BULUT SİSTEMLERİNDE PEKİŞTİRMELİ ÖĞRENİM VE BÜYÜK VERİ ANALİZİYLE GÜVENLİK

2018-12-31
Angın, Pelin
Gülmez, Halim Görkem
Bulut sistemlerinde çoğaltmaya (replication) dayalı mevcut esneklik düzenleri, saldırganların sistemlere müdahale edebileceği yolları artırmıştır. Bulut içindeki bir sanal makineyi (SM), geleneksel bir güvenlik mekanizması tarafından algılanmadan ele geçiren ve sistem ayrıcalıklarına (çekirdek düzeyinde) sahip bir saldırgan, kritik bulut süreçlerini ve bulutta saklanan veriyi tehlikeye maruz bırakır. Bu alanda geleneksel savunma çözümlerinin temel eksikliği, belirli tehditlere odaklı olarak tasarlanmaları ve bu yüzden kapsamlarının dışında kalan saldırılarla başa çıkma becerilerinin sınırlı olmasıdır. Bu nedenle anormal bir durum halinde bunu tespit edip raporlayabilecek ayrı bir uygulamaya ihtiyaç duyulmaktadır.Bu projenin amacı, büyük veri analizi ve derin pekiştirmeli öğrenme teknikleri kullanarak entropi tabanlı anomali tespit etme yöntemiyle bulut sistemlerinin güvenliğini sağlamaktır. Bu sayede tehditler gerçek zamanlı tespit edilebilecek ve anında yanıt verilebilecektir.

Suggestions

Nesnelerin İnterneti'nde Veri Bütünlüğü için Blok Zincir Mimarisi
Angın, Pelin; Bayansar, Furkan; Tabak, Ali Ilteriş(2018-12-31)
Akıllı ortamlar yaratmak için fiziksel ve sanal nesnelerin bağlantısını sağlayan Nesnelerin İnterneti (IoT), ağ altyapıları ve akıllı cihazlardaki ilerlemelerle son on yılda büyük bir ivme yakalamıştır. Sadece Avrupa Birliği içindeki IoT bağlantılarının 2020 yılına kadar 6 trilyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. IoT'nin ekonomik ve toplumsal faydalarına rağmen, ortaya çıkardığı güvenlik sorunları bu teknolojinin daha geniş kabulü önünde engel teşkil etmektedir. IoT'daki çeşitli nesne türleri arasındaki bağl...
Critical analysis and evaluation of hospital main entrances according to design and performance criteria in the case of Turkey
Karakurt, Ayşin Sevgi; Erman, Ercüment; Seren, Berrak; Department of Architecture (2003)
The entrance space of a hospital has formed an effective period of hospital life since it has reflected the scope and the image of the entire facility. Therefore it has directly influenced by the new formation of healthcare facilities on preserving and growing role of the community health instead of threatening the illnesses. Since entrance space is apart from the other spaces in the facility that has shaped by the restrictive nature of the medical technology, the space most efficiently implement these new ...
Comparison of whole scene image caption models
Görgülü, Tuğrul; Ulusoy, İlkay; Department of Electrical and Electronics Engineering (2021-2-10)
Image captioning is one of the most challenging processes in deep learning area which automatically describes the content of an image by using words and grammar. In recent years, studies are published constantly to improve the quality of this task. However, a detailed comparison of all possible approaches has not been done yet and we cannot know comparative performances of the proposed solutions in the literature. Thus, this thesis aims to redress this problem by making a comparative analysis among six diff...
Endüstri 4.0 İçin Özelleştirilmiş Bir Süreç Modelleme ve Yönetim Çatısı
Koçyiğit, Altan; Gökalp, Mert Onuralp; Topcu, Aybüke Kübra; Yandık, Yücelen Bahadır; Şener, Umut; Tıltak, Damla; Kayabay, Kerem; Eren, Pekin Erhan(2018-12-31)
Bu projede Endüstri 4.0 uygulamalarında kullanılmak üzere bir süreç modelleme ve süreç yönetim çatısı geliştirilecektir. İlk olarak mevcut iş süreci modelleme yaklaşımlarından biri seçilerek Endüstri 4.0 özelinde genişletilecektir. Bu kapsamda Siber-Fiziksel Sistemler, Nesnelerin İnterneti, veri analitiği unsurları üretim süreçleriyle ilişkilendirilecektir. Sonrasında Endüstri 4.0 uygulamalarına yönelik olarak özelleştirilen iş süreci modelleme yaklaşımını destekleyen ve büyük veri platformlarıyla bütünleşt...
Speaking anxiety among Turkish EFL learners: The case at a state university
Öztürk, Gökhan; Gürbüz, Nurdan (2014-06-01)
Bu çalışma yabancı dil konuşma kaygısının seviyesini, ana sebeplerini, belirleyici faktörlerini ve öğrencilerin algılarını araştırmaktadır. Çalışmaya Türkiye’deki bir devlet üniversitesinin İngilizce hazırlık programında okuyan 383 ön-orta seviyede öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin kaygı seviyesini ölçmek için anket yöntemi kullanılmış, daha sonra yaşadıkları kaygı ile ilgili daha detaylı veri toplamak için rastgele seçilmiş 19 öğrenciyle görüşme yapılmıştır. Nicel veriler tanımlayıcı istatistiklerle analiz...
Citation Formats
P. Angın and H. G. Gülmez, “BULUT SİSTEMLERİNDE PEKİŞTİRMELİ ÖĞRENİM VE BÜYÜK VERİ ANALİZİYLE GÜVENLİK,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62141.