Doğu Anadolu Jeotermal Sistemlerinin Hidrojeokimyasal Özellikleri

2018-04-27
Aydın, Harun
Karakuş, Hüseyin
Mutlu, Halim
Güleç, Nilgün Türkan
Hılton, Davıd R
Tektonizma ve volkanizmanın tarihsel dönem kayıtlarının görüldüğü Doğu Anadolu bölgesindeki jeotermal potansiyelden batı Anadolu’da olduğu kadar yararlanılmamaktadır. Günümüzde Ağrı, Bitlis ve Van il sınırları içinde yer alan jeotermal kaynaklardan boşalan akışkanlar, yerel ölçekte sadece termal turizm ve kısmen seracılık amacı ile kullanılmaktadır. Doğu Anadolu bölgesindeki jeotermal potansiyelinin ortaya konması, bu sistemlerin hidrojeolojik kavramsal model bakış açısı ile incelenmesini gerektirmektedir. Bu çalışmada; Ağrı, Bitlis ve Van bölgelerindeki 10 farklı jeotermal sahadan toplam 23 sıcak su örneğinin hidrojeokimyasal özellikleri ve rezervuar sıcaklıkları incelenmiştir. NaHCO3 ve CaHCO3 su türünün baskın olduğu Ağrı jeotermal sularının sıcaklık ve özgül elektriksel iletkenlik değerleri sırası ile 20.62-65.20 °C ve 574.5-4676 µS/cm arasında değişmektedir. Bitlis jeotermal sularının sıcaklık ve özgül elektriksel iletkenlik değerleri sırası ile 34.53-51.60 °C ve 1078-1905 µS/cm arasında değişmekte olup bu sular NaHCO3 karakterindedir. Sıcaklık ve özgül elektriksel iletkenlik değerleri sırası ile 22.80-65.00 °C ve 1329-10731 µS/cm arasında değişen Van ili jeotermal akışkanları NaHCO3 ve MgHCO3 su karakterindedir. Su örneklerinin δ18O değerleri -13,5 ile -3,4‰ arasında ve δD değerleri ise -92,1 ile -64,5‰ (VSMOW) arasında değişmektedir. Suların δ18O-δD izotop değerleri, Yerel ve küresel meteorik su doğruları ile tutarlı olup suların düşük trityum değerlerine (0.0-3.22 TU) sahip meteorik kökenli akışkanlar olduğunu göstermektedir. Sıcak sulardaki sülfat (δ34S) izotop bileşimi 12.2 ile 45.7‰ (VCDT) ve δ18O (SO4 ) ait değerleri ise -2.5 ile +15.6‰ (VSMOW) arasındadır. Volkanik alanlarda boşalım yapan akışkanların kükürt izotop bileşimi, volkanik olmayan alanlara oranla daha yüksektir. SO4 -H2 O izotop jeotermometresi ile 40-196 °C arasında hesaplanan rezervuar sıcaklıkları, kimyasal jeotermometrelerden elde edilen sıcaklıklarla genel olarak uyumludur. Bu çalışma Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Proje No: 2009-15017) tarafından desteklenmiştir.
71. Türkiye Jeoloji Kurultayı (2018)

Suggestions

Doğu Akdeniz Bölgesindeki Tsunami Tehlikesinin Belirlenmesi
Aydın, Baran; Kanoğlu, Utku(2018)
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastırma Kurumu (TÜBITAK) tarafından 3001 - Baslangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen bu proje çalısması ile DoguAkdeniz bölgesinin tsunami potansiyelinin belirlenebilmesi ve bölge için hazırlanacak tsunamirisk ve taskın haritaları için bir altyapı olusturulması amaçlanmıstır. Bu dogrultuda bölgeiçerisinde seçilen önemli kıyı noktaları için çesitli deprem senaryoları olusturulmus, budepremler sonucunda meydana gelecek olası bir tsunaminin kıyılarımı...
Yüksek anisotropiye sahip ikili ve üçiü yarıiletkenlerin fiziksel özellikleri
Allakhverdıev, Kerim; G., Bülent Akınoğlu; Ellialtıoğlu, Şinasi; Gasanlı, Nizami; Erçelebi, Ayşe Çiğdem(1997)
Bu proje başta GaSe ve InSe olmak üzere katmanlı yarıiletkenlerin Bridgman yöntemi ile büyütülmesi ve karekterizasyonu amacını taşımaktadır. Bu yarıiletkenler Ga, in, Tl, S ve Se gibi elemental maddeler kullanılarak büyütülmektedir. Bu proje kapsamında elde edilen sonuçlar literatüre uygunluk göstermektedir. Kristal karakterizasyonıı için x-ışını kırınımı, elektron mikroskopu, optik soğurma spektrometresi, Raman saçılma spektrometresi ve fotolüminesans gibi teknikler kullanılmıştır. GaSe ve InSe'ın genellik...
Home Country Parliamentary Representation of Diasporas: The Case of Turkey
Yedekçi Schelhaas, Ayşe; Ayata, Ayşe; Department of Political Science and Public Administration (2021-10-25)
Turkey’s diaspora in Europe, constituting around five million citizens, has been central to Turkish domestic politics since the early days of mass labour migration in the 1960s. The Turkish Parliament, as the ultimate representative body, has played a crucial role both in shaping diaspora policies and defining who “the diaspora” is as individual MPs and party groups have placed diaspora-related issues high on the agenda, integrating these issues into various legislative processes. This dissertation looks at...
Managing word-of-mouth with capacity allocation and advertisement
Dipkaya, Asya; Batun, Sakine; Çavdar, Bahar; Department of Industrial Engineering (2021-9)
We study the advertising and capacity decisions of a service firm under endogenous demand and multiple time periods. Consumers are exposed to two types of information: experiences of other consumers regarding fill rate of the service through WoM communication and the information provided by the firm through advertisements. As a result, consumer perception towards the firm keeps getting updated, which impacts demand. We examine fixed versus variable capacity cases. In each case, we study how the firm's decis...
Hydrogeological characterization of a mine site in Eastern Anatolia
Tayyar, Doğukan; Yazıcıgil, Hasan; Department of Geological Engineering (2020-9)
Characterization of hydrogeological properties of water bearing rocks in a mine site is important for controlling groundwater flow to provide safe operating conditions. This study aims to characterize the groundwater flow in an active mine site in eastern Anatolia. Large diameter pumping wells were drilled in the surrounding carbonate rocks to determine the groundwater flow and boundary conditions along some critical cross-sections. Large diameter wells were also drilled in the mine site for hydraulic testi...
Citation Formats
H. Aydın, H. Karakuş, H. Mutlu, N. T. Güleç, and D. R. Hılton, “Doğu Anadolu Jeotermal Sistemlerinin Hidrojeokimyasal Özellikleri,” presented at the 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı (2018), Ankara, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70990.