Azotlu gübre yıkanması nedeniyle yeraltı suyu kaynaklarındaki kirlenme miktarının matematik modellerle belirlenmesi

Download
1996
Özenirler, Günal
Ünlü, Kahraman
İlbeyi, Adem
Üstün, Haluk
Türkiye'de tarımın yoğun olduğu yörelerde yanlış ve aşırı azotlu gübre kullanımının yeraltı suyu (YAS) kaynaklarında önemli miktarlarda kirlenmeye yol açtığı bilinmektedir. Bu raporda, $^{15}N$ ile yapılan saha çalışmalarından elde edilen verilere dayanarak ve matematik, modeller kullanarak yürütülen simülasyon çalışmalarından elde edilen sonuçlar baz alınarak, Türkiye'de geniş tarımsal alanlarda YAS kaynaklarının kirlenmesine yol açmayacak optimum azotlu gübre ve sulama suyu kullanım miktarlarının belirlenmesine yardımcı olacak bir yönetim planı oluşturulması amaçlanmıştır. Proje hedeflerine ulaşmak için iki aşamalı bir yol izlenmiştir Birinci aşamada, KHGM Ankara Araştırma Enstitüsü tarafından Nevşehir ili Derinkuyu ilçesinde N kullanarak değişik gübre dozları, altında azotun toprak-su bitki sistemi içerisinde dağılımını belirlemeyi, su ve azotun toprak içerisinde hareketini izlemeyi ve toprak.hidrolik özelliklerini ölçmeyi amaçlayan saha ve laboratuvar çalışmaları yürütülmüştür, ikinci aşamada ise, elde edilen veriler LEACHN isimli sayısal bir bilgisayar modeli kullanılarak çok sayıda sımülasyon çalışmaları yürü-tülmüştür. Azotlu gübrenin bakiye etkisi nedeniyle $NO_3$ yıkanmasının azaltılması önem arzetmektedir.

Suggestions

Yeraltı suyu (YAS) kaynaklarının pestisitlerle kirlenme potansiyelini değerlendiren matematik ve bilgisayar modellerin geliştirilmesi
Sözüdogru, Sonay; Ünlü, Kahraman; Özenirler, Günal; Pınar, Coşkun(1995)
Türkiye'de tarımın yoğun olduğu alanlarda kontrolsüz pestisit ve gübre kullanımı ciddi toprak ve yeraltı suyu (YAS) kirliliğine sebep olmaktadır. YAS kaynaklarının kirlilikten korunması için tarımsal amaçlı kimyasalların kontrollü kullanılması YAS kaynaklarının daha fazla kirlenmesini önlemek açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda proje, ülkemizde yaygın olarak kullanılan pestisitlere ait bir veri tabanının oluşturulmasını, kontrollü pestisit kullanımına esas olacak temel bilimsel kriterlerin belirlenme...
Effect of ozone pretreatment on methane production and microbial community structure of single-stage anaerobic digesters
Tuncay, Sera; İçgen, Bülent; Department of Environmental Engineering (2021-2-09)
Increasing amount of sludge produced by wastewater treatment plants poses many problems in environmental, public health and economic aspects. Anaerobic digestion (AD), the most common sludge stabilization method, is used to reveal energy potential of sludge as methane-rich biogas. Various pretreatment methods are applied to enhance AD efficiency by facilitating the rate limiting hydrolysis step. Ozone pretreatment is a remarkable method for improving methane production, sludge reduction and pathogen removal...
Buharlı methanol reformlama Reaksiyoundan Silika Aerojel Destekli Katalizör ile hidrojen Üretimi
Değirmencioğlu, Pınar; Sezgi, Naime Aslı; Doğu, Timur (2018-09-03)
Giderek azalmakta olan fosil yakıtlar ve bunların çevrede yol açtığı problemler düşünülerek son yıllarda artan nüfusun da ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik fosil olmayan temiz enerji kaynağı arayışı öne çıkmaktadır. Karbon içermeyen yapısı ve temiz yanma özellikleri sayesinde hidrojen, petrol gibi fosil yakıtlara çevre dostu bir alternatiftir. CO içermeyen hidrojen, PEM yakıt hücresine beslenebilecek potansiyele sahiptir ve düşük sıcaklıkta gerçekleştirilen buharlı metanol reformlama reaksiyonuyla çok az CO...
Carbon dioxide sequestration and enhanced oil recovery co-optimization
Akhundov, Nuri; Sınayuç, Çağlar; Department of Petroleum and Natural Gas Engineering (2021-9)
The worldwide growth of industry leads to continuous rise of anthropogenic emission amount into the atmosphere, which causes greenhouse effect all over the world, that is heating up the atmosphere and changing the global climate. On the other hand, carbon dioxide injection into oil reservoirs for the purpose of enhancement of oil recovery (CO2-EOR) has been commercially used for nearly 50 years. The operations in petroleum sector are being carried out in a way to maximize the recovered oil while keeping the...
Comparative life cycle assessment of uranium recovery from brine
Altay, Melike Benan; Kurt, Zöhre; Department of Environmental Engineering (2022-4-15)
With the increase in world population and the associated increase in raw material, clean water, and energy demands, seeking for innovative and sustainable methods to decrease the human-made environmental footprint becomes a task of utmost importance. Uranium-based atomic energy the generation has an enormous potential to efficiently supply energy demand at the cost of high environmental impact on water bodies. Therefore, estimating the environmental impacts of the uranium recovery systems from desalination ...
Citation Formats
G. Özenirler, K. Ünlü, A. İlbeyi, and H. Üstün, “Azotlu gübre yıkanması nedeniyle yeraltı suyu kaynaklarındaki kirlenme miktarının matematik modellerle belirlenmesi,” 1996. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRRNE5qWT0.