Cinsiyet Rolleri, Düşmanlık, Genel Öfke ve Sürücü Öfkesinin Genç Sürücülerin Sürücü Öfke İfadesine Etkisi

2015-11-14
Trafik ortamında sürücülerin yaşadıkları öfke duygusunu nasıl ifade ettiği hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliğini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu öfke birçok farklı şekilde ifade edilebilmektedir. Sürücülerin genel kişilik özellikleri, onların trafikte yaşadıkları öfke duygusunu ve bu duyguyu ifade etmeyi tercih ettikleri yolları şekillendirmekte önemli roller oynamaktadır. Bu çalışma kapsamında cinsiyet rolleri (erkeksilik/kadınsılık), düşmanlık, genel öfke ve sürücü öfkesinin sürücülerin sürücü öfkesini ifade etme şekilleri ile ilişkisi araştırılmaktadır. Değişkenler arasındaki ilişkiler, ilişkilerin yönü ve etkilerine göre değerlendirilerek kuramsal bağlamda açıklanmaktadır. Çalışmaya 261 ehliyet sahibi üniversite öğrencisi sürücü katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 21.64’tür ve %50.6’sı erkek sürücüdür. Katılımcılar uygun örnekleme yöntemi kullanılarak bulunmuş ve çalışma internet üzerinden anket uygulaması yapılarak tamamlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda kadınsı cinsiyet özelliği ile öfkenin sözel, bedensel veya araçla ifade edilmesi boyutları arasında anlamlı negatif yönde, ve öfkenin uyum sağlayıcı/yapıcı ifade edilmesi boyutu arasında anlamlı pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Düşmanlık ve genel öfke kişilik özellikleri ile sürücü öfkesi, öfkenin sözel, bedensel, veya araçla ifade edilmesi boyutları arasında anlamlı pozitif yönde, uyum sağlayıcı/yapıcı ifade edilmesi ile anlamlı negatif yönde bir ilişki bulunmuştur. Yapılan regresyon analizleri sonucunda öfkenin sözel ifade edilmesi boyutundaki varyans düşmanlık, genel öfke ve sürücü öfkesi boyutları ile önemli bir ölçüde açıklanmaktadır. Erkeksilik, kadınsılık, düşmanlık, genel öfke ve sürücü öfkesi öfkenin bedensel ifade edilmesinde varyansı anlamlı ölçüde açıklamaktadır. Aynı şekilde cinsiyet rolleri, genel öfke ve sürücü öfkesi öfkenin araçla ifadesi boyutunu anlamlı ölçüde açıklamaktadır. Son olarak, erkeksilik, kadınsılık ve sürücü öfkesi öfkenin uyum sağlayıcı/yapıcı ifade edilmesi boyutu anlamlı oranda açıklamaktadır. Çalışma sonucunda cinsiyet rollerinin ve kişilik özelliklerinin genç sürücülerin sürücü öfkelerini ifade etme şekillerini önemli ölçüde etkilediği bulunmuştur. Düşmanlık ve genel öfke halinin sürücü öfkesini ve bu öfkenin ifade şekilleri üzerinde etkilerinden dolayı trafik güvenliğini olumsuz anlamda etkilediği söylenilebilir. Ayrıca kadınsı cinsiyet özelliğinin sürücü öfkesinin uyum sağlayıcı/yapıcı şekilde ifade edilmesini arttıracağı için trafik ve yol güvenliğine olumlu katkı yapacağı ifade edilebilir. Anahtar kelimeler: Trafik güvenliği, sürücü davranışları, sürücü öfkesi, cinsiyet rolleri

Suggestions

Trafik Güvenliği Bağlamında Dürtüsel Sürücülüğün Sürücü Öfke İfadesi ile İlişkisi
Öztürk, İbrahim; Öz, Bahar (2018-11-01)
Güvenlik, askerî güvenlik, ekonomik güvenlik gibi farklı boyutlarda ve bireysel, toplumsal seviye gibi farklı seviyelerde incelenebilen bir kavramdır. Trafik bağlamında güvenlik de farklı boyut ve seviyelerde kendini gösteren, günümüzde önemi azımsanan bir konu ve toplum sağlığı ve güvenliği problemidir. Bu durum, trafik ortamlarında suç sayılan veya suç oluşturma potansiyeline sahip davranış ve özelliklerin incelenmesinin önemini göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, bu özellikler arasında yer alan dürtüsel...
Cinsiyet Yanlı Algıların İş Davranışlarının Rol İçi veya Rol Ötesi Olarak Tanımlanmasına Etkileri
Acar, Feride Pınar (Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2015-03-01)
Bu çalışmanın amacı iş davranışlarının rol içi veya rol ötesi olarak algılanmasının çalışanın cinsiyeti ve görevinin cinsiyet tipine bağlı olarak değişip değişmeyeceğini incelemektir. Zorunlu ve gönüllü iş davranışları tanımının bir çalışandan diğerine farklılık göstermesi, cinsiyet ön yargılı sonuçlar doğuracaktır. Bu çalışmada, görevin cinsiyet tipinin özgecilik davranışının zorunlu/gönüllü algılanmasını etkilediği saptanmıştır. Kadınsı tip görevi olan çalışanlar için özgeciliğin, erkeksi tip işi olanlara...
Genç Sürücülerde Sürücü Becerileri ve Sürücü Davranışları Arasındaki İlişki
Öztürk, İbrahim; Özkan, Türker (2018-10-01)
Karayolu trafik kazaları dünya genelinde tüm yaş grupları, özellikle genç sürücüler, için önde gelen halk sağlığı problemlerinden biridir. Sürücü davranışları ve sürücü becerileri kazaya etki eden önemli insan faktörlerindendir. Özellikle sürücü davranışları ve sürücü becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi trafik ortamındaki insan faktörlerinin doğası ile ilgili detaylı bilgi sunmaktadır. Bu çalışmada, genç sürücülerde sürücü davranışları ve sürücü becerileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çal...
Negatif ve Pozitif Duygu Durumlarının Sürücü Davranışları ile İlişkisi : Bir Alanyazın Derlemesi.
Azık Özkan, Derya; Öz, Bahar (2019-11-17)
Araç kullanma duygu durumlarından bağımsız düşünülemeyecek bir günlük aktivitedir; ancak, trafik alanyazınında duygu durumları ve araç kullanmanın bir arada çalışıldığı çok fazla araştırma bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra, var olan alanyazın bulguları tartışmalı sonuçlar içermektedir. Şimdiye kadar yürütülen aynı değişkenlerin çalışıldığı çalışmaların sonuçlarının tutarlılığının tartışmalı olması; duygu durumları ve sürücü davranışları arasındaki olası ilişkiyi daha doğr...
Yolda öfke ifadesi : Sürücü dürtüselliği ve cinsiyet rolleri
Öztürk, İbrahim; Öztürk, İbrahim; Öz, Bahar (2016-09-07)
Trafik kazaları, özellikle genç sürücüler için tüm dünyada ve Türkiye’de önemli bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmaktadır (Dünya Sağlık Örgütü, 2015). Dürtüsellik ve cinsiyet roller sürücü davranışlarını etkileyen ve şekillendiren önemli faktörlerdendir. Dürtüselliğin sürücü davranışlarına etkilerine bakıldığında farklı türlerdeki dürtüsellik özelliklerinin sürücü davranışlarını farklı açılarda olumsuz olarak etkilediği bulunmuştur. Ancak yapılan bu çalışmaların çoğu dürtüselliği genel bir yapıda ele...
Citation Formats
İ. Öztürk, “Cinsiyet Rolleri, Düşmanlık, Genel Öfke ve Sürücü Öfkesinin Genç Sürücülerin Sürücü Öfke İfadesine Etkisi,” 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi(2015), 2015, vol. 2, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80289.