Okullarda Kriz ve Karar Verme

2016-12-01
Örgütlerin yaşadığı krizler örgütün amaçları ve varlığını tehdit eden, örgütün risk önleyici önlemlerini yetersiz kılabilecek nitelikte, beklenmedik ve hızlı değişikliklerin söz konusu olduğu ve örgütün ani tepkisini gerektiren, planlama ve karar mekanizmalarını olumsuz biçimde etkileyen, gerilimli durumlar¨ olarak açıklanmıştır. Erdur-Baker’ın (2014) belirttiği gibi, bir durumun kriz olarak nitelendirilmesi için kriz durumunun ardından, göreceli olarak stres yaşanması ve genelde kullanılan başa çıkma yöntemlerinin işe yaramaması gerekmektedir. McFarlane (1999) her kriz durumunun stres yarattığını da söylemektedir. Örgütler, kriz durumlarıyla karşılaştıklarında örgüt zarar görmeden bu durumu atlatabilmek için etkili kararlar vermek durumundadırlar. Çok bileşenli bir kurum olan okullardaki kriz durumları ve kriz anında karar verme de ayrıca ele alınması gereken bir konudur. Okulların günlük yönetimindeki tek kesinlik, hiç bir kesinliğin olmamasıdır (Liou, 2014). Bu nedenle okullardaki idari işler karmaşıklık, öngörülmezlik ve belirsizlik ile karakterize edilmiştir. Çünkü küçük görünebilecek bir olay, okul sistemi içerisinde bir bozukluğa ya da türbülansa neden olabilir (Peterson, 2001). Okul çalışanları ve öğrenciler tarafından sürekli değişen ve kullanılan teknolojinin okul kültürlerine kattığı dinamizm de göz önüne alındığında okul ortamları kriz durumları ile karşılaşmaya çok yatkındır (Liou, 2014). Bu nedenle okullarda krize müdahalede kullanılacak teori, model ya da pratiklerin kriz durumlarının dinamizmine uyumlu olması gerekir. Okul krizleri en genel tanımıyla Seeger (2002) tarafından, okulla ilişkili (okulun içinde ya da dışında gerçekleşmiş olabilir) belirsizlik, karmaşıklık ve aciliyet içeren travmatik olaylar olarak tanımlanmıştır. Okuldaki bir kriz okulun tüm üyelerini, öğrencilerini, çalışanlarını ve öğrencilerin ailelerini kapsar ve bu durum sadece okulun iyi oluşunu değil tüm toplumu etkisi altına alır (Liou, 2009). Dolayısıyla krizler önemli kararların alınarak iyileştirilmesi gereken kritik zamanlardır. Kriz durumları bir yandan belirsizlikler, karmaşıklıklar ve zaman kısıtlamalarını beraberinde getirirken bir yandan da etkili kararlar alınarak krizi en az zararla atlatmayı gerektirmektedir. Bu çelişkiyi göz önüne alarak bu bölümde a) krizin yarattığı stres ve onun etkileri irdelenmiş .a b) karar vermenin tanımı yapılarak farklı karar verme modelleri incelenmiş c) kriz durumlarında karar verme olgusunu kapsayan karar verme kuramları tartışılmıştır. . Karar verme kuramları bağlamında özellikle gerçek (belirsizliklerle dolu vestresli) ortamlarda karar verme süreçlerini irdeleyen “doğal karar verme modeli” incelenerek, bu modelin okullardaki kriz durumlarında karar verme sürecini anlamak için uygunluğu tartışılmıştır. Daha sonra özellikle okul ortamındaki kriz durumlarında stres ve karar verme arasındaki ilişki tartışılmıştır. Son olarak kriz durumlarında doğru kararlar vermek için neler yapılabileceğiyle ilgili bazı öneriler sunulmuştur.

Suggestions

Okullarda Öğretmene Yönelik Şiddet: Sıklığı, Doğası ve İlişkili Değişkenleri
Erdur Baker, Özgür; Özel, Dilara; Boz, Yezdan(2017-12-31)
Bu çalışmada öğretmenlerin maruz kaldıkları şiddetin sıkığının, görünümlerinin, nedenlerinin ve sonuçlarının nitel ve nicel bilimsel veriler ışığında incelenmesi amaçlanmaktadır. Okul ortamında vukuu bulan şiddet oldugusunu araştırmacılarca sıkca ele alınan bir konudur. Ancak yapılan çalışmalar daha çok fiziksel ve siber ortamda gerçekleşen akran zorbalıklarına odaklanmaktadır. Oysa okullarda şiddetin öğrenciden öğrenciye, öğretmenden öğrenciye, öğretmenden öğretmene, veliden öğretmene veya öğretmenden vel...
Okullarda Sosyal Adelet Liderliği
Kondakçı, Yaşar(2015-12-31)
Toplumdaki sosyal, ekonomik ve kültürel eşitsizlikler okullara yansımakta ve bu okullara devam eden öğrencilerin eğitimden gereğince yararlanmasını engellemektedir. Ekonomik olarak en çok gelişmiş ülkelerin eğitim sistemlerinde bile önemli sayıdaki okulun altyapı ve nitelikli öğretmen bakımından sorunlu olduğu bir gerçektir. Bu durum Türkiye için de geçerlidir. Giderek artan ekonomik ve sosyal sorunlar birçok öğrencinin nitelikli eğitim almasında bir engel oluşturmaktadır. Dünyada ve Türkiye'de bu engelleri...
Organizasyonlarda Yeni Liderlik Davranış Modelleri
Acar, Feride Pınar (Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2013-01-01)
Organizasyonlarda Davranış kitabı işletme, pazarlama, insan kaynakları yönetimi, yönetim ve organizasyon, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri gibi anabilim alanlarında, insan örgüt etkileşimi bağlamında ihtiyaç duyulan bilgi eksikliklerini gidermek ve konunun önemini vurgulamak amacıyla yazılmıştır. Bu kitabı ders kapsamında okuyan öğrencilerin tümü gelecekte iş hayatında yer alacak ve çeşitli örgütlerin bünyesinde faaliyet göstereceklerdir. Organizasyonlarda davranış iş yaşamında çalışan insan davranı...
Okullarda Kriz ve Karar Vermenin Doğal Karar Verme Modeli Çerçevesinde İncelenmesi
Gökalp, Gökçe (null; 2018-05-21)
Okullarda kriz yönetimi, özellikle ülkemizin OHAL’de olduğu ve terörisme karşı savaş verdiği bu dönemde okul yöneticilerinin en önemli görevi olarak düşünülebilir. Örgütlerde kriz, örgütün amaçlarını ve bazen varlığını tehdit eden, örgütün kriz durumlarına karşı aldığı önlemleri yetersiz kılabilecek özellikte, beklenmedik ani değişikliklerin yaşandığı ve örgütün anında tepki vermesini gerektiren gerilim durumları olarak da düşünülebilir. Krizler hızlı karar vermeyi gerektirmekte ve planlama ve karar verme m...
Okul öncesi eğitimde kalite değişkenleri ile ülkelerin PISA fen okur yazarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Buldu, Elif; Olgan, Refika (null; 2015-04-16)
Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüz dünyasında çalışma hayatında başarılı bir yer edinebilme bireylerin yaratıcılık, karar verebilme becerisi, gelişen bilim ve teknolojiye ayak uydurma ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeleri ile mümkün olabilmektedir. İlerlemelere ayak uydurmak için toplumlar fen okur-yazarı bireylere ihtiyaç duymakta ve bu özelliği kazanmalarını sağlayacak eğitim olanakları sunmaya çalışmaktadırlar. Zira kişilere sunulan eğitim fır...
Citation Formats
G. Gökalp, Okullarda Kriz ve Karar Verme. 2016, p. 136.