Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Tahmin Hakkındaki Görüşleri

2017-07-01
Boz Yaman, Burçak
Bulut, Safure
Bu araştırmada 5-8. sınıflar matematik öğretmenlerinin tahmin becerisi hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim kullanılmıştır. Farklı ilköğretim matematik dersi öğretim programlarında çeşitli deneyimlere sahip yedi öğretmen ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda tahmin tanımı, tahmin becerisinin çeşitleri, tahmin becerisi için kullanılan stratejiler, sınıf içi/dışı uygulamalar, tahmin öğretiminde karşılaşılan zorluklar ve tahmin becerisinin öğretim programındaki yeri olmak üzere yedi tema oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre matematik öğretmenleri tahmin becerisinin tanımını tam olarak yapamamakla birlikte, çeşitlerini ve stratejilerini de tam olarak ortaya koyamamaktadır. Öğretmenler bu becerinin günlük yaşamda önemli bir beceri olduğunu söylemelerine rağmen matematik derslerinde bu becerinin öğretimine dair herhangi bir işleniş yapmadıklarını dile getirmektedirler. Bunun altında yatan en önemli sebepler; öğretmenlerin bu becerinin öğretilmesi gerekliliğine inanmadıkları, ülke çapındaki sınavlarda soru olarak öğrencilerin karşısına çıkmayacağını düşünmeleri ve kendilerinin de bu konuda yeterli donanıma sahip olmadıklarını düşünmeleri olarak sıralanabilir.
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik)

Suggestions

Ortaokul 5, 6 ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Çarpımsal Düşünme ile İlgili Bilgileri
Işıksal Bostan, Mine; Ayan Civak, Rukiye(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin orantısal düşünmenin temeli olan çarpımsal düşünce ile ilgili bilgilerinin (sezgisel bilgi dahil) araştırılmasıdır. Bu kapsamda öğrencilerin bu konudaki başarıları, kavrayışları, kullandıkları stratejiler ve kavram yanılgıları incelenecektir.
Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Tarihi Bilgileri ile Okul Matematiğinde Tarih Kullanılmasına İlişkin Tutum ve İnanışları
Alpaslan, Mustafa; Işıksal Bostan, Mine (2016-01-01)
In this study, 6th, 7th, and 8th grade students’ knowledge of history of mathematics and their attitudes and beliefs towards the use of history of mathematics in school mathematics were investigated according to gender and grade level. Moreover, a possible statistical relationship was investigated between the addressed knowledge and attitudes and beliefs. Data was collected through Knowledge of History of Mathematics Test and Attitudes and Beliefs toward using History of Mathematics in School Mathematics Qu...
Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Ondalık Gösterimlerle Çarpma ve Bölme İşlemlerinde Kullandıkları Hesaplamaya Dayalı Stratejiler
Yemen Karpuzcu, Secil; Kandil, Semanur; Işıksal Bostan, Mine (2017-12-01)
Bu çalışmanın amacı ortaokul matematik öğretmen adaylarının ondalık gösterimlerle çarpma ve bölme işlemlerinde kullandıkları hesaplamaya dayalı stratejileri incelemektir. Bu amaçla, öğretmen adaylarının, ondalık gösterimlerle yapılan çarpma ve bölme işlemlerinde ondalık işaretin yerini belirlemeye ilişkin performanslarına, ondalık gösterimlerle çarpma ve bölme işlemlerini yaparken kullandıkları stratejilere ve bu işlemleri yaparken ortaya çıkan hatalarına odaklanılmıştır. Çalışma Ankara’da bir devlet üniver...
Middle school students’ quantitative reasoning in pictorial, symbolic and iconographic problems
Uyguç, Ayşenur; Sevinç, Şerife; Department of Mathematics Education (2023-1)
The aim of this study was to examine middle school students’ (5th–8th grade) quantitative reasoning in early algebra problems given in pictorial, symbolic, and iconographic forms and involved single-unit and multiple-unit substitutions. The study was carried out with a total of 60 students studying in two public middle schools in the town of Şarkışla, Sivas, in October of the 2021-2022 academic year. Participants were determined by the purposeful and convenience sampling method. In this study, a multiple ca...
Matematikte Üstün Yetenekli 5. Sınıf Öğrencilerinin Belirlenmesi ve Farklılaştırılmış Öğretim Materyallerinin Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Işıksal Bostan, Mine(2016-12-31)
Bu çalışmanın ilk amacı 5. Sınıf matematikte üstün yeteneklilik olasılığı olan çocukların belirlenmesidir. Diğer bir amaç ise, matematikte üstün yetenekli öğrencilerin onlara yönelik hazırlanan materyallerin matematiksel ihtiyaçlarını karşılamaktaki etkisinin araştırılmasıdır.
Citation Formats
B. Boz Yaman and S. Bulut, “Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Tahmin Hakkındaki Görüşleri,” Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), pp. 48–80, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73439.