Organizasyonlarda Yeni Liderlik Davranış Modelleri

2013-01-01
Organizasyonlarda Davranış kitabı işletme, pazarlama, insan kaynakları yönetimi, yönetim ve organizasyon, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri gibi anabilim alanlarında, insan örgüt etkileşimi bağlamında ihtiyaç duyulan bilgi eksikliklerini gidermek ve konunun önemini vurgulamak amacıyla yazılmıştır. Bu kitabı ders kapsamında okuyan öğrencilerin tümü gelecekte iş hayatında yer alacak ve çeşitli örgütlerin bünyesinde faaliyet göstereceklerdir. Organizasyonlarda davranış iş yaşamında çalışan insan davranışlarını incelemekte, bu davranışların nedenlerini öğrenmeye çalışmakta, geleceğe yönelik tahminler yaparak insanı ayrıntılarıyla tanımlamaya çalışmaktadır. Bireylerin örgüt içerisindeki öneminin artması ile birlikte, bireyi üretim faktöründen çok bir üretim kaynağı olarak görmekteyiz. Bu nedenle insanı ayrıntılı olarak inceleyen bilim dallarının önemi giderek artmaktadır. Bu bağlamda organizasyonlarda davranış birey, toplum, grup, örgüt ve çevre değişkenlerini de kapsayan bir ilgi alanı içerisinde çalışmaktadır. Örgüt yapısı, yönetim biçimi, örgütün resmi yapısı, yapılan iş, uygulanan teknoloji, iş yaparken uygulanan yöntemler, insanların davranışları ve bunların dışçevre ile ilişkileri bu bilim dalı kapsamında ele alınmaktadır. Organizasyonlarda Davranış kitabında da işyerlerinde faydalanabileceğiniz konular açık ve kolay anlaşılabilir bir şekilde, alanının en iyisi akademisyenleri tarafından yazılmıştır. Organizasyonlarda Davranışın Temelleri, Tarihsel Gelişimi ve Yeni Yaklaşımlar; İş Motivasyonu, İş Tatmini ve Bağlılık; Yeni Liderlik Davranış Modelleri; Sosyal Gruplar ve Takım Çalışması; Organizasyonlarda İş Çevresi, Teknoloji, Yapı ve İş Tasarımı; Etik Davranışlar ve Yönetimi; Organizasyonlarda Kültür ve Değişim; Güç, Politika ve Çatışma gibi güncel konular kitapta yer almaktadır. Bu kitap ortak bir çabanın ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Emeği geçen tüm yazarlara teşekkürü bir borç biliriz. Bize duydukları güvenle böyle bir kitabın hazırlanması için tüm olanakları sunan başta Rektörümüz olmak üzere, İşletme, İktisat ve Açık öğretim Fakültesi Dekanlarına teşekkür ediyoruz. Ayrıca kitap basım sürecinde yoğun emek harcayan Anadolu Üniversitesi Dizgi Birimi ve Basımevi’nin değerli çalışanlarına teşekkür ederiz.

Suggestions

Okullarda Kriz ve Karar Verme
Gökalp, Gökçe (Pegem A Yayıncılık,, 2016-12-01)
Örgütlerin yaşadığı krizler örgütün amaçları ve varlığını tehdit eden, örgütün risk önleyici önlemlerini yetersiz kılabilecek nitelikte, beklenmedik ve hızlı değişikliklerin söz konusu olduğu ve örgütün ani tepkisini gerektiren, planlama ve karar mekanizmalarını olumsuz biçimde etkileyen, gerilimli durumlar¨ olarak açıklanmıştır. Erdur-Baker’ın (2014) belirttiği gibi, bir durumun kriz olarak nitelendirilmesi için kriz durumunun ardından, göreceli olarak stres yaşanması ve genelde kullanılan başa çıkm...
A Study on Visibility Analysis of Urban Landmarks: The Case of Hagia Sophia (Ayasofya) In Trabzon
Kalın, Arzu; Yılmaz, Demet (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-6-1)
Nüfus artışını kaldırabilecek fiziksel mekânları, fiziksel altyapıları aynı hızla ve düzenle büyütemeyen kentler için doğa ile bütünleşmenin kaybolduğu ve toplumsal yaşam biçimlendirme birlikteliğinin koptuğu plansız, kimliksiz, estetikten uzak, yaşanabilirliği zayıf mekânlara dönüşmek, kaçınılmazdır. Bu değişim kendini en çarpıcı biçimde insankent ilişkisinde göstermektedir. İnsanlar kolay anlaşılır, kimlikli, okunabilir kentler yerine çarpık yapılaşmanın olduğu kalitesiz çevrelerde yaşamlarını sürdürmek z...
Yeni Medya Okuryazarlığında Kütüphanecilerin Rolleri
Ekici, Selda (Hiperlink eğit. ilet. yay. san. tic. ve ltd. sti., 2017-6-6)
Yeni medya okuryazarlığı bağlamında kütüphanecilerin değişen rolleri üzerine kavramsal bir çalışma yapmak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, yeni medyanın teknik ve sosyo-kültürel özellikleri ile yeni medya okuryazarlığı çerçevesi, önemi ve yeni medya okuryazarı bireylerin özellikleri literatürden elde edilen bilgiler ışığında açıklanmıştır. Daha sonra kütüphanelerin ve kütüphanecilerin bu konuda değişen rolleri tartışılmıştır. Çalışmada kütüphanecilerin sahip oldukları uzmanlık bilgisi ile yeni medya ...
Dijital Portfolyo: Sayısal Ortamda Geliştirilen Endüstri Ürünleri Tasarım Sürecinin Dokümantasyonuna Yönelik Uygulama.
Şener Pedgley, Bahar(2013-07-01)
Öğrencilerin konvansiyonel çizim becerilerini sayısal ortama aktarmasına ve sayısal ortamda geliştirilen öğrenci projelerinde tasarım sürecinin etkili dokümantasyonuna katkıda bulunacak olan ‘Dijital Portfolyo’ projesi, aynı zamanda Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde akademik personel, öğrenci, projelere danışmanlık veren uzman ve firmalar arasında, tasarım sürecine ait bilgi paylaşımını ve iletişimi güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma, içeriği ve ele aldığı problemler çerçevesinde özellikle Endüstri ...
Kurumsal İşbirliği Ve Yönetimi Sistemi (kibis)
Hasdoğan, Gülay Fatma(2010-12-31)
Bu projenin amacı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde İnternet altyapısı üzerine kurulu, gerek kurumsal işbirliğini ve bilgi paylaşımını artıracak gerekse stüdyo eğitiminin çevrimiçi uygulamalar ile desteklenmesini sağlayacak bütünlenmiş bir yapı kurmak, ve bu yapının eğitimdeki etkilerini ölçmektir. Bu yapı bir yandan akademik personel arasında bilgi paylaşımını ve iletişimi artırarak işbirliği olanaklarını çoğaltırken, diğer yandan da öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretim üyesi ...
Citation Formats
F. P. Acar, Organizasyonlarda Yeni Liderlik Davranış Modelleri. 2013, p. 87.