Buharlı methanol reformlama Reaksiyoundan Silika Aerojel Destekli Katalizör ile hidrojen Üretimi

2018-09-03
Değirmencioğlu, Pınar
Sezgi, Naime Aslı
Doğu, Timur
Giderek azalmakta olan fosil yakıtlar ve bunların çevrede yol açtığı problemler düşünülerek son yıllarda artan nüfusun da ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik fosil olmayan temiz enerji kaynağı arayışı öne çıkmaktadır. Karbon içermeyen yapısı ve temiz yanma özellikleri sayesinde hidrojen, petrol gibi fosil yakıtlara çevre dostu bir alternatiftir. CO içermeyen hidrojen, PEM yakıt hücresine beslenebilecek potansiyele sahiptir ve düşük sıcaklıkta gerçekleştirilen buharlı metanol reformlama reaksiyonuyla çok az CO içeren hidrojence zengin gaz üretilebilmektedir. İstenmeyen ürün oluşumunu azaltacak ve düşük sıcaklıkta yüksek aktivite gösterebilecek katalizör üretimi için araştırmalar devam etmektedir. Silika aerojel yüksek yüzey alanı ve yüksek gözenekliliğiyle katalizör desteği olarak kullanımı dikkat çeken bir mezo gözenekli malzemedir. Bu çalışmada kararlı yapıda ve hidrojen seçiciliği, metanol dönüşümü yüksek silika aerojel destekli bakır yüklü katalizörler sol-jel yöntemiyle sentezlenerek ıslak emdirme yoluyla yapısına bakır yüklenmiş ve katalizörler reaksiyonda test edilmiştir. Çalışma kapsamında kalsinasyon gazı ve sıcaklığının, metal yüzdesinin, reaksiyon sıcaklığının ve adsorban kullanımının hidrojen üretimine etkileri incelenmiştir. Sentezlenen tüm katalizörlerde Tip IV izotermi görülmüştür. Kalsinasyon sıcaklığı ve gazının katalizör özelliklerini etkilediği gözlemlenmiştir. Yapılan deneyler sonucunda optimum kalsinasyon sıcaklığının 700°C, kalsinasyon gazının hava/Ar olduğu bulunmuştur. Methanol reformlama reaksiyonunda en yüksek aktiviteyi 15Cu-SA Hava/Ar 700 katalizörü, 280°C’de ortalama 2,75 hidrojen verimi, %92,1 ortalama metanol dönüşümü ve %3,6 kok oluşumu ile vermiştir. Buharlı metanol reformlama reaksiyonunda yan ürün CO2’nin tutulup çıkış gazının saflaştırılması için Hidrotalsit kullanılmış ve hidrotalsitin 55 dk CO2’yi tuttuğu görülmüştür.
Citation Formats
P. Değirmencioğlu, N. A. Sezgi, and T. Doğu, “Buharlı methanol reformlama Reaksiyoundan Silika Aerojel Destekli Katalizör ile hidrojen Üretimi,” presented at the UKMK 13, (2018), Van, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72776.