TÜRK ÇOCUK TELEVİZYONLARI REKLAM İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI

2017-12-31
Bu araştırmanın amacı Türkiye’de çocuklara yönelik yayın yapan televizyonların reklam içeriklerinin konu ve format olarak ayrıntılı şekilde analiz edilmesidir. Bu araştırmada Türkiye’de en çok izlenen 11 çocuk televizyon kanalı Pazartesi-Pazar günleri arası 5:00-24:00 saatleri arası kaydedilecektir. Toplam 1493 saat televizyon yayını reklam içeriği yönünden analiz edilecektir. Araştırma Türkiye’de çocuklara yönelik televizyon içeriği üzerine yapılmış en geniş kapsamlı araştırma özelliği taşımaktadır. Dünya’da medya üzerine yapılan araştırmalar televizyonun halen çocuklar tarafından en yoğun tüketilen medya aracı olduğunu göstermektedir. Çocukların televizyon başında geçirdiği zaman ile başta obezite olmak üzere sağlık problemleri, şiddet, desentizisasyon, öz değer algısı ve akademik başarı gibi pek çok olgu arasında korelasyon kurulmuştur. Televizyon içeriğinin çok önemli bir parçasını oluşturan reklamlarda bu bağlamda incelenmeye değer bir araştırma odağı olarak öne çıkmaktadır. Yurt dışında yürütülen araştırmalar çocuklara yönelik reklamların genelde şeker ve benzeri sağlıksız yiyeceklerden oluşan besinleri pazarladığını veya çocukları gereksiz ve aşırı tüketime yönlendirdiklerini ortaya çıkarmıştır. Ülkemizde sadece çocuklara yönelik yayın yapan birçok kanal olduğu halde benzer çalışmaların sayısı yok denecek kadar azdır.

Suggestions

TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI: BİR DURUM ÇALIŞMASI
Akar, Hanife; Yılmaz, Elanur(2017-12-31)
Türkiye’deki yükseköğretim kurumları küresel boyutta gerçekleşen uluslararasılaşma süreçlerinden dikkate değer bir şekilde etkilenmektedirler. Tüm bu yoğun etkiye karşın uluslararasılaşma sürecine ilişkin ortaya çıkan kurumsallaşma ihtiyaçlarını üniversitelerin ne ne derece karşıladıklarının ve bu konuda nasıl tutum geliştirdiklerinin araştırılması gerekli görülmektedir. Bu çalışmada, uluslararasılaşma, Türkiye bağlamında, uluslarasılaşmayı kurumsallaştırmış ya da bu hedefe yönelik çabaları olan iki yüksekö...
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BİLGİ VE TUTUM TESTİ GELİŞTİRME
Teksöz, Gaye; Şahin, Elvan(2015-12-31)
İklim değişikliği oldukça yoğun hazırlanmış ilköğretim programına son yıllarda eklenen konuların arasında yer almaktadır. Ancak, bu konu için uygun görülen zaman ilköğretim öğrencilerinde anlamlı öğrenme sağlanması açısından yetersizdir. Ek olarak, iklim bilimi ve iklim değişikliğinin disiplinler arası yapıda olması ve medya tarafından aktarılan hatalı bilgiler de öğrencilerde kavram yanılgılarına sebep olmaktadır. Türkiye'nin 5. Ulusal İklim Değişikliği Raporunda belirtilen eğitim hedefleri doğrultusunda ...
İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KARİYER PLANLARININ İRDELENMESİ
Kaçar, Işıl Günseli; Ölçü, Zeynep(2014-12-31)
Bu çalışmada İngilizce öğretmen adaylarının hem mesleki hem de kurumsal planları göz önüne alınarak kapsamlı bir çerçevede inceleme yapılması hedeflenmektedir. Adayların mezun olduktan sonra öğretmenlik yapıp yapmayacakları, öğretmenlikleri sırasında mesleki gelişimleri için ne kadar çaba sarf etmeyi planladıklar, mesleki seçimlerinden hoşnutlukları, hangi kurumlarda çalışmayı planladıkları ve hizmet bölgeleri konusundaki tercihleri detaylı bir biçimde incelenecektir. Böylelikle yerel çerçevede bilimsel ver...
Göçmen Öğrenci Uyumu ve Başarısı için Çokkültürlü Öğretmen Eğitimi
Tezgiden Cakcak, Sebahat Yasemin(2018-12-31)
Türkiye’de eğitimlerini sürdüren göçmen çocukları üzerine yapılan çalışmalar göçmen öğrencilerin dilsel-kültürel uyum sorunları yaşadıklarını, okullarında ayrımcılığa ve/ya akran zorbalığına maruz kaldıklarını göstermektedir. Göçmen çocukların Türkiye’ye uyum sağlamaları ve başarılı olmaları için öğretmenlerin bu konuda eğitim almaları büyük önem taşımaktadır. Bu araştırma kapsamında ABD’nin Northern Arizona Üniversitesi’nde öğretmen adaylarına bu alanda eğitim veren Çokkültürlü Öğretmen Eğitimi programı in...
İlköğretim matematik öğretmenlerinin doğru denklemleri ve grafikler konusundaki yansımalarının pedagojik içerik bilgilerine etkisi üzerine bir çalışma
Işıksal Bostan, Mine(2013-12-31)
Bu araştırmanın amacı ilköğretim matematik öğretmenlerinin yansımalarının pedagojik içerik bilgilerine yönelik öğrenmelerini nasıl etkilediğini incelemektir. Daha özelde ise amaç, ilköğretim matematik öğretmenlerinin sekizinci sınıf düzeyinde teknoloji destekli sınıf ortamında doğru denklemleri ve grafikler konusunun öğretimine dair yansımalarının öğretmenlerin pedagojik alan bilgisine yönelik öğrenmelerini nasıl etkilediğini ortaya koymaktır.
Citation Formats
V. Şahin, “TÜRK ÇOCUK TELEVİZYONLARI REKLAM İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62105.