2000'li Yıllarda Türkiye'de Kömür Madenciliğinin Ekonomi Politiği: Soma Havzası Örneği

2016-12-31
Yalman, Osman Galip
Çelik, Coşku
Enerji sektörünün yapısı devlet, sermaye ve emek arasında özel bir ilişki biçimine işaret etmektedir. Neoliberal dönüşüme, ve özellikle özelleştirme uygulamalarına, paralel olarak enerji politikaları kamu politikalarının gündeminden çıkarılmış özel sektör yatırımları teşvik edilmeye başlanmıştır. Sonuç olarak, enerji sektörü üretken sermaye oluşumu için önemli bir girdi haline gelmiştir. Ayrıca, bu süreç doğal alanların sermaye birikimi için kullanılmasına işaret ettiği ölçüde, bu alanlardaki sınıfsal yapıyı da değişime uğratmıştır. Bu alanda yaşayan nüfus, köylüler, mülksüzleştirme ve işçileştirme yollarıyla sermaye birikim sürecine entegre edilmiştir ve dolayısıyla sınıf mücadelesinin yeni biçimleri ortaya çıkmıştır. Bu süreçlerde kömür madenciliğinin önemi hem neoliberalizmin yapısal özelliklerini temsil eder nitelikte olması hem de sektörde rödovans sözleşmesi gibi uygulamalarla devlet-sermaye-emek arasında özgül bir ilişkiye sebep olmasından kaynaklanmaktadır. Bu çalışmanın saha çalışması için Türkiye’de linyit üretimi yapılan öncü havzalardan birisi olan Soma seçilmiştir. Soma, Türkiye kömür madenciliğindeki tarihsel rolü ve özgül toplumsal ve iktisadi özellikleriyle bu çalışma için uygun bir örnek teşkil etmektedir. Bu tezde, neoliberalizmin Manisa’nın Soma ilçesinde kömür madenciliğinin tarihsel dönüşümü; devletin değişen politikaları, bölgedeki özel sektör yatırımları ve bunların üretim süreçlerine ve yerel emek gücünün sınıf deneyimlerine etkilerine atıfla ele alına

Suggestions

Kentsel Dönüşümün Mekana Yansıması: Bir Küresel Kent ve Bir Başkent Karşılaştırması
Topal Yılmaz, Aylin; Voyvoda, Ebru(2014-12-31)
Küresel kapitalizmin dünya ölçeğindeki hakimiyeti ve 1980’li yıllarda uygulanmaya başlanan neoliberal politikalarla ulusal ve uluslararası gayrimenkul sektörünce kentsel toprak rantının ve kentsel mekanın kendisinin en önemli sermaye birikim aracı haline geldiği gözlenmektedir. Bu süreç, kent mekanına dönük yoğun ilginin arttığı, küresel kentlerin ve yeni kentsel hiyerarşilerin belirginleştiği bir döneme işaret ederken, büyük kentsel altyapı yatırımları (ulaşım, baraj, vb.) ve büyük kentsel projelerin (alış...
Erken Çocukluk Döneminde Aktif Öğrenme Ortamlarının Yaratılması
Sevimli Çelik, Serap; Demircan, Hasibe Özlen(2018-12-31)
Bilgisayar, video oyunları, televizyon, apartman hayatı ve okula servis ile ulaşım sonucunda aktif olmayan bir yaşam biçimi sürdüren günümüz çocukları için okul öncesi eğitim kurumları günlük hareketi desteklemede önemli bir role sahiptir. Okul ortamında fiziksel gelişimi desteklenen çocukların ileriki yaşamlarında fiziksel olarak daha aktif ve sağlıklı bir yaşam sürdürdükleri ve spora katılımlarının hareketsiz bir yaşam sürdüren çocuklara oranla daha yüksek olduğu vurgulanmaktadır (Gallahue & Ozmun, 2006)....
Ekonomik Büyüme, Tasarruflar Ve Reel Döviz Kuru.
Özmen, Erdal(2013-12-31)
Bu projede reel döviz kuru ekonomik büyüme ilişkisinde tasarrufların rolü incelenecektir. İktisat yazınında bugüne kadar yapılan çalışmalarda, reel döviz kurundaki değişmelerin ekonomik büyümeyi hangi yönde etkilediği konusunda yapılan çalışmalar henüz net bir sonuca ulaşabilmiş değildir. Özellikle bu etkinin hangi kanallarla oluştuğu konusu üzerinde yapılmış yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada panel veri ekonometrik yöntemi kullanılacaktır. Ekonometrik analiz sonucunda devalüasyonun ekono...
Neoliberalizm ve Güvenlik Aygıtlarının Dönüşümü
Bedirhanoğlu Toker, Pınar(2017-12-31)
Bu proje, neoliberal projenin merkezinde yer alan devletlerin güvenlik aygıtlarının yeniden yapılandırılması sürecini küresel, bütünsel ve tarihsel maddeci bir bakış açısıyla değerlendirilmeyi amaçlamaktadır.
Sovyet Sonrası Dönemde Eğitimin Uluslararasılaşmasının Kimlikler Üzerindeki Etkisi: Azerbaycan ve Gürcistan Örnekleri
Ergun Özbolat, Ayça; Kondakçı, Yaşar; Ayata, Ayşe(2018-12-31)
Önerilen projenin amacı Sovyet sonrası dönemde Azerbaycan ve Gürcistan’da eğitimin uluslararasılaşmasının kimlikler üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Söz konusu proje kapsamında Türkiye ve Batı’da (Avrupa ve Kuzey Amerika) öğrenim görmüş genç profesyonellerinin yurtdışında aldıkları eğitimin ulusal kimlik ve aidiyet, mesleki kimlikleri ve dünya görüşlerine olan etkisi incelenecektir. Araştırmasının örneklemini Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte lisans, yüksek lisans ve/veya doktoralarını yurtdı...
Citation Formats
O. G. Yalman and C. Çelik, “2000’li Yıllarda Türkiye’de Kömür Madenciliğinin Ekonomi Politiği: Soma Havzası Örneği,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61571.