Tarihsel Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler

2018-07-01
Bu kitap Tarihsel Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Klasik tarihsel sosyolojiden başlayarak günümüz tartışmalarını kapsamaktadır. Kitap özellikle Weberci ve Marksist tarihsel sosyolojiye odaklanmıştır. Kitap 14 bölümden oluşmaktadır. Her bölüm belli bir tarihses sosyoloji düşünürünün görüşlerini özetlemektedir. Kitap Karl Marx, Fernand Braudel, Immanuel Wallerstein, Theda Skocpol, Charles Tilly, Ulrich Beck, Anthony Giddens, Michael Mann, Norbert Elias, Robert C. Cox; Stephen Gill, Justin Rosenbeng, Benno Tecshke ve Kees van Der Pijl'in görüşlerini incelemektedir.

Suggestions

Tarihsel Sosyoloji: Stratejiler, Sorunsallar, Paradigmalar
Ergut, Ferdan (Tarih Vakfı, 2007-01-01)
Tarihsel Sosyoloji: Stratejiler, Sorunsallar, Paradigmalar, Tarih Vakfı’nın 2005 yılında TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirdiği uluslararası kongrenin bildirilerinden yola çıkarak yazılan makalelerden oluşmaktadır. Kitap, Tarihsel Sosyoloji’nin Fransa, ABD ve Türkiye’deki öncü figürlerini, daha genç araştırmacılar ile buluşturuyor.Bilim dünyamızın duayenlerinden Prof. Dr. Mete Tunçay’a atfedilen kitaba katkıda bulunanların tümü tarihsel sosyolojinin yöntemsel araçlarını, kavramlarını ve sorunsallarını temel al...
Tarihsel Perspektif İçinde Türkiye'de Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim İlişkileri
Ersoy, Melih (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1989)
Bu çalışmanın amacı Türkiye'de merkezi ve yerel yönetimler arasındaki ilişkiyi değişik boyutları ile tarihsel bir perspektif içinde gözden geçirmektir. Konu politik ve idari düzey, mali politikalar ve kent planlamasına ilişkin yasal ve kurumsal çerçeve olmak üzere üç ana başlık altında toplanmıştır. Türkiye'de kentsel gelişmelerin modern anlamda belediyeler olarak örgütlenmesi ondokuzuncu yüzyıl ortalarına dek iner. Bu makalede anılan yaklaşık 150 yıllık tarihsel geçmişin belirgin bir eğilimini ana tema ol...
Karl Marx: Marksizm ve Uluslararası Tarihsel Sosyoloji
Yalvaç, Faruk (Nika, 2018-07-01)
Bu makale Marx'ın tarihsel sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler konusundaki görüşlerinin ve bu görüşlerin nasıl değerlendirilebileceğini incelemektedir. Makale Uluslararası İlişkiler Sosyolojisi'nin geçirmiş olduğu aşamaları incelemekte ve disiplinin nasıl Weber'ci bir analiz biçiminden Marksist bir UTS anlayışına doğru kaydığını açıklamaktadır.
Presence Of Culture In Architectural Education: A Case Study Of METU School Of Architecture
Pasha, Yasira Naeem (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2020-6-30)
The paper focuses on the relationship of architectural education and culture. While holding their distinctive backgrounds, these both entities are interconnected to each other. This study intends to explore some aspects of this connection through two main tools; firstly, the curriculum which is a structured way to disseminate knowledge in contemporary times, and secondly, structured questionnaires for faculty and students separately that are used as a source of primary data collection. The conceptual framew...
Tarih Yazımı ve Siyasal Söylem Oluşumu Arasındaki İlişki: Devrim Sonrası İran Tarih Yazımında İşgal Kavramı
Altunışık, Meliha(2017-12-31)
Bu proje tarih yazımı ve siyasal söylem oluşumu arasındaki ilişkiyi 1979 sonrası İran tarih yazımında işgal kavramının devlet kimliği ve dış politika söylemleriyle nasıl ilişkilendiği üzerinden inceleme amacı taşır. Proje teorik açıdan tarih yazımı ile uluslararası siyaset söylemi ve devlet kimliği inşası alt alanları üzerinden tarih ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri arasında bir köprü kurmayı hedefler. Bunu şimdiye kadar üzerine pek fazla eğilinmemiş olan devrim sonrası İran tarih yazımı pratikleri üz...
Citation Formats
F. Yalvaç, Tarihsel Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler. 2018.