Karadeniz stok tespiti projesi balıkçılık araştırmaları

Download
1997
Ünlüata, Ü.
Kıdeyş, A.e.
Gücü, A.c.
Uysal, Z.
Mutlu, E.
Bingel, F.
Bu rapor "Karadeniz Stok Tayini" projesinin 1995/1996 yıllarında yürütülen çalışmaları ve çıkartılan sonuçları ve bunların diğer verilerle irdelenmesini kapsamaktadır. Proje döneminde yumurta ve larva çalışmaları için Karadeniz'de iki sefer yapılmıştır. Bunlardan ilki Ekim 1995'te ikincisi Nisan 1996'da gerçekleştirilmiş ve bu yolla diğer mevsim ve aylardaki yumurta ve larva bolluğunun belirlenmesine bu proje döneminde katkı sağlanmaya çalışıl-mıştır. Mnemiopsis Karadeniz'de hamsi larvası ile aynı beslenme basamağında yer almaktadır. Bir olasılıkla Mnemiopsis'in. yaz-sonbahar 1988'de ani çoğalması hamsi larva ve genç bireylerinin besin maddelerinin azalmasına ve dolayisiyla 1989'da stok'a katılmanın zayıflamasına, sonuçta da erin populasyon biyokitlesinin mesleki balıkçılığın da etkisiyle daha az olmasına neden olmuş olabilir. Hamsideki bu önemli azalmaya karşın diğer balık türlerindeki durum yeterince ele alınmamıştır. Örneğin çaça hamsi ile aynı beslenme basamağında yer almakla birlikte hamsi gibi beslenme yarışından (bir diğer anlatımla Mnemiopsis'ten) etkilenmiş görünmemektedir. Bunun en belirgin nedeni olarak çaça'nın yumurtlama zaman ve davranışının farklılığı ileri sürülmektedir. Hamsi larvalarının yoğun beslenme yarışı baskısı altında olduğu Ağustos-Eylül döneminde çaça yavruları dikkate değer büyüklüğe ulaşmış olmakta ye bu nedenle de avantajlı bir konumda bulunmaktadırlar. Mezgit'teki durum çaça ile çok benzeşmektedir. Bu tür tüm yıl boyunca yumurtlamakla birlikte yoğun yumurtlama kış ve ilkbahar aylarında gerçekleşmektedir. Mezgit larvaları da çaça'ya benzer şekilde beslenme yarışlarında avantajlı durumdadırlar ve bu nedenle beslenme yarışı baskısından bir olasılıkla daha az etkilenmektedirler. Karadeniz kıyımızda, balık yumurta ve larvasının bolluğu bakımından en çok üç bölge dikkat çekmektedir. Yer ve zamana göre bazı değişiklikler olsa da bunlar: i) İstanbul Boğazı- Ereğli, ii) Sinop'un batısı ile Samsun kesimi ve iii) Trabzon-Hopa kesimidir.Günlük yumurta veriminden hareketle hamsinin tahmin edilen ana-baba stokunun Haziran 1991, Temmuz 1992 ve Ağustos 1993 dönemi verileriyle 11 bin, 21 bin ve 55 bin ton arasında değiştiği, çaçanın Şubat 1994 dönemi verileriyle ana-baba stok miktarının 86 bin ton olduğu görülmüştür. Burada şu noktanın altının bir kez daha çizilmesinde yarar görülmektedir: Ana-baba stok miktarlarına ilişkin biyokitle tahmini tüm stok miktarını vermez. Çünkü bu değerler bir önceki dönemin sıfır yaş grubu ile

Suggestions

Karadeniz hamsisinin yumurta ve larva evresi dinamikleri
Bingel, F.(2005)
Bu rapor "Karadeniz Stok Tayini", projesinin 1995-99 yılları arasında yürütülen çalışmaları ve çıkartılan sonuçları ve bunların diğer verilerle irdelenmesini kapsa­maktadır. Mnemiopsis Karadeniz'de hamsi larvası ile aynı beslenme basamağında yer almak­tadır. Bir olasılıkla Mnemiopsis'm yaz-sonbahar 1988'de ani çoğalması hamsi larva ve genç bireylerinin besin maddelerinin azalmasına ve dolayısiyla 1989'da stok'a katılmanın zayıflamasına, sonuçta da erin populasyon biyokitlesinin mesleki balık­çılığın da etk...
Performans bazlı asfalt karışım deneylerinin yapılabilmesi için altyapı geliştirilmesi
Öztürk, Hande Işık; Güler, Murat(2018-12-31)
Bitümlü sıcak karışımlar (BSK) için performans deneylerinin gerekliliği uzun yıllar yapılan araştırmalar sonucunda bütün bitümlü sıcak karışım üreticileri, yetkililer ve araştırmacılar tarafından ortaya konmuştur. Bu proje kapsamında ODTU ulaştırma laboratuvarında önemli bir eksiklik olan performans deney altyapısının kurulması hedeflenmektedir. Laboratuvar şartlarında gerçekleştirilen bu performans deneyleri kısaca: karışımın sıcak, ılık ve soğuk iklim şartlarındaki tekerlek izinde oturma ve çatlak ol...
Karadeniz stok tesbiti projesi balıkçılık araştırmaları
Ünlüata, Ü.; Kıdeyş, A.e.; Mutlu, E.; Bingel, F.; Gücü, A.c.; Nıermann, U.; Doğan, M.; Kayıkçı, Y.; Avşar, D.; Bekiroğlu, Y.; Genç, Y.; Okur, H.; Zengin, M.(1996)
Bu rapor "Karadeniz Stok Tayini" projesinin başlangıç aşamasını ve bunu izleyen dönemde yürütülen balıkçılık çalışmaları ile daha önce yapılmış araştırmalarıdan çıkartılan sonuçları kapsamaktadır. Projeye destek veren Uluslararası ve Ulusal kuruluşlar olarak NATO-İstikrar için Bilim Programı (NATO-SfS), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türkiye Bilimsel be Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (BAKANLIK) yer almaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Deniz Bilimleri Enstitüsü (ODTÜ-D...
Karadeniz stok tayini 1990 yılı raporu
Bıngel, Ferit; Doğan, Murat; Stepnowskı, Andrzej; Gücü, C. Ali; Kayıkçı, Yusuf; Mutlu, Erhan(1991)
Bu raporda , genelde , Karadeniz Balık Stoklarının Tespiti projesinin oluşturulma aşamaları, faaliyetleri ile proje çalışmalarının dönemsel sonuçlarına yer verilmektedir. Söz konusu proje, yurt dışı kaynağı olarak NATO-istikrar için Bilim Programı (NATO-SFS), yurt içi kaynağı olarak ta Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı (BAKANLIK) tarafından desteklenmektedir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi-ErdemIi Deniz Bilimleri Enstitüsü projeyi yürüt...
Urban metabolism of İstanbul: waterfronts as metabolized socio-natures between 1839 and 2019
Sert, Esra; Sargın, Güven Arif; Department of Architecture (2020-12-25)
Viewing the construction processes of urban spaces through urban political ecology reveals a context that deals with the production of nature as space. Considering the age of ecological rift in which we live, the urgency for understanding and altering the complicated relationship between society and nature, institutionalized mainly through urban design and architectural projects in modern times, is apparent. For doing this, unfolding the urban metabolism of cities will have an essential place in the future....
Citation Formats
Ü. Ünlüata, A. e. Kıdeyş, A. c. Gücü, Z. Uysal, E. Mutlu, and F. Bingel, “Karadeniz stok tespiti projesi balıkçılık araştırmaları,” 1997. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRRNU9Uaz0.