterizasyonu ve çevre kirliliğinin önlenmesinde önemli bir uygulamadır. HTC tekniğinde organik atığın toplam oksidasyonu yanma fırınında kullanılan katalizörün başarısına bağlıdır. Günümüzde kullanılan ticari Pt/Al2O3 katalizörünün performansı özellikle azotlu bileşikler için düşüktür. Bu projede azotlu organik bileşiklerin tam oksidasyonu için Pt/Fe2O3 ve CuO/Fe2O3 katalizörleri sentezlenecek ve fa...
Dik Hizalanmış Karbon Nanotüplerin Şablon Olarak Kullanılmasıyla Elde Edilen Titanyum Dioksit Filmlerin Fotokatalitik Aktivitesi.
Bölükbaşı, Ufuk; Akkuş, Merve; Karakaş, Gürkan(2013-12-31)
Kendi kendini steril edebilen ve temizleyen yüzeylere olan ihtiyaç, mikrobiyal populasyonun kontrol altına alınmak istenmesiyle ortaya çıkmıştır. Medikal cihazlarda ve hastanelerde mikrobik enfeksiyonların azaltılması, malzemeler üzerinde biyofilm oluşumunun önlenmesi, gıda koruması, ev hijyeni, hava ve su temizliği gibi bir çok alanda kendi kendini steril edebilen antimikrobik yüzeylere duyulan ihtiyaç artmaktadır. Antimikrobik yüzeyler 2 ana strateji ile hazırlanabilir; mikropları yüzeyden iten sistemler ...
Citation Formats
N. A. Sezgi, “Dizelin Reformlanma Reaksiyonlarında Çalışma Parametrelerinin Optimizasyonu,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59178.