Iklim Degisikligiyle Mücadele ve Uyum Konusunda Kent Yönetimlerinin Etkinliginin Arttırılması

2015-12-31
İklim değişikliği, sadece ekosistemlerin yok olmasına değil, bu sistemlere bağımlı olan insan yerleşmelerinin de olumsuz bir biçimde etkilenmesine neden olacaktır. Bu sürecin en fazla etkileyeceği yerler, iktisadi ve sosyal faaliyetlerin yoğunlaştığı kentsel alanlardır. Bu nedenle, kent yönetimlerinin iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum konusunda üstlenmesi gereken önemli roller bulunmaktadır. İklim değişikliğinin ciddiyeti karşısında, kent yönetimlerine düşen sorumluluklar, geleneksel yönetim anlayışının ve rutin kentsel hizmet sunumunun çok ötesine geçmektedir. Kent yönetimleri, etkili bir mücadele ve uyum için, kenti ilgilendiren tüm sektörleri birbiriyle ilişkilendiren politika, plan ve eylemler geliştirerek sosyo-mekansal ve yapısal dönüşümleri gerçekleştirmeyi hedeflemelidirler. Bu çerçevede, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası düzeyde attığı önemli adımlar bulunmakla beraber, kent düzeyindeki yansımaların kısıtlı olduğu gözlemlenmektedir. Bununla beraber, yenilikçi politikaları ve uygulamalarıyla, diğer kentlere model olabilecek ülkemiz kentlerine de rastlanmaktadır. Gaziantep, kentlerimiz arasında İklim Eylem Planı'na sahip ilk kenttir. Nilüfer Belediyesi (Bursa) ise, iklim konusunda hayata geçirdiği öncü eylemle ön plana çıkmaktadır. Bu araştırmanın amacı, bu kent yönetimlerinin bakış açılarını, politika ve uygulamalarını incelemek; başarıya götüren etmenleri tespit etmek ve bunların diğer kentlerimizde tekrar ettirilmesine yönelik bir değerlendirme yapmaktır.

Suggestions

Türkiye'deki UNESCO Dünya Miras Alanlarının Maruz Kaldığı Doğal ve İnsan Kaynaklı Tehlikelerin Mekansallaştırıması
Şenol Balaban, Meltem; Uluç, Aynur(2018-12-31)
Küreselleşmeyle birlikte kültürel miras alanlarının karşı karşıya kaldığı tehlikeler artmakta ve çeşitlenmektedir. Bu nedenle hassas ve özgün olan bu alanlar geri dönüşü olmayan zararlar görmekte, kimi zaman da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. UNESCO Dünya Miras Alanları’nın gerek ulusal ölçekte sosyal, ekonomik ve kültürel değere sahip olmaları, gerekse Dünya Mirası olarak ilan edilmeleriyle uluslararası ölçekte öneme sahip olmaları, bu alanların özgün değerleriyle birlikte korunmasını ve g...
Konuta Ekonomik Erişebilirliğin Analizi ve Ölçüm Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
Özdemir Sarı, Özgül Burcu(2016-12-31)
Ülkemizde yıllardır konut sorununun niceliksel yönüne odaklanmış tartışmalar ve politikalar sorunun niteliksel yönünü görmezden gelmiş, üretilen konut birimlerinin ve yaşam çevrelerinin standartları, hanehalklarının sosyal ve ekonomik yapısındaki değişimlere ve çeşitliliğe cevap verilip verilmediği irdelenmemiştir. Özellikle son 15 yıllık dönemde, inşaat sektörü ekonomiyi canlandırmanın temel aracı olarak görülmüş, ülke çapında bir ‘konut üretim ve kentsel dönüşüm seferberliği’ başlatılmıştır. Bu dönemde hü...
Yaratıcı Sınıfın Kent Kullanım Pratikleri Üzerine Bir Araştırma: Ankara Teknokent Çalışanları Örneği
Büyükcivelek, Ahmet Burak(2018-12-31)
Türkiye’de bilgi teknolojilerine verilen önemle birlikte gelişen teknokentlerin yalnızca ekonomiye katkı sağlayan, üniversite-devlet-özel sektör işbirliğinin bir yansıması olan kurumlar olmadıkları, yüksek entelektüel kapasiteye ve bilgi birikimine sahip olan yaratıcı çalışanlarının kentle özel ilişkiler kurdukları ve bu ilişkiler aracılığıyla çalışmalarına ve yaşamlarına farklı güdülerle devam ettikleri düşünülmektedir. Önerilen araştırma Ankara’da etkinlik gösteren yedi teknokent alanında çalışmakta olan ...
RÜZGARDAN ENERJİ ÜRETİM MEKANLARININ YER SEÇİMİNDE GEÇERLİ SOSYO-EKONOMİK, KÜLTÜREL VE ÇEVRESEL ETKİ ALANLARINA İLİŞKİN "TOPLUMSAL DUYARLILIK" DEĞİŞKENLERİNİN BELİRLENMESİ
Ataöv Demirkan, Anlı(2016-12-31)
Sürdürülebilirliği bir şemsiye strateji olarak ele aldığımızda, insan-ekoloji ilişkisinin anlaşılması ve bu ilişki sonucu üretilen soyut, insan ile ilgili alanların ve fiziksel mekanların belirlenmesi önem kazanmaktadır. Bu ilişkiler içerisinde sürdürülebilir enerji üretim araçlarının ve teknolojilerinin gelişimi ve toplum ile olan bağının kurulması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Sürdürülebilirliğin pratiğe dönüştürülmesi üzerine düşündüğümüzde bu çalışma, rüzgardan enerji üretim süreçlerinin toplumsal duy...
Ankara Kentsel Alanında Konut Stoku Boşluk Oranlarının İncelenmesi
Özdemir Sarı, Özgül Burcu; Aksoy Khurami, Esma(2018-12-31)
Konut stoku boşluk oranı olası konut sorunlarını ortaya koymak ve kentsel planlamaya yön vermek için kullanılan bir değişkendir. Ülkemizde stok boşluk oranlarına ilişkin resmi bir istatistik yayınlanmamaktadır. Boşluk oranlarının hesaplanması ancak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından üretilen ve TÜİK tarafından kısıtlı erişime açılan Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) verileri kullanılarak yapılabilmektedir. UAVT sisteminin bir takım aksaklıkları dolayısıyla araştırmacılar tarafından hesapla...
Citation Formats
B. Gedikli and O. Balaban, “Iklim Degisikligiyle Mücadele ve Uyum Konusunda Kent Yönetimlerinin Etkinliginin Arttırılması,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58943.