Net sıfır Enerji ve Su Tüketen Binaların Tasarımında Simülasyon ve Optimizasyon Araçlarının Önemi

2016-11-05
Meral, Çağla
Gürsel Dino, İpek
Yener Çeliker, Zeynep
Türkiye, enerji ve su zengini bir ülke değildir. Türkiye’nin 2015 yılına ait nihai enerji tüketimi 1 milyar TWh’e yakındır ve bu enerjinin yaklaşık % 25’i konut ve ticari binalarda tüketilmektedir. Ülkemiz belediyeleri içme ve kullanma suyu şebekeleri için yılda 5.2 milyar m3 su çekmektedir. Konutlarda ve bahçe sulamalarında kullanılan bu suyun temini gittikçe zorlaşmaktadır. Hızlı artan nüfusa paralel olarak konut kaynaklı enerji ve su talebi artmaya devam edecektir. Bu durum, ülkemizde maliyet-etkin “netsıfır enerji ve su tüketen” bina hedefinin önemini arttırmaktadır. Bu hedefe ulaşmak için bina birçok farklı sistemin bir araya geldiği bir sistemler bütünü olarak ele alınmalıdır. İlk aşamalarından itibaren bina tasarım sürecine disiplinler arası bir bakış açısı ile yaklaşılmalı; tasarım sürecinin farklı aşamalarında bina performansı simülasyan ve optimizasyon araçları kullanılarak hesaplanmalı ve hesaplanan performans değerler yorumlanarak bina tasarımında iyileştirmeler yapılmalıdır. Birbiri ile etkileşen bir çok farklı parametrenin enerji ve su tüketimi, maliyet, CO2 salımı ve kullanıcı konforu gibi farklı kriterler gözetilerek en iyileştirilmesi çok-kriterli optimizasyon algoritmaları kullanılarak daha hızlı ve etkin bir şekilde yapılabilir.
4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 3 – 5 Kasım 2016

Suggestions

The relationship between economic growth and inequality in Brazil considering socioeconomic policy changes, 1992-2012
Onbaşı, Nilay; Özdemir, Yonca; Saurin, Julian; Political Science and International Relations (2013-7)
Brazil is an interesting case to examine the relationship between economic growth and inequality. Obviously, it is one of the states to develop gradually over the last decades and be expected to be a rich state in the future. On the other hand, for centuries, it has had huge individual and regional inequalities. However, with economic growth in the last decades, inequality in Brazil has started to decline. For this topic, Simon Kuznets is one of the most famous economists. He basically argued that at the be...
Güneş enerjisi destekli zeolit iklimlendirme sistemi
Kaftanoğlu, Bilgin; Yamalı, Cemil; Baker, K. Derek; Solmuş, İsmail; Çağlar, Ahmet; Taylan, Onur(2009)
Güneş enerjisi ekonomik, temiz ve yenilenebilir bir enerji türüdür. Çevresel faktörler ve artmakta olan enerji talepleri dikkate alındığında bu enerji türünün kullanımı büyük önem kazanmaktadır. Güneş enerjili adsorplanmalı soğutma (GEAS) sistemleri gelecekte yaygın olarak kullanılması düşünülen ve ticarileşmesi için yoğun bir şekilde çaba sarf edilen termal enerji destekli soğutma sistemlerindendir. Bu sistemlerin başarılı bir şekilde çalışması büyük ölçüde adsorban- ads...
2000'li Yıllarda Türkiye'de Kömür Madenciliğinin Ekonomi Politiği: Soma Havzası Örneği
Yalman, Osman Galip; Çelik, Coşku(2016-12-31)
Enerji sektörünün yapısı devlet, sermaye ve emek arasında özel bir ilişki biçimine işaret etmektedir. Neoliberal dönüşüme, ve özellikle özelleştirme uygulamalarına, paralel olarak enerji politikaları kamu politikalarının gündeminden çıkarılmış özel sektör yatırımları teşvik edilmeye başlanmıştır. Sonuç olarak, enerji sektörü üretken sermaye oluşumu için önemli bir girdi haline gelmiştir. Ayrıca, bu süreç doğal alanların sermaye birikimi için kullanılmasına işaret ettiği ölçüde, bu alanlardaki sınıfsal yapıy...
Failing promises of homeownership in Turkey
Aksoy Khurami, Esma; Özdemir Sarı, Özgül Burcu; Department of City and Regional Planning (2020-12-23)
Homeownership is not a new agenda of housing policy in Turkey. During the last 20 years, policies promoting homeownership have been executed, and planning has been used as a pair of tongs. Through new house building, the increase in homeownership rates is expected to provide individuals with a means of opportunity. As initial promises, homeownership is argued to provide everyone with a chance to acquire a stable home, a way of refraining from affordability problems, wealth accumulation through housing, and ...
The nexus between renewable energy consumption, environmental pollution, and socio-economic variables in Africa: An econometric approach
Owusu, Phebe Asantewaa; Ergün, Selim Jürgen; Rivas, M. Fernanda; Sustainable Environment and Energy Systems (2018-7)
This thesis explores the nexus between renewable energy consumption, the environment, the society and the economy in Africa. Twenty-one African countries are studied for the period of 1990 – 2013. This thesis tries to achieve two things: first, to examine the validity of the environmental Kuznets curve (EKC) hypothesis for Africa controlling for renewable energy usage, and second, to ascertain the effects of some economic and societal variables on renewable energy consumption. The results of the study rejec...
Citation Formats
Ç. Meral, İ. Gürsel Dino, and Z. Yener Çeliker, “Net sıfır Enerji ve Su Tüketen Binaların Tasarımında Simülasyon ve Optimizasyon Araçlarının Önemi,” presented at the 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 3 – 5 Kasım 2016, Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Eskişehir, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70883.