Performans bazlı asfalt karışım deneylerinin yapılabilmesi için altyapı geliştirilmesi

2018-12-31
Bitümlü sıcak karışımlar (BSK) için performans deneylerinin gerekliliği uzun yıllar yapılan araştırmalar sonucunda bütün bitümlü sıcak karışım üreticileri, yetkililer ve araştırmacılar tarafından ortaya konmuştur. Bu proje kapsamında ODTU ulaştırma laboratuvarında önemli bir eksiklik olan performans deney altyapısının kurulması hedeflenmektedir. Laboratuvar şartlarında gerçekleştirilen bu performans deneyleri kısaca: karışımın sıcak, ılık ve soğuk iklim şartlarındaki tekerlek izinde oturma ve çatlak oluşumu tayinini test etmektedir. Önerilen proje kapsamında tekerlek izinde oturmanın tayini için statik ve dinamik sünme deneyleri için deney düzeneği ve çatlak tayini içinde indirek çekme deneyi düzeneği alınması planlanmaktadır. Deney düzeneklerinin yazılımı proje ekibi tarafından yapılacaktır ve kurulan düzeneklerin doğrulamak amacıyla iki farklı numunenin (BSK ve lastik modifiyeli karışım) performansları karşılaştırılacaktır. Ayrıca bu düzeneklerin laboratuvarımızdaki diğer yüksek lisans ve doktora öğrencileri de tez çalışmaları sırasında sıklıkla kullanacaktır.

Suggestions

Karadeniz stok tespiti projesi balıkçılık araştırmaları
Ünlüata, Ü.; Kıdeyş, A.e.; Gücü, A.c.; Uysal, Z.; Mutlu, E.; Bingel, F.(1997)
Bu rapor "Karadeniz Stok Tayini" projesinin 1995/1996 yıllarında yürütülen çalışmaları ve çıkartılan sonuçları ve bunların diğer verilerle irdelenmesini kapsamaktadır. Proje döneminde yumurta ve larva çalışmaları için Karadeniz'de iki sefer yapılmıştır. Bunlardan ilki Ekim 1995'te ikincisi Nisan 1996'da gerçekleştirilmiş ve bu yolla diğer mevsim ve aylardaki yumurta ve larva bolluğunun belirlenmesine bu proje döneminde katkı sağlanmaya çalışıl-mıştır. Mnemiopsis Karadeniz'de hamsi larvası ile aynı beslenm...
Karadeniz hamsisinin yumurta ve larva evresi dinamikleri
Bingel, F.(2005)
Bu rapor "Karadeniz Stok Tayini", projesinin 1995-99 yılları arasında yürütülen çalışmaları ve çıkartılan sonuçları ve bunların diğer verilerle irdelenmesini kapsa­maktadır. Mnemiopsis Karadeniz'de hamsi larvası ile aynı beslenme basamağında yer almak­tadır. Bir olasılıkla Mnemiopsis'm yaz-sonbahar 1988'de ani çoğalması hamsi larva ve genç bireylerinin besin maddelerinin azalmasına ve dolayısiyla 1989'da stok'a katılmanın zayıflamasına, sonuçta da erin populasyon biyokitlesinin mesleki balık­çılığın da etk...
Reading Vulnerabilities through Urban Planning History: An Earthquake-Prone City, Adapazarı Case from Turkey
ORHAN, Ezgi (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016)
Agglomeration of urban population, inadequate institutional capacity, unplanned urbanization, dense built environment, and industrial concentration are considered as the main causes of urban vulnerabilities against encountered disturbances. Planning decisions which regulate these factors are expected to make contribution to safer urban and social contexts and resilience of cities. However, in developing countries such as Turkey where disaster management is not an integrated part of urban planning process, p...
Skyscrapers as Tools of Economic Reform and Elements of Urban Skyline: Case of the Abdali Development Project at Amman
Abu-Ghazalah, Samer (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2007)
Gökdelenlerin çevre sakinleri ve yatırımcılar tarafından gücün ve ekonomik güçlülüğün sembolü olarak algılandığı Ürdün’de, yakın zamanlarda ekonomik durumun iyileştirilmesi amacıyla yabancı yatırımcıyı teşvik edici bir ekonomik reform süreci başlatıldı. Bu makalede Amman kent merkezi yakınlarındaki Abdali bölgesinin yabancı yatırımcılar elinde gelişen kentsel dönüşüm (kentsel yeniden oluşum: urban regeneration) projesi, önerdiği yeni gökdelenler ve bunların kentin silüetine olan katkıları açısından değerlen...
Urban metabolism of İstanbul: waterfronts as metabolized socio-natures between 1839 and 2019
Sert, Esra; Sargın, Güven Arif; Department of Architecture (2020-12-25)
Viewing the construction processes of urban spaces through urban political ecology reveals a context that deals with the production of nature as space. Considering the age of ecological rift in which we live, the urgency for understanding and altering the complicated relationship between society and nature, institutionalized mainly through urban design and architectural projects in modern times, is apparent. For doing this, unfolding the urban metabolism of cities will have an essential place in the future....
Citation Formats
H. I. Öztürk and M. Güler, “Performans bazlı asfalt karışım deneylerinin yapılabilmesi için altyapı geliştirilmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62082.