Net sıfır Enerji ve Su Tüketen Binaların Tasarımında Simülasyon ve Optimizasyon Araçlarının Önemi

2016-11-05
Meral, Çağla
Gürsel Dino, İpek
Yener Çeliker, Zeynep
Türkiye, enerji ve su zengini bir ülke değildir. Türkiye’nin 2015 yılına ait nihai enerji tüketimi 1 milyar TWh’e yakındır ve bu enerjinin yaklaşık % 25’i konut ve ticari binalarda tüketilmektedir. Ülkemiz belediyeleri içme ve kullanma suyu şebekeleri için yılda 5.2 milyar m3 su çekmektedir. Konutlarda ve bahçe sulamalarında kullanılan bu suyun temini gittikçe zorlaşmaktadır. Hızlı artan nüfusa paralel olarak konut kaynaklı enerji ve su talebi artmaya devam edecektir. Bu durum, ülkemizde maliyet-etkin “netsıfır enerji ve su tüketen” bina hedefinin önemini arttırmaktadır. Bu hedefe ulaşmak için bina birçok farklı sistemin bir araya geldiği bir sistemler bütünü olarak ele alınmalıdır. İlk aşamalarından itibaren bina tasarım sürecine disiplinler arası bir bakış açısı ile yaklaşılmalı; tasarım sürecinin farklı aşamalarında bina performansı simülasyan ve optimizasyon araçları kullanılarak hesaplanmalı ve hesaplanan performans değerler yorumlanarak bina tasarımında iyileştirmeler yapılmalıdır. Birbiri ile etkileşen bir çok farklı parametrenin enerji ve su tüketimi, maliyet, CO2 salımı ve kullanıcı konforu gibi farklı kriterler gözetilerek en iyileştirilmesi çok-kriterli optimizasyon algoritmaları kullanılarak daha hızlı ve etkin bir şekilde yapılabilir.
Citation Formats
Ç. Meral, İ. Gürsel Dino, and Z. Yener Çeliker, “Net sıfır Enerji ve Su Tüketen Binaların Tasarımında Simülasyon ve Optimizasyon Araçlarının Önemi,” presented at the 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 3 – 5 Kasım 2016, Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Eskişehir, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70883.