Öğrenciler İçin Meslek Grup Rehberliği Programı ve Programın Etkisi Üzerine Bir Çalışma

2004-01-01
Kağnıcı, Dilek Yelda
Demir, Ayhan Gürbüz
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencileri için geliştirilmiş olan mesleki grup rehberliği programını tanıtmak ve bu programın öğrencilerin mesleki yönden kendini tanımalarına etkisini deneysel bir yöntemle sınamaktır. Araştırmanın grup uygulaması Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinden araştırmaya katılmaya gönüllü 10 (5 kız, 5 erkek) öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Bulgular, öğrencilerin Mesleki Olgunluk Envanteri'nin Kendini Tanıma Testi’nden elde ettikleri son-test puanlarında anlamlı düzeyde bir artış olduğunu göstermiştir.
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

Suggestions

Öğretmen Adaylarının STEM (FTMM) Konularının Öğretimine Yönelik İnanç ve Görüşlerinin İncelenmesi
Öztürk, Nilay; Yılmaz Tüzün, Özgül; Çakır Yıldırım, Birgül (2019-12-01)
Bu çalışmanın amacı STEM etkinliklerini merkeze alan bir laboratuvar dersi kapsamında öğretmen adaylarının STEM konularının öğretimine yönelik inanç ve görüşlerinin incelenmesidir. Vaka incelemesi araştırma deseni kullanılan bu çalışmada, belirtilen dersi alan 18 öğretmen adayına STEM’in doğası ve fen öğretiminde kullanımı ile ilgili öğretim yapılmış ve sonrasında öğretmen adayları gruplar halinde STEM etkinlikleri geliştirip bu etkinlikleri sınıf ortamında uygulamışlardır. Çalışmada kullanılan veri toplama...
Instructors' reasons for participating in a professional development program and the nature of teacher interaction: a case study in a Turkish preparatory school
Dewan Türüdü, Aylin Selin.; Gürbüz, Nurdan Özbek,; Department of English Language Teaching (2020)
The aim of this study was to explore teacher interaction in an in-house professional development (PD) program by examining the reasons instructors join the program and the perceived contributions of such a program. To this end, sociocultural discourse analysis (SCDA) was used to investigate different interactional features that lead to increased learning opportunities. The participants of the study were 14 teachers working at the English language school of a private university in Turkey. Data was collected ...
Implementation of life sciences from the perspectives of students: Creative drama as a qualitative data collection method
Taneri, Pervin Oya; Engin Demir, Cennet (2013-01-01)
The aim of this study is to examine the perceptions of students on the implementation of life sciences curriculum through using creative drama sessions. Eighty seven 2nd and 3rd grade students from an elementary school in one of the districts of Ankara participated in the study. Data were collected through employing four different creative drama methods: (a) letters, (b) drawings, (c) improvisations, and (d) still images of students. Content analysis was used to analyze the qualitative data collected in dra...
Öğrenci gözüyle hayat bilgisi dersinin işlenişi: Bir nitel araştırma yöntemi olarak yaratıcı drama
Taneri, Pervin Oya; Engin Demir, Cennet (Elementary Education Online, 2013-01-01)
Bu nitel çalışmada hayat bilgisi derslerinin işlenişinin öğrenci gözüyle yaratıcı drama oturumları kullanılarak incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya Ankara’nın bir beldesinden bir ilköğretim okulundan 2. ve 3. sınıflardan 87 öğrenci katılmıştır. Veriler dört farklı yaratıcı drama yöntemiyle; öğrencilerin (a) mektupları, (b) çizimleri, (c), doğaçlamaları ve (d) donuk imgeleri ile toplanmıştır. Drama oturumlarında elde edilen nitel veriler içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Araştırmanın bulguları hayat b...
Facilities, challenges and contributions of faculty development program from the perspectives of students and graduates : the case of METU
Erdoğan, Melek; Engin Demir, Cennet; Department of Educational Sciences (2013)
The purpose of this study was to investigate perceptions of Faculty Development Program (FDP) students and graduates on academic and sociocultural contributions and economic facilities of FDP as well as the problems encountered in the program. Data were gathered through using “The Questionnaire for Identifying Perceptions of FDP Graduates/Students on Faculty Development Program” developed by the researcher. The sample consisted of 203 FDP students and 135 FDP graduates. Statistical program, SPSS, was used t...
Citation Formats
D. Y. Kağnıcı and A. G. Demir, “Öğrenciler İçin Meslek Grup Rehberliği Programı ve Programın Etkisi Üzerine Bir Çalışma,” Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, pp. 27–34, 2004, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83031.