Karadeniz hamsisinin yumurta ve larva evresi dinamikleri

Download
2005
Bingel, F.
Bu rapor "Karadeniz Stok Tayini", projesinin 1995-99 yılları arasında yürütülen çalışmaları ve çıkartılan sonuçları ve bunların diğer verilerle irdelenmesini kapsa­maktadır. Mnemiopsis Karadeniz'de hamsi larvası ile aynı beslenme basamağında yer almak­tadır. Bir olasılıkla Mnemiopsis'm yaz-sonbahar 1988'de ani çoğalması hamsi larva ve genç bireylerinin besin maddelerinin azalmasına ve dolayısiyla 1989'da stok'a katılmanın zayıflamasına, sonuçta da erin populasyon biyokitlesinin mesleki balık­çılığın da etkisiyle daha az olmasına neden olmuş olabilir. Hamsideki bu önemli azalmaya karşın diğer balık türlerindeki durum yeterince ele alınamamıştır. Örneğin çaça hamsi ile aynı beslenme basamağında yer almakla birlikte hamsi gibi beslenme yarışından (bir diğer anlatımla Mnemiopsis'ten) etkilenmiş görünmemektedir. Bunun nedeni olarak çaça'nın yumurtlama zaman ve davranışının farklılığı ileri sürülmektedir. Hamsi larvalarının yoğun beslenme yarışı baskısı altında olduğu Ağustos-Eylül döneminde çaça yavruları dikkate değer büyüklüğe ulaşmış olmakta ve bu nedenle de avantajlı bir konumda bulunmak­tadırlar. Mezgit'teki durum çaça ile çok benzeşmektedir. Bu tür tüm yıl boyunca yumurt­lamakla birlikte yoğun yumurtlama kış ve ilkbahar aylarında gerçekleşmektedir. Mezgit larvaları da çaça'ya benzer şekilde beslenme yarışlarında avantajlı durum­dadırlar ve bu nedenle beslenme yarışı baskısından bir olasılıkla daha az etkilen­mektedirler. Karadeniz kıyımızda, balık yumurta ve larvasının bolluğu bakımından en çok üç bölge dikkat çekmektedir. Yer ve zamana göre bazı değişiklikler olsa da bunlar: i) İstanbul Boğazı- Ereğli, ii) Sinop'un batısı ile Samsun kesimi ve iii) Trabzon-Hopa kesimidir. Günlük yumurta veriminden hareketle hamsinin tahmin edilen ana-baba stokunun ana yumurtlama döneminde 27000 ile 60000 ton arasında değiştiği, çaçanın Şubat 1994 dönemi verileriyle ana-baba stok miktarının 141 bin ton olduğu görülmüştür. Ana-baba stok miktarlarına ilişkin biyokitle tahmini tüm stok miktarını vermez. Çünkü bu değerler bir önceki dönemin sıfır yaş grubunu kapsamamaktadır. Gelecekteki çalışmaların Avlanabilir Toplam Miktar; Sürdürülebilir En Yüksek Ürün, En Yüksek Sabit Ürün, Mevcut Yıllık Av ve Avlanabilir Toplam Ticari Miktar vb'nin tespitine yönelik olması önerilmektedir.

Suggestions

Karadeniz stok tespiti projesi balıkçılık araştırmaları
Ünlüata, Ü.; Kıdeyş, A.e.; Gücü, A.c.; Uysal, Z.; Mutlu, E.; Bingel, F.(1997)
Bu rapor "Karadeniz Stok Tayini" projesinin 1995/1996 yıllarında yürütülen çalışmaları ve çıkartılan sonuçları ve bunların diğer verilerle irdelenmesini kapsamaktadır. Proje döneminde yumurta ve larva çalışmaları için Karadeniz'de iki sefer yapılmıştır. Bunlardan ilki Ekim 1995'te ikincisi Nisan 1996'da gerçekleştirilmiş ve bu yolla diğer mevsim ve aylardaki yumurta ve larva bolluğunun belirlenmesine bu proje döneminde katkı sağlanmaya çalışıl-mıştır. Mnemiopsis Karadeniz'de hamsi larvası ile aynı beslenm...
Performans bazlı asfalt karışım deneylerinin yapılabilmesi için altyapı geliştirilmesi
Öztürk, Hande Işık; Güler, Murat(2018-12-31)
Bitümlü sıcak karışımlar (BSK) için performans deneylerinin gerekliliği uzun yıllar yapılan araştırmalar sonucunda bütün bitümlü sıcak karışım üreticileri, yetkililer ve araştırmacılar tarafından ortaya konmuştur. Bu proje kapsamında ODTU ulaştırma laboratuvarında önemli bir eksiklik olan performans deney altyapısının kurulması hedeflenmektedir. Laboratuvar şartlarında gerçekleştirilen bu performans deneyleri kısaca: karışımın sıcak, ılık ve soğuk iklim şartlarındaki tekerlek izinde oturma ve çatlak ol...
Karadeniz stok tesbiti projesi balıkçılık araştırmaları
Ünlüata, Ü.; Kıdeyş, A.e.; Mutlu, E.; Bingel, F.; Gücü, A.c.; Nıermann, U.; Doğan, M.; Kayıkçı, Y.; Avşar, D.; Bekiroğlu, Y.; Genç, Y.; Okur, H.; Zengin, M.(1996)
Bu rapor "Karadeniz Stok Tayini" projesinin başlangıç aşamasını ve bunu izleyen dönemde yürütülen balıkçılık çalışmaları ile daha önce yapılmış araştırmalarıdan çıkartılan sonuçları kapsamaktadır. Projeye destek veren Uluslararası ve Ulusal kuruluşlar olarak NATO-İstikrar için Bilim Programı (NATO-SfS), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türkiye Bilimsel be Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (BAKANLIK) yer almaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Deniz Bilimleri Enstitüsü (ODTÜ-D...
Urban transformations in İstanbul During the Term of Mayor Cemil Topuzlu
Yıldırım Okta, Birge (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2017-1-31)
This article examines the impact of urban transformation and development policies of Mayor Cemil Topuzlu in Istanbul. Topuzlu served two terms as mayor of Istanbul. His first term was on the eve of World War I. His second term coincided with the last year of Turkish War of Independence. These were times when the Ottoman Empire experienced financial crisis as a consequence of wars it fought and the losses it suffered. Despite this unfavourable background, Topuzlu's policies played an important part in the tr...
Skyscrapers as Tools of Economic Reform and Elements of Urban Skyline: Case of the Abdali Development Project at Amman
Abu-Ghazalah, Samer (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2007)
Gökdelenlerin çevre sakinleri ve yatırımcılar tarafından gücün ve ekonomik güçlülüğün sembolü olarak algılandığı Ürdün’de, yakın zamanlarda ekonomik durumun iyileştirilmesi amacıyla yabancı yatırımcıyı teşvik edici bir ekonomik reform süreci başlatıldı. Bu makalede Amman kent merkezi yakınlarındaki Abdali bölgesinin yabancı yatırımcılar elinde gelişen kentsel dönüşüm (kentsel yeniden oluşum: urban regeneration) projesi, önerdiği yeni gökdelenler ve bunların kentin silüetine olan katkıları açısından değerlen...
Citation Formats
F. Bingel, “Karadeniz hamsisinin yumurta ve larva evresi dinamikleri,” 2005. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TmpBMU5qWT0.