Oğul Robot Sistemleri için Basit Bir Görüntüleme Sistemi Tasarımı

2006-11-08
Bu bildiride, oğul robot sistemleri için tasarlanmış¸ gezer robotların üzerine yerleştirilmiş küresel bir ayna ve bu aynayı gören bir kamera yardımıyla 360 derecelik görüntü verisi almaya dayanan bir görüntüleme sistemi anlatılmıştır. Oğul robotların davranışlarında kararlı olabilmeleri, görüntüleme sisteminin hızlı ve kararlı bir biçimde çevreyi algılayabilmesine bağlıdır. Sonuçlar sistemin kendinden beklenen hıza ulaşabildiğini (saniyede 12 güncelleme) ve çevrenin anlık değişimlerinden olumsuz etkilenmediğini göstermektedir. Görüntüleme sisteminin oğul robotların kümelenme davranışı sırasındaki başarısı ve bunu sağlayan etmenler tartışılmıştır.

Suggestions

Öğrenciler İçin Meslek Grup Rehberliği Programı ve Programın Etkisi Üzerine Bir Çalışma
Kağnıcı, Dilek Yelda; Demir, Ayhan Gürbüz (2004-01-01)
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencileri için geliştirilmiş olan mesleki grup rehberliği programını tanıtmak ve bu programın öğrencilerin mesleki yönden kendini tanımalarına etkisini deneysel bir yöntemle sınamaktır. Araştırmanın grup uygulaması Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinden araştırmaya katılmaya gönüllü 10 (5 kız, 5 erkek) öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Bulgular, öğrencilerin Mesleki Olgunluk Envanteri'nin Kendini Tanıma Testi’nden elde ettikleri son-test puanlarında anlamlı düzeyde bir...
Ödünç kentsel mekanlar: Bir meydan çözümlemesi, Viyana Belediye Meydanı (Wiener Rathausplatz)
Basa, İnci (2018-01-01)
Bu makale “ödünç mekan” kavramını, kentsel açık alanları ‘olasılıklar ortamına’ dönüştüren bir mekanizma olarak tartışmakta ve bu anlayışla Viyana Belediye Meydanı’nı (Wiener Rathausplatz) farklı pratiklere olanaklar sunan bir ödünç mekan olarak teşhis edip çözümlemeyi hedeflemektedir. Buradaki özgün katkı, bu mekanizmanın, kentlerin karmaşık yapısını anlamakta kullanılagelen ‘toplumsal süreçler’ ve ‘mekansal biçimlenme’ ikilisi arasında bir dilsel çeviri olarak betimlenmesi ve bunun söz konusu kamusal meka...
Öğrenme rotaları temelli öğretimde öğretmen adaylarının matematiksel alan bilgilerini yeniden yapılandırmaları
Yılmaz, Zuhal; Haser, Çiğdem (2018-01-01)
Çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının eşpaylaşım konusu ile ilgili matematiksel alan bilgilerini (MAB) öğrenme rotaları temelli bir öğretim ortamında nasıl yeniden yapılandırdıklarını incelemektir. Bu bağlamda dokuz öğretmen adayı ile bir öğretim deneyi eşpaylaşım öğrenme rotası kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bulguları, adayların mevcut kavram yanılgı ve hatalarını düzelttiklerini ve bu yanılgı ve hataların altında yatan sebepleri açığa çıkardıklarını ortaya koymaktadır. Aynı zamanda, ...
Öğrenme Güçlüğünde Teknoloji Kullanımı Üzerine Sistematik Bir İnceleme
Doğan, Sibel; Delialioğlu, Ömer (2020-09-01)
Bu çalışma, öğrenme güçlüğü (ÖG) olan bireyleri desteklemek için teknolojiyi kullanma konusundaki araştırmaçalışmalarının sistematik bir alanyazın taramasıdır. Çalışmanın amacı; (1) öğrenme güçlüğünde teknolojiyikullanan makalelerin demografik ve yöntemsel özelliklerini belirlemek, (2) makalelerde geliştirilmek istenenbecerileri ve bu becerileri geliştirmek için kullanılan teknolojileri belirlemek, (3)kullanılan teknolojilerin öğrenmegüçlüğü yaşayan öğrencilerin performanslarını nasıl etkilediği ve (4) öğre...
Göz İzleme Temelli ve Ebeveyn Aracılı Ortak Dikkat Becerileri Erken Müdahale Programının OSB’li Çocukların Sosyal İletişim Becerileri Üzerine Etkisi
Özdemir, Selda; İşeri, Elvan; Büyüköztürk, Şener; Çağıltay, Kürşat; Özdemir, Suat(2018)
Bu araştırma projesinin birinci temel amacı OSB tanısı almış çocukların göz izleme beceriniinceleyerek OSB li çocuklarda gözlemlenen sıra dışı göz izleme örüntülerini saptamak veOSB li çocukların ortak dikkat becerilerini geliştirmeye yönelik bilgisayar aracılı bir erkeneğitim programı oluşturmaktır. Proje kapsamında araştırmanın birinci amacına yönelik olarakOSB li çocuklar (n=60) ve normal gelişim gösteren (NG li) çocuklardan (n=60) elde edilengöz izleme verileri içerisinde açıkça görülemeyen gizli kalmış...
Citation Formats
H. Çelikkanat, A. E. Turgut, E. Şahin, and A. B. Koku, “Oğul Robot Sistemleri için Basit Bir Görüntüleme Sistemi Tasarımı,” presented at the Türk Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (TOK06) (6 - 8 Kasım 2006), Ankara, Turkey, 2006, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71917.