Buharlı methanol reformlama Reaksiyoundan Silika Aerojel Destekli Katalizör ile hidrojen Üretimi

2018-09-03
Değirmencioğlu, Pınar
Sezgi, Naime Aslı
Doğu, Timur
Giderek azalmakta olan fosil yakıtlar ve bunların çevrede yol açtığı problemler düşünülerek son yıllarda artan nüfusun da ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik fosil olmayan temiz enerji kaynağı arayışı öne çıkmaktadır. Karbon içermeyen yapısı ve temiz yanma özellikleri sayesinde hidrojen, petrol gibi fosil yakıtlara çevre dostu bir alternatiftir. CO içermeyen hidrojen, PEM yakıt hücresine beslenebilecek potansiyele sahiptir ve düşük sıcaklıkta gerçekleştirilen buharlı metanol reformlama reaksiyonuyla çok az CO içeren hidrojence zengin gaz üretilebilmektedir. İstenmeyen ürün oluşumunu azaltacak ve düşük sıcaklıkta yüksek aktivite gösterebilecek katalizör üretimi için araştırmalar devam etmektedir. Silika aerojel yüksek yüzey alanı ve yüksek gözenekliliğiyle katalizör desteği olarak kullanımı dikkat çeken bir mezo gözenekli malzemedir. Bu çalışmada kararlı yapıda ve hidrojen seçiciliği, metanol dönüşümü yüksek silika aerojel destekli bakır yüklü katalizörler sol-jel yöntemiyle sentezlenerek ıslak emdirme yoluyla yapısına bakır yüklenmiş ve katalizörler reaksiyonda test edilmiştir. Çalışma kapsamında kalsinasyon gazı ve sıcaklığının, metal yüzdesinin, reaksiyon sıcaklığının ve adsorban kullanımının hidrojen üretimine etkileri incelenmiştir. Sentezlenen tüm katalizörlerde Tip IV izotermi görülmüştür. Kalsinasyon sıcaklığı ve gazının katalizör özelliklerini etkilediği gözlemlenmiştir. Yapılan deneyler sonucunda optimum kalsinasyon sıcaklığının 700°C, kalsinasyon gazının hava/Ar olduğu bulunmuştur. Methanol reformlama reaksiyonunda en yüksek aktiviteyi 15Cu-SA Hava/Ar 700 katalizörü, 280°C’de ortalama 2,75 hidrojen verimi, %92,1 ortalama metanol dönüşümü ve %3,6 kok oluşumu ile vermiştir. Buharlı metanol reformlama reaksiyonunda yan ürün CO2’nin tutulup çıkış gazının saflaştırılması için Hidrotalsit kullanılmış ve hidrotalsitin 55 dk CO2’yi tuttuğu görülmüştür.
UKMK 13, (2018)

Suggestions

Azotlu gübre yıkanması nedeniyle yeraltı suyu kaynaklarındaki kirlenme miktarının matematik modellerle belirlenmesi
Özenirler, Günal; Ünlü, Kahraman; İlbeyi, Adem; Üstün, Haluk(1996)
Türkiye'de tarımın yoğun olduğu yörelerde yanlış ve aşırı azotlu gübre kullanımının yeraltı suyu (YAS) kaynaklarında önemli miktarlarda kirlenmeye yol açtığı bilinmektedir. Bu raporda, $^{15}N$ ile yapılan saha çalışmalarından elde edilen verilere dayanarak ve matematik, modeller kullanarak yürütülen simülasyon çalışmalarından elde edilen sonuçlar baz alınarak, Türkiye'de geniş tarımsal alanlarda YAS kaynaklarının kirlenmesine yol açmayacak optimum azotlu gübre ve sulama suyu kullanım miktarlarının belirlen...
Energy performance of duble-skin fa̧acades in intelligent office buildings : a case study in Germany
Bayram, Ayça; Elias Özkan, Soofia Tahira; Department of Architecture (2003)
The building industry makes up a considerable fraction of world̕s energy consumption. The adverse effects of a growing energy demand such as depletion in fossil fuel reserves and natural resources hassled the building industry to a search for new technologies that result in less energy consumption together with the maximum utilization of natural resources. Energy- and ecology-conscious European countries incorporated the well-being of occupants while conducting research on innovative technologies. In view o...
Comparative life cycle assessment of uranium recovery from brine
Altay, Melike Benan; Kurt, Zöhre; Department of Environmental Engineering (2022-4-15)
With the increase in world population and the associated increase in raw material, clean water, and energy demands, seeking for innovative and sustainable methods to decrease the human-made environmental footprint becomes a task of utmost importance. Uranium-based atomic energy the generation has an enormous potential to efficiently supply energy demand at the cost of high environmental impact on water bodies. Therefore, estimating the environmental impacts of the uranium recovery systems from desalination ...
Carbon dioxide sequestration and enhanced oil recovery co-optimization
Akhundov, Nuri; Sınayuç, Çağlar; Department of Petroleum and Natural Gas Engineering (2021-9)
The worldwide growth of industry leads to continuous rise of anthropogenic emission amount into the atmosphere, which causes greenhouse effect all over the world, that is heating up the atmosphere and changing the global climate. On the other hand, carbon dioxide injection into oil reservoirs for the purpose of enhancement of oil recovery (CO2-EOR) has been commercially used for nearly 50 years. The operations in petroleum sector are being carried out in a way to maximize the recovered oil while keeping the...
Biyolojik model sistemlerde ışık enerjisinin elektrik enerjisine dönüşümünün araştırılması
Eroğlu, İnci; Yücel, Ayşe Meral; Zabut, M. Baker(1988)
Son yıllarda doğal enerji kaynaklarının büyük bir hızla tüketilmesi üzerine güneş enerjisinden faydalanma ve güneş enerjisini kullanabilme-ye yönelik araştırmalar oldukça önem kazanmıştır. Bu araştırmalardaki anafikir bitkilerdeki ve bazı bakterilerdeki fotosentez olayını taklit eden model bir sistem oluşturmaktır. Zira fotosentez güneş enerjisinin dönüşümünde ve depolanmasında en verimli ve en yüksek dönüşümü göstermektedir. Bu araştırmada model olarak Bacteriorhodopsin ihtiva eden yapay bir fo...
Citation Formats
P. Değirmencioğlu, N. A. Sezgi, and T. Doğu, “Buharlı methanol reformlama Reaksiyoundan Silika Aerojel Destekli Katalizör ile hidrojen Üretimi,” presented at the UKMK 13, (2018), Van, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72776.