Hide/Show Apps

Sürdürülebilirlik için ürün tasarımı alanında küçük elektrikli ev aletlerinin ürün ömrünün uzatılmasına yönelik problem alanlarının belirlenmesi

2015-12-31
Doğan, Çağla
Bakırlıoğlu, Yekta
Ogur, Dilruba
Projenin temel amacı, küçük elektrikli ev aletlerinin ürün ömrünün uzatılması kapsamında ürün bakım onarımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi ve problemli ürün gruplarının belirlenmesidir. Bu amaca ulaşmak için ürün bakım onarımını ve yenilenmesini sağlayan yetkili servislerden ve elektronik atıkları ayrıştıran firmalardan derinlemesine bilgi alınması amaçlanmaktadır. Projenin alt amaç ve süreçleri: • Elektrikli ev aletlerinin elden çıkarılma ve bozulma nedenlerinin anlaşılması ve değerlendirilmesi: Ürün yaşam döngüsünde, ürün bakım onarımı konusunda farklı sürdürülebilirlik yaklaşımlarının, stratejilerinin ve çözüm alanlarının belirlenebilmesi için, Türkiye’de küçük elektrikli ev aletleri sektöründe ürün yaşam döngüsüne yönelik mevcut durumun değerlendirilmesi ve problem alanlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. • Ürün tasarımında olası problem alanlarının belirlenmesi: Alan çalışmasıyla ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda, ürün ömrünün uzatılması konusunda sürdürülebilir ürün tasarımı için olası problem alanlarının belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu çalışma sonucunda problemli bulunan ürünlerin yaşam döngüsünün tasarım odaklı bir analiz programıyla değerlendirilmesi ve araştırma sonuçlarının kullanıcılarla paylaşılarak görüşlerin ve deneyimlerin alınması amaçlanmaktadır. Ürün ömrünün uzatılması konusunda geliştirilen sürdürülebilirlik ölçütlerinin ve proje sonuçlarının farklı paydaşlarla paylaşılması çalışmanın yaygın etkisini arttıracaktır.