Düşey Yüzlü Dalgakıran Müzvarı Çevresindeki Oyulmanın Sayısal ve Fiziksel Modellenmesi

2018-12-31
Bu proje kapsamına düşey yüzlü (keson tipi) dalgakıranların müzvar (kafa) kısımları çevresinde dalga etkisi altında deniz tabanındaki oyulma süreçleri dalga-yapı-deniz tabanı etkileşimleri özelinde sayısal ve fiziksel modelleme çalışmaları ile araştırılacaktır. Proje kapsamında yapılacak olan modelleme çalışmalarında kullanılacak düşey yüzlü dalgakıran yapısı herhangi bir oyulma koruması ve de taş dolgu yüksek zemin uygulaması yapılmamış tipte bir yapı olarak planlanmaktadır. Fiziksel model deneylerinde yapı yakın çevresindeki dalga özellikleri ve alansal deniz tabanı hareketleri ölçülecek, temel akım görüntüleme teknikleri ile yapı çevresindeki akım özellikleri gözlemlenecektir. Yapılacak olan fiziksel model deneylerinde elde edilecek veri seti, açık kaynak kodlu üç-boyutlu hesaplamalı akışkanlar mekaniği modeli ile bütünleşik çalışan morfoloji sayısal modelinin model doğrulama ve geliştirilmesi aşamalarında kullanılacaktır. Proje kapsamında ayrıca hizmet alımı şeklinde gerçekleştirilmesi planlanan bilgisayar kontrollü lazerli yüzey tarama ölçüm sistemi geliştirilecektir. Geliştirilecek ölçüm düzeneği ileride çok farklı deneylerde kullanılabilecek, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kıyı ve Deniz Mühendisliği Laboratuvarının fiziksel model kabiliyetini artıracaktır.

Suggestions

Eymir Gölü taşıma kapasitesi ve ziyaretçi yönetim modeli
Gözlet, Mehmet Sedat; Khodkar, Ghazal; Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar(2017-12-31)
Eymir Gölü Yönetim Planı kapsamında Faaliyet 2.1.1, Eymir Gölü ziyaretçi kapasitesinin belirlemek ve ziyaretçi planı yapmak olarak tanımlanmıştır. Yönetim Planı tarafından ortaya konan bu faaliyet, Eymir Gölü ve alanının taşıma kapasitesinin bütüncül (fiziksel, sosyal ve ekolojik boyutlar) olarak hesaplanmasını ve bu çalışma sonuçları kullanılarak kullanım-koruma dengesi çerçevesinde ziyaretçi yönetimi planlarının oluşturulmasını gerektirmektedir.
İzmir İç Körfezde yaşanan fırtına taşkınlarının araştırılması ve taşkınların önlenmesi için bir öneri: Durgun Dalga Havuzu modeli
Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar; Baykal, Cüneyt(2017-12-31)
Hızla gelişen kıyı kentleri plansız kentleşme ve geri kalan altyapıları ile özellikle doğal afetlere karşı daha kırılgan hale gelmektedirler. Bu kentler arasında yer alan İzmir, Ege Bölgesi’nin en önemli kenti konumundadır. Türkiye’de yaşayanlar arasında İzmir imgesi ile büyük ölçüde özdeşleşen Kordon, Alsancak ve Konak sahili boyunca uzanır. Doldurularak sürekli genişlemiş bir bölge olan Kordon, kıyı duvarları ile denizin yıkıcı etkisinden korunmaktadırlar. Ancak, son yıllarda Kordon civarında şiddetli fır...
Kıyılarda Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Osmotik Enerji: İlklim ve İnsan Etkisinin Türkiye’nin Potansiyeline Etkisi
Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar; Korkmaz, Ahmet Berkan (null; 2018-10-30)
Denizler ve kıyı alanları, gelişmekte olan yenilenebilir enerji kaynakları teknolojilerine ev sahipliği yapmaktadır. Deniz ve kıyılardaki bu potansiyelin bir başka değerlendirilme yöntemi ise osmotik enerjidir. Osmotik enerji üretimiise farklı iki konsantrasyona sahip su kaynaklarının özel yarı geçirgen membranlar ile ayrılarak, yoğun çözeltide artan su miktarının sahip olduğu potansiyel enerjinin türbinler aracılığıyla kinetik enerjiye dönüştürülmesiyle meydana gelmektedir. Bu özellik...
Investigating the effectiveness of argument-based inquiry on 6th grade students’ scientific literacy and portraying their argumentation schemes andengagement in argumentation process
Şen, Mehmet; Sungur, Semra; Öztekin, Ceren; Department of Elementary Education (2021-3-08)
This study examined Argument Based Inquiry impact on 6thgrade students’ scientific literacy including content knowledge, epistemological beliefs, and science process skills and also portrayed students’ argumentation schemes and engagement in argumentation process. Totally, 71 students participated in quantitative part and 35 students participated in qualitative part. Content knowledge tests, epistemological belief questionnaire and science process skill test were used as pre-test an...
FORM AND MEANING OF THE NEOLITHIC ROUND STRUCTURES IN THE NEAR EAST AND EUROPE
Çelik, Sümeyye; Peker, Ali Uzay; Department of History of Architecture (2023-1-20)
Working on similar evidence, architectural history and archaeology are two fields that have much in common. This thesis analyses Near Eastern and European Neolithic round structures to explore further this commonality. Avoiding the diffusionist and narrativist approaches, the study does not pursue establishing continuity or connection between the Neolithic round structures in the Near East and Europe. Instead, it focuses on the form, structure, spatial arrangements, and symbolism relationships of the buildi...
Citation Formats
C. Baykal, “Düşey Yüzlü Dalgakıran Müzvarı Çevresindeki Oyulmanın Sayısal ve Fiziksel Modellenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62166.