Hayatta Kalma Bağlamının Bellek Yanılmaları Üzerindeki Etkisi The Effects of Survival Context on False Memories

2016-12-01
Mısırlısoy, Mine
Atalay, Nart Bedin
Bellek çalışmalarından elde edilen sonuçlar, bazı kodlama yöntemlerinin diğerlerine nazaran daha etkili olduğunu göstermiştir. Ancak yakın zamanda hayatta kalma bağlamının diğer bağlamlardan daha etkili bir kodlama yöntemi olduğu iddia edilmiştir. Bu çalışmanın temel amacı, hayatta kalma bağlamının olay sonrası yanlış bilgi yöntemiyle ortaya çıkan bellek yanılmaları üzerindeki etkisini incelemektir. Katılımcılar bağlam ile ilgisi olmayan bir hikâye içinde geçen kelimeleri hayatta kalma, taşınma veya hoşluk bağlamlarına göre derecelendirmişlerdir. Ardından bulundukları deney koşuluna göre bir grup katılımcı yanlış bilgi içeren bir hikâye okurken diğer grup katılımcı aynı hikâyeyi tekrar okumuştur. Deney 1'de denekler arası bir deney deseni kullanılmış ve katılımcıların doğru bilgiye ve olay sonrası yanlış bilgiye dair anıları hatırlama (Deney1A) veya tanıma (Deney 1B) testi ile ölçülmüştür. Deney 2'de bağlam için denek içi bir deney deseni kullanılarak, bağlamların birbirleriyle doğrudan karşılaştırılması sağlanmıştır. Deneyde katılımcıların doğru bilgiye ve olay sonrası yanlış bilgiye dair bellekleri hatırlama (Deney 2A) veya tanıma (Deney 2B) testi ile ölçülmüştür. Çalışmaya toplam 198 (Deney 1A=54, Deney 1B=48, Deney 2A=48, Deney 2B=48) üniversite öğrencisi katılmıştır. Araştırma sonucunda, herhangi bir bağlamda derecelendirilen kelimelerin derecelendirilmeyen kelimelere nazaran olay sonrası yanlış bilgiden daha az etkilendikleri görülmektedir. Ancak deneylerde kullanılan hayatta kalma, taşınma ve hoşluk bağlamları arasında ne doğru bilgiyi ne de olay sonrası yanlış bilgiyi hatırlama oranları bakımından bir fark ortaya çıkmamıştır. Doğru bilgiyi ve olay sonrası yanlış bilgiyi hatırlama oranları üzerinde bir hayatta kalma avantajı gözlenmemiştir. Sonuçlar hayatta kalma bağlamının olay sonrası yanlış bilgi yöntemiyle ortaya çıkan bellek yanılsamalarını azaltmak konusunda bir avantaj sağlamadığını göstermektedir.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi

Suggestions

Hayatta kalmaya dair bağlamın bellek yanılsamaları üzerindeki etkisi
Atalay, Bedin Nart; Mısırlısoy, Mine(2013)
Research on human memory has shown some encoding procedures to be better than others. Recent studies by Nairne et al. proposed that survival context might provide the best encoding conditions identified in human memory research. In this project, we investigated whether survival processing provides an advantage for source memory and whether it decreases suggestibility to misinformation. In addition, the predictions of the Source of Activation Confusion (SAC) model were compared with the experimental findings...
Olay Sonrası Yanlış Bilgi Paradigması: Yaşlanma ve Stresin Etkisi
Mısırlısoy, Mine (2014-06-01)
Modern bellek çalışmaları belleğimizde temsil edilen olayların, geçmişin birebir kopyası olmayıp, yeniden yapılandırıcı süreçlere dayandığı göstermektedir. Bu kapsamda, bireylerin hangi durumlarda bellek yanılsamalarına daha yatkın, hangi durumlarda ise daha dayanıklı oldukları ilgi görmüş bir araştırma konusudur. Loftus ve arkadaşları tarafından başlatılan araştırmalarda görgü tanıklığı durumlarında yanlış bilgiyle karşılaşma olasılığına dikkat çekilmiş ve olay sonrası bilginin bellek üzerindeki etkileri i...
Fast EEG based biometrics via mean curve length
Yahyaei, Reza; Özkurt, Tolga Esat; Department of Medical Informatics (2022-2-10)
Continuous biometrics using electroencephalography (EEG) has attracted noticeable amount of research for some time. Many state-of-the-art methods have been proposed and achieved satisfactory performances of more than 95 % in recognition rate. In particular, features based on spectral bands and functional connectivity have been preferred for their superior performance. Unlike majority of the previous research, this study chose to focus on the efficiency and ease of implementation. In this direction, we propo...
A Proposed ground motion and scaling procedure for structural systems
Ay, Bekir Özer; Akkar, Sinan; Department of Civil Engineering (2012)
This study presents a ground-motion selection and scaling procedure that preserves the inherent uncertainty in the modified recordings. The proposed procedure provides a set of scaled ground-motion records to be used in the response estimation of structural systems for a pre-defined earthquake hazard level. Given a relatively larger ground-motion dataset, the methodology constrains the selection and scaling of the accelerograms to the differences between individual records and corresponding estimations from...
Transcriptomic network analysis of brain aging and alzheimers disease
Parvizi, Poorya; Somel, Mehmet; Tunçbağ, Nurcan; Department of Biology (2017)
Multiple studies have investigated aging brain transcriptomes to identify for age-dependent expression changes and determine genes that may participate in age-related dysfunction. However, aging is a highly complex and heterogeneous process where multiple genes contribute at different levels depending on individuals’ environments and genotypes. Both this biological heterogeneity of aging, as well as technical biases and weaknesses inherent to transcriptome measurements, limit the information gained from a s...
Citation Formats
M. Mısırlısoy and N. B. Atalay, “Hayatta Kalma Bağlamının Bellek Yanılmaları Üzerindeki Etkisi The Effects of Survival Context on False Memories,” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, pp. 214–237, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=26sayi_id=2131.