BİR EĞİTİM AMACI OLARAK KULLANICI DENEYİMİ MODELLEME

2018-12-31
Günümüzde Kullanıcı Deneyimi (UX) ürün başarısı için önemli bir çalışma alanı olarak öne çıkmaktadır. Ürün başarısının değerlendirilmesi ve deneyime yönelik tasarım yapılabilmesi için deneyimlerin araştırma yöntemleri ile modellenmesi hem çalışma pratiği hem de konuya ilişkin bilimsel gelişim açıdan önem taşır Kullanıcı deneyimini modelleyebilmek için deneyime ilişkin veriler kullanıcı araştırması yöntemleri ile toplanır, toplanan veriler modellerin geliştirilmesi için bilgi girdisi sağlar. Bu nedenle etkili modelleme, araştırma yöntemlerine hakimiyet gerektirir ve bu da tasarım eğitimi çerçevesinde önemle ele alınması gereken bir konudur. Kullanıcı deneyimi tasarımı Türkiye’de yeni yerleşmekte olan bir alandır. Alana yönelik eğitim programı bulunmaması ve buna bağlı olarak yetişmiş iş gücünün azlığı pratiğin sürdürülebilmesi anlamında önemli bir eksiklik olarak görülmektedir. Etkileşim tasarımı alanı kullanıcı deneyimi modellemesi konusunda deneyim sahibi olan araştırmacılara ihtiyaç duyar. Dolayısıyla kullanıcı deneyimi modelleme tekniklerinin alana ilgi duyan araştırmacılara öğretilmesi büyük önem taşır. Bu doğrultuda, projenin amacı kullanıcı deneyimi modelleme yöntemlerinin eğitime aktarılması için eğitim stratejileri ve modeli geliştirmektir. Bu kapsamda ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü bünyesinde deneysel bir yüksek lisans dersi geliştirilecek ve ders süreci ve sonrasında öğrencilerden edinilen geribildirim yolu ile eğitim stratejileri belirlenecektir.

Suggestions

SOSYAL ETKİLEŞİM ARAŞTIRMALARI İÇİN ÇOKLU GÖZİZLEME YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
Acartürk, Cengiz; Çakır, Murat Perit(2018-12-31)
Proje önerisinin amacı sosyal gözbakışı için çoklu bir gözizleme platformunu düşük maliyetli gözizleme cihazları kullanarak tasarlamak ve gözizleme verilerine dayalı ölçüm yöntemleri geliştirmektir. Bu kapsamda çoklu gözizleme platformunun geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan yazılım ve uygulamalar geliştirilecektir. Proje ekibi tarafından geliştirilen deneysel uygulamalar grup halindeki gerçek katılımcılarla ve simülasyon ile oluşturulmuş gözbakışının kullanıldığı simülasyon katılımcılarla etkileşen gerçek ...
Sosyal Etkileşim Süreçlerinin Oküler İzdüşümlerinin İkili Göz İzleme Tekniğiyle İncelenmesi
Çakır, Murat Perit; Acartürk, Cengiz(2015-12-31)
Önerilen BAP projesinin amacı bilgisayar ortamında işbirliğiyle ortak bir görevi yürüten iki kişinin göz hareketlerinin senkronize olarak kaydedilebildiği bir deney ortamı kurgulamak ve kaydedilen göz hareketleri arasındaki örtüşmeleri görselleştirerek analiz edilmesine imkan veren bir yazılım geliştirmektir. Geliştirilecek bu ortam ile Türkçe gönderge ifadelerinin (ing. referring expression) yapısının sosyal etkileşim bağlamında incelendiği deneysel bir çalışma yapılacaktır. Proje kapsamında yapılacak bu u...
Türkiye’de Endüstriyel Tasarımcıların Kariyer Tatmini
Kaygan, Pınar(2018-12-31)
Ülkemizde her geçen gün artmakta olan endüstriyel tasarım lisans programı ve mezunu sayısı, endüstriyel tasarımcıların aldıkları lisans eğitimi sonrasındaki iş hayatları ve istihdam koşulları konusunda güncel bilginin gereğini ortaya koymaktadır. Ayrıca endüstriyel tasarımcıların çalışma alanları, biçimleri ve koşulları açısından çeşitlilik gösterdiği bilinmekle birlikte Türkiye özelinde endüstriyel tasarımcıların kariyer haritası ve sektör dağılımına dair güncel bir veri bulunmamaktadır. Oysaki bu etkenler...
Sürdürülebilirlik için ürün tasarımı alanında küçük elektrikli ev aletlerinin ürün ömrünün uzatılmasına yönelik problem alanlarının belirlenmesi
Doğan, Çağla; Ogur, Dilruba(2015-12-31)
Projenin temel amacı, küçük elektrikli ev aletlerinin ürün ömrünün uzatılması kapsamında ürün bakım onarımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi ve problemli ürün gruplarının belirlenmesidir. Bu amaca ulaşmak için ürün bakım onarımını ve yenilenmesini sağlayan yetkili servislerden ve elektronik atıkları ayrıştıran firmalardan derinlemesine bilgi alınması amaçlanmaktadır. Projenin alt amaç ve süreçleri: • Elektrikli ev aletlerinin elden çıkarılma ve bozulma nedenlerinin anlaşılması ve değerlendirilmesi...
Ürün Tasarımında Sağlarlık Yönetimi ve Sağlarlığın Eleştirel Analizi
Kaygan, Harun; Çelikkaya, Esma Burcu(2016-12-31)
Araştırmanın amacı, örnek ürünlerin vaka çalışmaları üzerinden, tasarlanmış ürünlerde sağlarlığın (affordance) tespitine ve eleştirel analizine imkan veren teorik bir çerçeve geliştirmektir.Aslen çevresel psikoloji alanına ait olan sağlarlık kavramına, tasarım araştırmalarında son dönemde başvurulmakta. Ancak kavramın mevcut yorumlarında ürünün ve kullanım ortamının toplumsal bağlamından kopuk ve olası ya da mevcut politik etkilerinden azade analiz yöntem ve araçları öneriliyor. Aksine, sağlarlık kavramı, t...
Citation Formats
G. Töre Yargın and A. Günay, “BİR EĞİTİM AMACI OLARAK KULLANICI DENEYİMİ MODELLEME,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62098.