Biyolojik model sistemlerde ışık enerjisinin elektrik enerjisine dönüşümünün araştırılması

Download
1988
Eroğlu, İnci
Yücel, Ayşe Meral
Zabut, M. Baker
Son yıllarda doğal enerji kaynaklarının büyük bir hızla tüketilmesi üzerine güneş enerjisinden faydalanma ve güneş enerjisini kullanabilme-ye yönelik araştırmalar oldukça önem kazanmıştır. Bu araştırmalardaki anafikir bitkilerdeki ve bazı bakterilerdeki fotosentez olayını taklit eden model bir sistem oluşturmaktır. Zira fotosentez güneş enerjisinin dönüşümünde ve depolanmasında en verimli ve en yüksek dönüşümü göstermektedir. Bu araştırmada model olarak Bacteriorhodopsin ihtiva eden yapay bir fotokimyasal pil gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bacteriorhodopsin ışıkla uyarıldığında, hızlı bir fotokimyasal döngü sonucunda hücre dışına proton pompalama özelliğine sahiptir. Bu döngü sırasında proton zarın bir yüzünden diğer tarafa taşınmakta böylece zarın iki yüzü arasında bir proton gradient! oluşturmaktadır. Güneş pili yapımında anafikir, bu doğal iyon pompasının ve proton gradientinin ışık enerjisi-nin elektrik enerjisine dönüşümünde kullanılmasıdır. Bu araştırmada Bacteriorhodopsin (BR) ihtiva eden biornimetik fotovoltaik güneş pille-rinin yapımına yönelik uygun şartlar geliştirilmeye çalışılmıştır. Bacteriorhodopsin, Halobacterium halobium S-9 türünden saflaştırılmış ve yumurta akı fosfatidil kolin lipozomlarına tutturulmuştur. Lipozom-lara tutturulmuş BR'ın fotoenerjetik aktivitesi, pH gradient] olarak (ApH) pH elektrodu kullanılarak ölçülmüştür. Fotoenerjetik aktivitenin ışık kaynağının şiddeti, BR'ın derişimi, başlangıç pH'sı ile etkilendiği o görülmüştür. Düşük ışık şiddetinde yapılan aydınlatmada (770 Watt/m ) protonların lipozomların dışına doğru pompalanması BR'ın lipozomlar- daki oryantasyonunun bakteri zarındaki gibi olduğunu göstermiştir. 2 Ancak yüksek ışık şiddetinde yapılan aydınlatmada (1500 W/m ) BR'ın proton pompalama karakteristiğinin değiştiği gözlenmiştir. Bu durumda protonlar önce dışarı pompalanmakta sonra büyük bir hızla içeri alın-makta ve oluşan net ApH artmaktadır. BR'ın proton pompalama aktivitesinin ortamın pH'sı ile etkilendiği, en yüksek ApH'ya pH 6.0 da ulaşıldığı görülmüştür. Sistemin fotoenerjetik aktivitesi CaCL ilavesi ile etkilenmemiş ancak 60 mM dan fazla olduğu durumda fotoaktivitede bir azalma tesbit edilmiştir. ApH, BR derişimi ile belirli bir BR/lipid oranına kadar artış göstermiştir. En uygun oranın 1/12 olduğu sap-tanmıştır. Sonuç olarak Bacteriorhodopsin ihtiva eden lipozom sistemlerinin aşıjcla uyarılması durumunda foto elektrokimyasal gerilim oluşturduğu^ ve bu tür sistemlerin biyolojik enerji dönüşüm sistemlerine bir model olabileceği gösterilmiştir..

Suggestions

Biyomedikal Amaçla Kullanılabilecek Anorganik Nanoparçacıkların Yüzey Aktifleme Çalışmaları ve Bunların Fizikokimyasal Karakterizasyonları
Yılmaz, Ayşen; Kayran İşçi, Ceyhan; Gökağaç Arslan, Gülsün; Özkar, Saim; Nalbant Esentürk, Emren(2014-12-31)
Özet:Biyomedikal alanda kullanılabilecek nanomalzemeler geliştirmek için birçok araştırma yapılmaktadır. Düzenli gözenek yapısı, büyük gözenek boyutları, geniş ve aktiflenebilen bir yüzeyi olan mezo gözenekli silika malzemeler bu özelliklerinden dolayı ilaç taşıyıcı malzemeler olarak kullanılabilme potansiyeline sahiptir. Mezo gözenekli silika bileşikleri yirmi yıl önce keşfedilmiş olup endüstride çok değişik alanlarda kullanılmaktadır. Son zamanlarda, mezo gözenekli bileşiklerin (SBA-15, MCM-41, MCM-48) bi...
Doğal gazdan tek kademeli proses ile petrokimya ürünlerinin elde edilmesi
Altın, Orhan; Önal, Işık; Erarslanoğlu, Yeşim(1993)
Bu çalışmanın amacı metanı elan ve etilene nispeten düşük sıcaklıklarda aktif ve seçici bir şekilde dönüştürebilecek etkili katalizörler bulmaktır. Deneyler beş değişik grup katalizör kullanılarak yapılmıştır. Bunlar; saf oksitler, imprègne edilmiş oksitler, spineller, perovskitler ve süper iletken tipi maddelerdir. Katalizör test deneyleri iki gruba ayrılarak incelenebilir : a)En aktif ve seçici katalizörün bulunabilmesi için yapılan ön eleme testleri ve; b)En seçici katalizör bulunduktan sonra yapılan det...
Elektro-eğirme Yöntemi Kullanılarak Üretilen Naylon-6/Haloysit Nanotüp Nanofiberlerinin Çoklu Fonksiyonel Özelliklerinin Geliştirilmesi
Bayram, Göknur(2018)
Elektro-eğirme yöntemi günümüz teknolojisinin geliştirilmesinde önemli potansiyele sahip olanyüksek boy/çap oranındaki nanofiberlerinin üretiminde kullanılan oldukça verimli biryöntemdir. Üretilen fiberlerin nano boyutta olması ve yapıya eklenen katkı malzemesi ile nanodüzeyde etkileşime geçmesi kompozit nanofiberlerinin gelecek vaat eden konulardan biriolmasını sağlamaktadır.Bu çalışmada elektro-eğirme yönteminde kullanılan proses parametrelerinin optimize edilerekdüzgün Naylon-6 (PA6) nanofiber üretiminin...
Fark-holografik interferometri tekniği ile katılarda büyük deformasyonların ve yer değiştirmelerin doğrudan ölçülmesi
Aydın, Ramazan; Ecevit, Necati F.(1993)
Adi holografik interferometri yöntemlerini kullanmak suretiyle birbirine benzeyen fakat şekilsel ve yapı bakımından küçük farklılıklar gösteren iki cisimdeki deformasyonlann ya da yer değiştirmelerin doğrudan karşılaştırılması mumkun olamamakatadır. Fark holografik interferometrik ölçum teknigi incelenen cismin pozlandırılmasında ozel bir yontem kullanarak adi interferometrinin karşılaştığı güçlükleri ortadan kaldırmaktadir. Fark holografik interferometride incelenen cisim (test obje) daha once hazirianrms....
Protein kafeslerine hapsedilmiş paramanyetik ultra küçük gadolinyum oksit nanoparçacıklarının sitotoksisitesi
Eke, Binay; Volkan, Mürvet; Güray, Nülüfer Tülün(2017)
Bu projenin amacı tedavi edici ve görüntülemeye uygun kimyasalların tek bir nanoparçacıkta birleştirilmesi ile kanser tedavisini eş zamanlı takip etmeye uygun bir platform hazırlamak ve hazırlanan bu nanoparçacığın in vivo kullanımı nedeniyle hücre içindeki toksikolojik karakterizasyonunu gerçekleştirmektir. Bu amaca yönelik olarak MRI, nükleer (SPECT) ve CT yöntemlerine uygun, biyouyumlu, ferritin kafes içine yerleştirilmiş gadolinyum oksit nanoparçacıkları hazırlanmıştır. Daha sonra parçacıkların yüzeyi ...
Citation Formats
İ. Eroğlu, A. M. Yücel, and M. B. Zabut, “Biyolojik model sistemlerde ışık enerjisinin elektrik enerjisine dönüşümünün araştırılması,” 1988. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpBd056Yz0.