K bentonit seviyeleri içeren Devoniyen Karbonifer karbonat istiflerinin mikrofasiyesi ve çökelme ortamlarının karşılaştırılması

2016-04-16
Yılmaz, İsmail Ömer
Göncüoğlu, Mehmet Cemal
Ünlüce, Özge
Okuyucu, Cengiz
Bu çalışmada Bartın ve Zonguldak civarlarında tefra seviyeleri içeren Devoniyen-Karbonifer yaşlı Yılanlı formasyonunda Gavurpınarı, Yılanlı Burnu ve Gökgöl tüneli olarak tanımlanan üç lokasyonda stratigrafik kesit ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Bartın kuzeybatısında Bartın çayı kuzeydoğusunda yer alan Gavurpınarı mevkiinde gerçekleştirilen ölçülü kesitte gözlenen mikrofasiyes tipleri daha çok stromatolitli dolomitik kireçtaşı, ostrakotlu, pelloitli mikritik kireçtaşı, ostrakotlu killi kireçtaşı, ostrakot, pelloit ve intraklast içeren mikritik kireçtaşlarıdır. Karbonat kayaçlarında killi ve mikritik matriksli deforme olmuş polijenik karbonat breşleri de belirlenmiş olup, breşler içerisinde pirit içeren mikritik kireçtaşları ve yarı yuvarlaklaşmış kalsit taneleri gözlenmiştir. Ayrıca çamurtaşı/altere olmuş tüf fasiyesi de incelenmiş olup, bu litolojilerde zirkon ve muskovit minerallerine rastlanmıştır. Gavurpınarı kesitinin yaklaşık 1 km batısında konumlanan Yılanlı Burnu kesiti boyunca ise daha çok dolomit taşları egemendir. Bunlar arasında dolomitleşmiş stromatolit, bivalv parçaları içeren dolomit taşı, pelloitli dolomit taşı, gözenekleri petrol ve/veya organik madde ile dolmuş dolomit taşı, sadil dolomit minerali içeren dolomit taşı, ostrakot içeren killi kireçtaşı/ marn fasiyesleri dikkat çekmektedir. Gerek arazi gözlemleri ve gerekse mikrofasiyes incelemeleri sonucunda bu istiflerin çökelme ortamının oldukça sığ platform içi ortam olduğu düşünülmektedir. Zonguldak ilinin yaklaşık 10 km güneydoğusunda Gökgöl tüneli civarında ölçülen Erken Karbonifer yaşlı ölçülü kesit boyunca, yüksek enerji fasiyeslerinin varlığı dikkat çekmektedir. Kireçtaşları mikrofasiyesleri genellikle; ostrakotlu çamurtaşı/vaketaşı,bentik foraminifer içeren istiftaşı/vaketaşı, stromatolitli bağlamtaşı, ooidli/oncoidli tanetaşı/istiftaşı, intraklastlı istiftaşı/tanetaşı, pelletli tanetaşı/istiftaşı fasiyeslerinden oluşmaktadır. Karbonifer istifinin çökelme ortamı olarak istifin bu kesiminde mikrofasiyes ve arazi gözlem sonuçlarına göre sığ geri rampa türü platforma geçiş özelliğindedir. Ölçülen her üç istif içerisinde volkanik kökenli K-bentonit seviyeleri bulunmaktadır. Bu seviyelerin varlığı karbonat çökelme ortamının aynı zamanda bu litolojideki malzemenin istif içerisinde korunmasına olanak sağladığını göstermektedir. Yılanlı Burnu ve Gavurpınarı istiflerindeki K- bentonitler başlıca illit içermekte olup, yüksek diyajenetik kristalinite verleri sunmaktadır. Gökgöl tüneli istifinde ise K-bentonitler karışık katmanlı illit-smektit mineralleri ile temsil edilmekte ve diğer kesitlere göre daha düşük diyajenez koşullarını yansıtmaktadır.
69. TJK. Nisan 2016, (11 - 16 Nisan 2016)

Suggestions

Performance comparison of brbfs designed using different response modification factors
Güner, Tuğberk; Topkaya, Cem; Department of Civil Engineering (2020-9)
In this study, buckling restrained braced frames (BRBFs) designed with various response modification factors were examined by numerical analysis and their performances were compared using the next-generation performance assessment approach. Three, six, and nine-story archetypes (low to medium-rise) with response modification factors in the range of 1 to 8 were designed using ASCE7-16, AISC 341-16, and AISC 360-16 specifications. A total of 24 archetypes were analyzed using nonlinear dynamic analysis procedu...
Alternatif soğurucu katman olarak SnSexTe(1-x) ince film yapısının üretimi ve özelliklerinin araştırılması
Parlak, Mehmet; Erçelebi, Ayşe Çiğdem; Terlemezoğlu, Makbule(2018-12-31)
Bu çalışmada, SnSexTe(1-x) ince film yapısı cam altaşlar üzerine Sn, Se ve Te elementel kaynaklar kullanılarak belli bir sıra ile ısısal buharlaştırılarak katmanlı şekilde büyütülecektir. Bu üretim parametreleri, üçlü yapının ikili bileşenleri olarak SnSe ve SnTe ince filmlerinin üretimlerinin optimizasyonu ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi ile belirlenecektir. Öncelikle, oda sıcaklığında üretimi yapılacak olan SnSexTe(1-x) ince filminin, X-ışınları difraksiyonu (XRD) ile kristal yapı özellikleri ve y...
Batı Türkiye’de Kozak Plütonu’nun Yaşı ve Tektonik Önemi
Bozkurt, Erdin; Tokay, Bülent(2017-12-31)
Oligo-Miyosen granitik plütonları Batı Türkiye’nin önemli kaya toplulukları arasında yeralırken, özellikle Neotetis Okyanusu’nun kapanmasını takip eden süreçte bölgede etkin olan genişlemeli tektonizmanın başlangıç yaşı, kökeni ve evrimine ışık tutacak niteliktedirler. Granitik kayalardan ayıklanan zirkonlarda LA-SF-ICP-MS yöntemi ile U-Pb, biyotit, hornblend ±ortoklaz gibi minerallerde ise Ar-Ar izotop çalışmaları kaya topluluklarının kristalleşme ve soğuma yaşlarını ortaya konması amacına yönelik olarak s...
Türk Linyitlerinin Çeşitli Biyokütleler ve Atık Manyezit Tozu ile Pulverize Yanma Özelliklerinin Düşey Borulu Fırında İncelenmesi
Kazanç Özerinç, Feyza(2018)
Bu projede, düsey borulu fırın kullanılarak iki adet biyokütle (zeytin kalıntısı ve bademkabugu) ile Türk linyitinin birlikte yakılmasının yanma verimliliginin artırılması ve gerekliverilerin endüstriye saglanması amaçlanmıstır. Partikül büyüklügünün etkisini arastırmak içinyakıtlar farklı boyut aralıklarına ögütülmüstür ve yakıtlar arasındaki etkilesimleri analiz etmekiçin farklı biyokütle / kömür oranlarında mekanik olarak karıstırılmıslardır. Düsey borulu fırındeneyleri yüksek sıcaklık (1000 ºC), yüksek ...
Yazılı Sözcük Üretiminde Dillerarası ve Biçimbilimsel Faktörlerin Etkisi
Kırkıcı, Bilal(2020-01-15)
Bu proje tipolojik ve biçimbilimsel olarak oldukça farklı Türkçe anadil (D1) ve İngilizce ikinci dilde (D2), yazılı sözcük üretimi esnasında merkezi dilsel işlemleme ve çevresel motor süreçler arasındaki ilişkinin aşamalı mı yoksa bağlantılı-basamaklı mı olduğunu ve bu ilişkiyi etkileyen biçimbilimsel faktörleri incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın D1 Türkçe bölümünde 30, D2 İngilizce bölümünde ise 40 katılımcı bir çevrimiçi yazılı resim adlandırma görevine katılmıştır. Katılımcılara Türkçe deneyde 64...
Citation Formats
İ. Ö. Yılmaz, M. C. Göncüoğlu, Ö. Ünlüce, and C. Okuyucu, “K bentonit seviyeleri içeren Devoniyen Karbonifer karbonat istiflerinin mikrofasiyesi ve çökelme ortamlarının karşılaştırılması ,” presented at the 69. TJK. Nisan 2016, (11 - 16 Nisan 2016), Zonguldak, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72296.