İngilizce aday öğretmenlerinin bakış açısıyla fiziksel öğrenme ortamlarının karşılaştırılması

2009-01-01
Eret , Esra
Ok, Ahmet
Bu çalışmanın amacı, Ankara’daki devlet üniversitelerinin İngilizce öğretmenliği bölümlerinin fiziksel öğrenme ortamına ilişkin her bir üniversitedeki dördüncü sınıf öğrencilerinin bakış açılarını karşılaştırmaktır. Betimsel olan bu çalışmanın örneklemini Ankara’daki devlet üniversitelerinin İngilizce öğretmenliği bölümünde okuyan dördüncü sınıf öğrencilerinin tamamı oluşturmaktadır. Araştırmada Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden toplam 278 dördüncü sınıf öğretmen adayı yer almıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen faktör ve güvenilirlik analizine tabi tutulan; ve üç bölüm ve 26 maddeden oluşan bir anket kullanılarak toplanmıştır. Anketten elde edilen nicel veriler SPSS paket programı kullanılarak değişik istatistiksel çözümleme yöntemleriyle analiz edilmiştir. Buna ek olarak, anket sonunda katılımcılara nicel verileri desteklemesi amacıyla sorulan açık-uçlu soru ise içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; fiziksel öğrenme ortamıyla ilgili üç üniversitedeki öğrenci bakış açıları arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. Bu farklılıklara rağmen, üç üniversitede de öğretmen adayları tarafından belirtilen ortak problemler, dil laboratuarının, bölüm binasında bilgisayar laboratuarının, kütüphanenin ve ders aralarında ve sonrasında dinlenmek için yetersiz alan olarak saptanmıştır.
Citation Formats
E. Eret and A. Ok, “İngilizce aday öğretmenlerinin bakış açısıyla fiziksel öğrenme ortamlarının karşılaştırılması,” pp. 321–331, 2009, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72813.