Negatif ve Pozitif Duygu Durumlarının Sürücü Davranışları ile İlişkisi : Bir Alanyazın Derlemesi.

2019-11-17
Araç kullanma duygu durumlarından bağımsız düşünülemeyecek bir günlük aktivitedir; ancak, trafik alanyazınında duygu durumları ve araç kullanmanın bir arada çalışıldığı çok fazla araştırma bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra, var olan alanyazın bulguları tartışmalı sonuçlar içermektedir. Şimdiye kadar yürütülen aynı değişkenlerin çalışıldığı çalışmaların sonuçlarının tutarlılığının tartışmalı olması; duygu durumları ve sürücü davranışları arasındaki olası ilişkiyi daha doğru anlamlandırabilmek için literatürdeki ilgili çalışmaların incelenmesi gerekliliğini doğurmuştur. Bu temele dayanarak bu çalışmada, duygu durumları ve araç kullanma davranışları arasındaki olası ilişkileri araştıran çalışmaların sistematik incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem:Çalışmada öncelikle duygu durumları ile ilgili genel bilgiler sunulmuş, ardından negatif ve pozitif duygu durumlarının sürücü davranışları ile ilgili olan olası ilişkileri sistematik olarak ayrı ayrı incelenmiştir. Bu çalışmada duygulanım durumlarını tetikleyen faktörlerden ziyade direkt olarak duygulanım ve sürücü davranışları 20. Ulusal Psikoloji Kongresi: Biimlerin Kesişme Noktasında Psikoloji 475üstünde incelemeler yapılmıştır. Yapılan alanyazın derlemesi sonucunda çeşitli kriterler temelinde yapılan elemelerin ardından 19 makalenin sonuçlarına odaklanılmış, bu araştırmaların sonuçları gruplanmış ve sentezlenmiştir. Bulgular:Genel olarak alanyazının çok fazla tartışmalı bulgu içermesine rağmen, hem negatif hem de pozitif duygu durumlarının riskli ve dikkatsiz sürücü davranışları ile ilgili olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Tartışma:Bu çalışma sonucunda sunulan bulgu sentezleri, duygu durumları ve araç kullanma arasındaki genel ilişki mekanizmasının görülmesine yardımcı olmanın yanı sıra; alanyazındaki bulgu ve işleyiş karmaşıklığını çözmek için araştırmacıların gelecek çalışmalarda neler yapabileceği ile ilgili vurguları da barındırmaktadır. Bunlara ek olarak, bu çalışmanın sonuçları duygu düzenleme veya araç içi sürücü destek sistemleri gibi duygu durumlarının sürüşü negatif olarak etkileyebileceği durumlar için geliştirilebilecek müdahale tekniklerinin tasarlanmasında yardımcı olabilecek bilgiler içermektedir.
20. Ulusal Psikoloji Kongresi (15-17 Kasım 2018)

Suggestions

Cinsiyet Rolleri, Düşmanlık, Genel Öfke ve Sürücü Öfkesinin Genç Sürücülerin Sürücü Öfke İfadesine Etkisi
Öztürk, İbrahim (null; 2015-11-14)
Trafik ortamında sürücülerin yaşadıkları öfke duygusunu nasıl ifade ettiği hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliğini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu öfke birçok farklı şekilde ifade edilebilmektedir. Sürücülerin genel kişilik özellikleri, onların trafikte yaşadıkları öfke duygusunu ve bu duyguyu ifade etmeyi tercih ettikleri yolları şekillendirmekte önemli roller oynamaktadır. Bu çalışma kapsamında cinsiyet rolleri (erkeksilik/kadınsılık), düşmanlık, genel öfke ve sürücü öfkesinin sürü...
Trafik Güvenliği Bağlamında Dürtüsel Sürücülüğün Sürücü Öfke İfadesi ile İlişkisi
Öztürk, İbrahim; Öz, Bahar (2018-11-01)
Güvenlik, askerî güvenlik, ekonomik güvenlik gibi farklı boyutlarda ve bireysel, toplumsal seviye gibi farklı seviyelerde incelenebilen bir kavramdır. Trafik bağlamında güvenlik de farklı boyut ve seviyelerde kendini gösteren, günümüzde önemi azımsanan bir konu ve toplum sağlığı ve güvenliği problemidir. Bu durum, trafik ortamlarında suç sayılan veya suç oluşturma potansiyeline sahip davranış ve özelliklerin incelenmesinin önemini göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, bu özellikler arasında yer alan dürtüsel...
Genç Sürücülerde Sürücü Becerileri ve Sürücü Davranışları Arasındaki İlişki
Öztürk, İbrahim; Özkan, Türker (2018-10-01)
Karayolu trafik kazaları dünya genelinde tüm yaş grupları, özellikle genç sürücüler, için önde gelen halk sağlığı problemlerinden biridir. Sürücü davranışları ve sürücü becerileri kazaya etki eden önemli insan faktörlerindendir. Özellikle sürücü davranışları ve sürücü becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi trafik ortamındaki insan faktörlerinin doğası ile ilgili detaylı bilgi sunmaktadır. Bu çalışmada, genç sürücülerde sürücü davranışları ve sürücü becerileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çal...
Dinamik Postürografi Cihazının Denge Bozukluğu Üzerindeki Etkileri
Sümbül, Ezgi; Demir, Garip Utku; Tönük, Ergin (2016-10-23)
Denge günlük yaşam için zorunlu bir yetenektir ve vücudun çevreye göre pozisyonu açısından edinilen duyusal periferal bilginin entegrasyonuna dayanan karmaşık bir sistemdir. Bu karmaşık sistemi koordine eden görsel, vestibüler ve somatosensör sistemlerin herhangi birinde ortaya çıkan patolojiler denge bozukluğu ile sonuçlanır. Günümüzde denge bozukluğunun rehabilitasyonunda dinamik postürografi cihazları kullanılmaktadır. Söz konusu dinamik postürografi cihazları sagital, frontal ve horizontal düzlemlerde h...
Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Yazılı Anlatımlarının Değerlendirilmesi
ULUSOY, MUSTAFA; Altun, Dilek (2018-12-01)
Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının yansıtıcı yazılı günlüklerinin değerlendirilmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara'da bulunan bir devlet üniversitesinin Pedagojik Formasyon kursunda öğrenim gören 70 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada öğretmen adaylarından Eğitim Bilimine Giriş dersindeki notlarını dört başlık altında yazmaları istenmiştir. On dört haftalık süreç boyunca 900 yansıtıcı günlük yazılmış ve içerdikleri düşüncenin düzeyini belirlemek için analiz edilerek sınıflandırılmışla...
Citation Formats
D. Azık Özkan and B. Öz, “Negatif ve Pozitif Duygu Durumlarının Sürücü Davranışları ile İlişkisi : Bir Alanyazın Derlemesi.,” TED Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 2019, p. 474, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.psikolog.org.tr/tr/?Publications=7id=2089Lang=.