Genç Sürücülerde Sürücü Becerileri ve Sürücü Davranışları Arasındaki İlişki

Download
2018-10-01
Karayolu trafik kazaları dünya genelinde tüm yaş grupları, özellikle genç sürücüler, için önde gelen halk sağlığı problemlerinden biridir. Sürücü davranışları ve sürücü becerileri kazaya etki eden önemli insan faktörlerindendir. Özellikle sürücü davranışları ve sürücü becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi trafik ortamındaki insan faktörlerinin doğası ile ilgili detaylı bilgi sunmaktadır. Bu çalışmada, genç sürücülerde sürücü davranışları ve sürücü becerileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma kapsamında sürücü becerileri özbildirim yöntemi kullanılarak sürücü davranışları hem özbildirim hem de sürüş simülatörü kullanılarak ölçülmüştür. Sonuçlar algısal-motor becerilerin, ihlaller ve sürüş simülatöründeki farklı yollardaki hız davranışıyla pozitif ilişkili olduğunu gösterirken; güvenlik becerilerinde bu ilişkinin negatif olduğunu göstermiştir. Yapılan aşamalı regresyon analizlerine göre, güvenlik becerileri ihlalleri ve hız davranışlarını negatif olarak yordamaktadır. Ayrıca, hem algısal-motor hem de güvenlik becerileri olumlu sürücü davranışlarını pozitif olarak yordamıştır. Çalışma kapsamında alanyazında ilk defa sürücü becerileri ve sürücü davranışları arasındaki ilişki hem özbildirim hem de sürüş simülatörü kullanılarak Türkiye’de genç sürücü örnekleminde çalışılmıştır. Sonuçlar genç sürücülerde sürücü davranışları ve sürücü becerileri arasındaki ilişki açısından detaylı bilgi sunmaktadır.
Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi

Suggestions

Cinsiyet Rolleri, Düşmanlık, Genel Öfke ve Sürücü Öfkesinin Genç Sürücülerin Sürücü Öfke İfadesine Etkisi
Öztürk, İbrahim (null; 2015-11-14)
Trafik ortamında sürücülerin yaşadıkları öfke duygusunu nasıl ifade ettiği hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliğini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu öfke birçok farklı şekilde ifade edilebilmektedir. Sürücülerin genel kişilik özellikleri, onların trafikte yaşadıkları öfke duygusunu ve bu duyguyu ifade etmeyi tercih ettikleri yolları şekillendirmekte önemli roller oynamaktadır. Bu çalışma kapsamında cinsiyet rolleri (erkeksilik/kadınsılık), düşmanlık, genel öfke ve sürücü öfkesinin sürü...
Trafik Güvenliği Bağlamında Dürtüsel Sürücülüğün Sürücü Öfke İfadesi ile İlişkisi
Öztürk, İbrahim; Öz, Bahar (2018-11-01)
Güvenlik, askerî güvenlik, ekonomik güvenlik gibi farklı boyutlarda ve bireysel, toplumsal seviye gibi farklı seviyelerde incelenebilen bir kavramdır. Trafik bağlamında güvenlik de farklı boyut ve seviyelerde kendini gösteren, günümüzde önemi azımsanan bir konu ve toplum sağlığı ve güvenliği problemidir. Bu durum, trafik ortamlarında suç sayılan veya suç oluşturma potansiyeline sahip davranış ve özelliklerin incelenmesinin önemini göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, bu özellikler arasında yer alan dürtüsel...
Genç Sürücülerde Öfke Deneyimleri: Bir Nitel Analiz Çalışması
Ergin, Uluğhan; Fındık, Gizem; Öz, Bahar (2020-04-01)
İnsan faktörünü de içerisinde barındıran trafik sistemi, sürücülerin gerek yaşadıkları tehlikeleri olaylarla gerekse diğer yol kullanıcılarıyla olan etkileşimleriyle öfke duygusunu deneyimleyebildikleri açık bir sistemdir. Özellikle genç sürücü grubunda daha yaygın gözlemlenebilen bu öfke durumu, risk algısından sapkın sürücülüğe kadar birçok değişken üzerinde belirleyici rol oynamaktadır. Bu araştırmanın temel hedefi, genç sürücü grubunun trafikte yaşadığı olaylar sonucunda hissettiği öfkeyi derinlemes...
Kullanılan Araç Segmenti ile Sürücü Davranışı/Sürüş Yeteneği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Yüzer, Günay Emel; Azık, Derya; Öz, Bahar; Yüce, Ayşe Nur (2020-10-01)
Karayolu güvenliği, yol kullanıcıları, araçlar ve çevre ile ilgili birçok faktöre ve bu faktörlerin birbirleri ile olan ilişkilerine bağlıdır. En çok göz önünde olan yol kullanıcılarının sürücüler olması sebebiyle, trafik güvenliği araştırmalarında genel olarak sürücü davranışları odak noktası olarak alınmaktadır. Trafik ortamında kişilerden ve kişilik özelliklerinden ayrı olarak, sürücü davranışlarını şekillendiren birçok etmen mevcuttur. Örneğin, bir aracın kapasitesi sürücülerin trafikte ihlal ve/veya ha...
Yaşlı Sürücülerin Trafik Ortamlarındaki Yaşantıları: Sorunlar, Çözümler ve Yaşam Kalitesine Yansımalar Temelli Bir Nitel Çalışma
Fındık, Gizem; Öz, Bahar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2021-2-23)
Türkiye’deki yaşlı nüfusun artışı, sürücülüğün yaşlı bireyler için ehemmiyeti ve yaşlıların trafikteki karakteristik özellikleri birlikte düşünüldüğünde, sözü edilen grup için sorun teşkil eden durumların belirlenmesi ve çözüme kavuşturulması gerekliliği, bu durumun yaşlıların yaşam kalitesi açısından önemi ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle mevcut çalışma, nitel araştırma yöntemlerini kullanarak yaşlı kimselere göre trafikte problem yaratan noktaları belirlemeyi ve bu noktalara yaşlı perspektifinden çözüm ön...
Citation Formats
İ. Öztürk and T. Özkan, “Genç Sürücülerde Sürücü Becerileri ve Sürücü Davranışları Arasındaki İlişki,” Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi, pp. 1–15, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78664.