Hide/Show Apps

Kömür gazındaki kükürtlü hidrojen gazının yüksek sıcaklıklarda ve rejenere edilebilen sorbentle temizlenmesi

Bu çalışmada çinko ferrit Entegre Gazlaştırma Kombine Çevrim Sistemindeki akışkan-yataklı sıcak gaz desülfürizasyon ünitesinde kömür gazından kükürtlü hidrojenin uzaklaştırılması amacıyla kullanılmak üzere yapısal kararlılığının arttırılması için zeolit üzerine yüklenmiştir. Desteklenmiş çinko ferrit üzerinde sülfidasyon ve rejenerasyon reaksiyonlarının kinetik çalışması Termogravimetrik Analiz Cihazı'na (TGA) benzeyen bir sistem ile yürütülmüştür. Ayrıca, testler karşılaştırma yapmak amacıyla desteklenmiş çinko oksit ve demir oksit sorbentleri ile de yapılmıştır. Sülfidasyon testleri 500-650°C sıcaklık aralığında, H2S, H2 ve N2 gaz karışımı ile yürütülmüştür. Gaz karışımındaki H2S miktarı hacimce % 0.5-1.5 olarak değiştirilmiştir. Ayrıca, değişik tanecik büyüklükleri de test edilmiştir. Rejenerasyon testleri kısmen sülfıdasyona uğramış sorbentler üzerinde 600°C ve 650°C'de değişik O2 konsantrasyonları (hacimce % 0.5-1.0) ihtiva eden gaz karışımları ile yapılmıştır. Bu deneylerin sonuçları sülfidasyon reaksiyonunun gaz konsantrasyonuna göre birinci derece bir reaksiyon olduğunu göstermiştir. Rejenerasyon reaksiyonunun sülfidasyon reaksiyonuna göre daha hızlı olduğu bulunmuştur. 650°C'de ve %6 O2 ile yapılan rejenerasyonda sülfat oluşumu gözlenmemiştir. Yapısal kararlılığın test edilmesi amacıyla desteklenmiş çinko ferrit ile ayrıca 5 1/2 kez birbirini takip eden sülfıdasyon-rejenerasyon testi yapılmıştır. Sonuçlar desteklenmiş çinko ferritin akışkan-yataklı sıcak gaz desülfürizasyon ünitesinde kullanılması için daha iyi bir yapısal kararlılığa sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır.