GÜNEŞ GÖZELERİNDE KULLANILMA AMAÇLI OLARAK, FARKLI PLAZMA DEŞARJLARDA TiOx, ve SiOx KAPLAMA YÖNTEMLERİNİN DENEYSEL ÇALIŞILMASI ve KARAKTERİZASYONLARI

2017-12-31
Güneş enerjisi gözelerinde kullanılmak üzere silikon (Si) yüzey üzerine TiOx, ve SiOx tipi malzemelerin radyo frekanslı (RF) ya da direk akım(DC) tipi üretilen plazma deşarj yöntemleriyle farklı soy gazlar altında kaplanmasının deneysel olarak araştırılması amaçlanmaktadır. Bu malzemeler genelde Si üzerine termal buharlaştırma ya da kimyasal spreyleme gibi yöntemlerle kaplanabilmektedir. Ancak bu kaplama malzemelerinin, nanocrystal ya da toz formlarda RF plazma ve püskürtme yöntemlerini bir araya getiren özgün bir kaplama yöntemi ile güneş gözesi oluşturacak malzemeye kaplanması hem alternatif bir fiziksel yaklaşım getiren, hem de literatürde de az sayıda da olsa başarılı sayılabilecek örnek çalışmalarla desteklenebilecek yeni bir araştırma konusudur.

Suggestions

POLİMER YÜZEYLERİNİN RADYO FREKANSLI PLAZMALAR İLE İŞLENMESİ VE KARAKTERİZASYONU
Uzun Kaymak, İlker Ümit; Yedierler, Burak(2018-12-31)
Polimer malzemelerin gerek yapısal özellikleri gerekse ucuz maliyetli olmaları nedeniyle tekstil, otomotiv sanayi, ambalajlama, ve sağlık gibi bir çok alanda kullanıldığı bilinmektedir. Bu malzemelerin yüzeylerinin başka bir malzeme ile polimer-polimer veya polimer-metal şeklinde kolayca etkileşebilmesi için, yüzey özellikleri radyo frekanslı (RF) plazma ile işleme (treatment) maruz bırakılarak iyileştirilmektedir. Plazma işlemi uygulanan parametrelere bağlı olarak yüzeyde farklı fonksiyonel grupların oluş...
Parıltılı DC Deşarj uygulamalarıyla geliştirilebilecek algılama ve görüntüleme sistemlerinin irdelenmesi
Uzun Kaymak, İlker Ümit(2017-12-31)
Proje kapsamında, farklı gazların ve gaz oranlarının ionize edilmesiyle elde edilen ve yarı-iletkenler ile engellenmiş parıltılı DC deşarj sistemleri çalışılacaktır. Irdelenecek fizik konuları çerçevesinde yeni bir plazma ölçüm (diagnostic) geliştirilecek ve plazmanın bariyer ile etkileşimi sonucu oluşacak ışımasındaki değisimler time-series olarak kaydedilecektir. Projede ayrıca frekans spektrumundaki nonlinear modların birbirleriyle olan eşverili (coherent) ilişkileri irdelenmesi için bir frequency ve ti...
KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA SAHALARINDAN FARKLI ATIK KOMPOZİSYONLARINA GÖRE GAZ SALINIMLARININ TAHMİNİ
Dursun Balcı, Derya; Karayilan, Sevde; Aksoy, Ayşegül(2017-12-31)
Deponi sahalarından enerji elde edilmesine yönelik entegre katı atık yönetim sistemlerinde, deponinin işletme şartları ve atık karakteri, elde edilecek gazın kalitesini ve miktarını önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Bu nedenle, deponi sahalarının nasıl işletileceği ve hangi atıkların hangi şekilde depolanması gerektiği bir mühendislik problemi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu problemin çözümünde ise modelleme yaklaşımı farklı senaryoların incelenmesi açısından önemlidir. Bu bağlamda, önerilen projenin amacı, ...
Kömür gazındaki kükürtlü hidrojen gazının yüksek sıcaklıklarda ve rejenere edilebilen sorbentle temizlenmesi
Atımtay, Aysel; Aksoy, Ayşegül(1994)
Bu çalışmada çinko ferrit Entegre Gazlaştırma Kombine Çevrim Sistemindeki akışkan-yataklı sıcak gaz desülfürizasyon ünitesinde kömür gazından kükürtlü hidrojenin uzaklaştırılması amacıyla kullanılmak üzere yapısal kararlılığının arttırılması için zeolit üzerine yüklenmiştir. Desteklenmiş çinko ferrit üzerinde sülfidasyon ve rejenerasyon reaksiyonlarının kinetik çalışması Termogravimetrik Analiz Cihazı'na (TGA) benzeyen bir sistem ile yürütülmüştür. Ayrıca, testler karşılaştırma yapmak amacıyla desteklenmiş ...
MOLİBDEN DİSÜLFÜR (MoS2)/GRAFEN NANOKOMPOZİTLERİNİN ÜRETİMİ VE SÜPERKAPASİTÖRLERDE KULLANIMI
Ünalan, Hüsnü Emrah; Durukan, Mete Batuhan(2018-12-31)
Bu projede laboratuvarımızda çözelti esaslı yöntemlerle üretilen MoS2 ve grafen elektrot malzemeleri kullanılarak kompozit yapıdaki elektrotlar hazırlanacak bunların çeşitli sulu ve organik elektrolitler ile süperkapasitör performansları belirlenecektir.
Citation Formats
İ. Ü. Uzun Kaymak, “GÜNEŞ GÖZELERİNDE KULLANILMA AMAÇLI OLARAK, FARKLI PLAZMA DEŞARJLARDA TiOx, ve SiOx KAPLAMA YÖNTEMLERİNİN DENEYSEL ÇALIŞILMASI ve KARAKTERİZASYONLARI,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62132.